pb.pl

Finanse

CFA Investment Summit

26.10.2015, Warszawa,
Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 24 lipca 2015 do 26 października 2015)

Doroczne spotkanie branży

GB

Konferencja. Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli rynku finansowego

Z powodu braku miejsc rejestracja została zamknięta.

Członków CFA Society Poland oraz osoby, które otrzymały zaproszenia w formie papierowej prosimy o kontakt bezpośredni z Moniką Grabek, tel. 668 870 211, e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org

 

Puls Biznesu oraz CFA Society Poland, organizacja zrzeszająca profesjonalistów finansowych, zapraszają Państwa na wyjątkowe wydarzenie - konferencję CFA Investment Summit.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest następującym zagadnieniom:

  • Czy to już koniec współzależności między rozwiniętymi i rozwijającymi się rynkami akcji?
  • Dokąd zmierza rynek finansowy?
  • W poszukiwaniu wzrostu, gdzie szukać zysków?
  • Polska, kiedy przestaniemy być traktowani jak rynek wschodzący?

Tematyka konferencji jest przejawem społecznej odpowiedzialności i woli angażowania się CFA Society Poland w działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego w Polsce. Będzie to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla członków CFA Society Poland i czytelników Pulsu Biznesu,  ale także dla całego środowiska finansowego.

Polski rynek kapitałowy coraz bardziej uczestniczy w procesie globalizacji świata finansów, a portfele polskich klientów w coraz większym stopniu dywersyfikowane są o inwestycje zagraniczne. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu oraz biorąc pod uwagę fakt, że to rynki wschodzące w coraz większym stopniu odpowiadają za rozwój światowej gospodarki, tegoroczną edycję konferencji poświęcimy rynkom wschodzącym, zastanowimy się kiedy Polska przestanie nim być. Podyskutujemy dokąd zmierza rynek finansowy.

Goście naszej konferencji, wybitni ekonomiści i szefowie instytucji finansowych, jak i przedstawiciele największych firm inwestycyjnych w Polsce odniosą się do sytuacji rynków wschodzących,  wskażą kierunki rozwoju dla rynków finansowych, a także omówią pomysły inwestycyjne, które będą odpowiedzią na pytanie, gdzie szukać wzrostu.

Konferencja co roku gromadzi prawie 250 profesjonalistów zaangażowanych w rozwijanie polskiego rynku kapitałowego i jest to doroczne spotkanie branży. Dołącz do nas.

Szczególnie zapraszamy:
•    członków CFA Society Poland;
•    przedstawicieli instytucji finansowych: TFI, banków, domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, multiagencji i wiodących firm doradztwa finansowego;
•    prezesów i członków zarządów, zarządzających portfelami i aktywami, dyrektorów departamentów ryzyka inwestycyjnego oraz analityków finansowych;
•    inwestorów indywidualnych mających znaczny wpływ na krajowy rynek kapitałowy;

Całodniową konferencję zakończy wieczorny koktajl, będący znakomitą okazją do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Wszelkie pytania dotyczące meritum lub propozycje dotyczące współpracy poprosimy przesyłać na adres: k.dziedzic@pb.pl  lub  monika.grabek@poland.cfasociety.org

 

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z poprzedniej edycji konferencji "Inwestowanie na rynkach wschodzących w okresie niskich stóp procentowych".

 

 

 


 

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Na świecie tytuł posiada ponad 120 tys. specjalistów, w Polsce ponad 400 osób, a dalsze 1500 jest w trakcie procesu egzaminacyjnego.


PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Jednostki funduszu inwestycyjnego PKO TFI pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku.

Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 40 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych, dostępnych w szerokiej sieci dystrybucji w całej Polsce. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.
PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych.


Fitch Ratings jest wiodącą agencją zajmującą się nadawaniem ratingów kredytowych, przygotowującą komentarze rynkowe i  raporty. Ratingi stanowią niezależną opinię odnoszącą się do przyszłości. Fitch Ratings to globalne spojrzenie oraz doświadczenie i wiedza mocno ugruntowane na lokalnych rynkach.
Fitch Ratings jest liderem w zakresie ratingów Instytucji Finansowych w EMEA oraz ratingów przedsiębiorstw i jednostek samorządowych w Polsce.
Fitch Group jest światowym liderem w dziedzinie usług finansowych, prowadzi działalność w ponad 30 krajach. Większościowym udziałowcem w Fitch Group jest Hearst.
www.fitchratings.com


Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugim największym operatorem kolejowym w UE. Świadczy usługi przewozowe w 9 krajach Unii Europejskiej. Po przejęciu czeskiego AWT, PKP CARGO może zaoferować swoim klientom obsługę korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Dzięki współpracy z chińskimi partnerami, PKP CARGO jest logistycznym partnerem Nowego Jedwabnego Szlaku.  Grupa PKP CARGO to zintegrowany operator logistyczny o europejskim zasięgu, oferującym m.in. usługi spedycji, transportu intermodalnego oraz dostęp do własnej sieci terminali. W 2014 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,3 mld zł przychodów, przewożąc 111 mln ton ładunków. PKP CARGO jest pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdach papierów wartościowych.

 


 

Partnerzy

Partner Strategiczny

Organizator

Partner Główny

Patron Honorowy

Patron instytucjonalny

Patron Medialny

Partner technologiczny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 24 lipca 2015 do 26 października 2015)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
CFA Investment Summit
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

2. Udział w konferencji będzie możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli takich instytucji jak: kancelarie prawne, agencje reklamowe, agencje marketingowe, biura tłumaczeń, biura rachunkowe, stowarzyszenia i instytuty, placówki naukowe oraz osób prywatnych.

Informacje

Katarzyna Dziedzic
Marketing Manager

T +48 22 333 9826

F 22 333 97 78

k.dziedzic@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter