pb.pl

Prawo i podatki

Podatki 2015

12.01.2015, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45

koszt uczestnictwa netto
1495.00 PLN (od 13 grudnia 2014 do 12 stycznia 2015)

Najnowsze regulacje, najważniejsze trendy!

Konferencja. Wyjątkowe spotkanie praktyków branży!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z aktualnymi nowelizacjami prawa podatkowego oraz praktyce kontroli skarbowej.

Podczas naszego spotkania omówimy najważniejsze trendy i regulacje, z którymi mieć będą do czynienia w nowym roku przedsiębiorcy, księgowi i doradcy podatkowi. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Finansów, wykładowców akademickich i praktyków doradztwa.

O granicach prawnych i etycznych optymalizacji podatkowej opowie profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, współtwórca polskiego prawa podatkowego, w szczególności VAT.

Bieżące zmiany w podatku od towarów i usług będą natomiast tematem prelekcji Dariusza M. Malinowskiego, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Poruszy on m.in. kwestie nowych obowiązków dokumentacyjnych oraz zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Jeden z najgłośniejszych tematów ostatnich miesięcy, czyli klauzula obejścia prawa podatkowego będzie przedmiotem prelekcji Andrzeja Nikończyka i Rafała Iniewskiego, przewodniczących Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Warto zaznaczyć, że p. Nikończyk jest członkiem powołanej niedawno przez premier Ewę Kopacz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego.

O kontroli podatkowej skarbowej i nadużywaniu środków karnych skarbowych – z perspektywy praktyki, opowie mecenas Michał Roszkowski, partner w firmie doradczej Accreo. Poruszy on zarówno kwestie nadużywania pozycji procesowej przez organy podatkowe (posługując się przykładami) jak i odpowiedzialności karnej skarbowej.

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatków od towarów i usług przedstawi najlepszy ekspert w tej dziedzinie - sędzia Adam Bącal, przewodniczący  I Wydziału Izby Finansowej NSA, rozstrzygającej spory w zakresie VAT. Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet niezbędnych informacji oraz przykładów z minionego roku.

Konferencja skierowana jest do:

 • właścicieli firm;
 • dyrektorów zarządzających;
 • dyrektorów finansowych;
 • głównych księgowych;
 • biur rachunkowych;
 • doradców podatkowych;
 • prawników.

Patronat merytoryczny nad naszym wydarzeniem objęły: 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
oraz
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Serdecznie zapraszam,
Marcin Dobrowolski
Project Manager


Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Przynależność do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę, uzyskanie którego uprawnia do posługiwania się tytułem „doradca podatkowy”. Samorząd czuwa nad przestrzeganiem przez członków Izby przepisów prawa powszechnego i korporacyjnego, w tym zasad etyki zawodowej. Siedziba KIDP znajduje się w Warszawie, a w 16 województwach działają regionalne oddziały KIDP. Na listę doradców podatkowych jest wpisanych obecnie ok. 8.900 osób.


Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego. To zespół ekspertów podatkowych, finansowych i prawnych. W jej skład wchodzą zarówno specjaliści z firm doradczych i kancelarii prawnych, jak również menedżerowie odpowiedzialni w firmach członkowskich Konfederacji Lewiatan za sprawy podatkowe, księgowe i finansowe. Celem działania Rady jest przygotowywanie projektów służących poprawie jakości prawa podatkowego oraz kreowanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, a co za tym idzie dla rozwoju gospodarczego. Rada powstała na przełomie 2004/2005 r. Jej trzon ekspercki stanowiły osoby, które w latach 2003 - 2004, brały udział w projektach realizowanych przez Konfederację. Przy powstaniu Rada Podatkowa czerpała z dorobku tego okresu i doświadczeń związanych m.in. z walką o wprowadzenie podatku liniowego dla przedsiębiorców, czy z wprowadzeniem pierwszej korzystnej dla podatników nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

12 stycznia 2015

09:00

Rejestracja uczestników

09:25

Rozpoczęcie spotkania, prezentacja tematyki, przedstawienie agendy

Marcin Dobrowolski, Puls Biznesu

09:30

Stanowisko resortowe

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Przedstawienie najważniejszych celów stojących za najnowszymi zmianami, omówienie założeń i trendów.

10:30

Granice prawne i etyczne optymalizacji podatkowej

prof. Witold Modzelewski

 • Definicja i granice optymalizacji podatkowej; Kiedy klient doradcy podatkowego i sam doradca podatkowy powinien czuć, że przekracza tę granicę?
 • Legalna optymalizacja podatkowa,
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako normatywna granica oddzielająca legalne planowanie podatkowe od uchylania się od opodatkowania, czy oszustw podatkowych.
 • Wyłudzenia zwrotów podatku VAT i inne oszustwa w tym zakresie, a doradztwo podatkowe i ryzyko uczciwych podatników;
 • Tzw. dobra i zła wiara podatnika;
 • Kiedy działania optymalizacyjne wkraczają w sferę prawa karnego.
11:30

Przerwa kawowa

11:50

Zmiany w podatku od towarów i usług

Dariusz M. Malinowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 • Zmiany podmiotowe oraz rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
 • Nowe obowiązki dokumentacyjne
 • Zaostrzenie zasad odpowiedzialności przy transakcjach tzw. towarami wrażliwymi.
 • Korekta obowiązków dłużnika przy procedurze ulgi na złe długi.
12:50

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Andrzej Nikończyk, przewodniczący; Rafał Iniewski, wiceprzewodniczący; Rada Podatkowa Konfederacja Lewiatan;

Klauzula obejścia prawa:

 • omówienie proponowanego brzmienia przepisu, opinie zabezpieczające, rada ds. unikania opodatkowania,
 • klauzula obejścia prawa w kontekście wytycznych TK oraz zasad poprawnej legislacji,
 • ryzyka związane z wprowadzeniem Klauzuli obejścia prawa do polskiego porządku prawnego.

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego:

 • zmiany w zasadach wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,
 • ograniczenie roli interpretacji indywidualnej w kontekście wprowadzenia Klauzuli obejścia prawa.
13:50

Przerwa obiadowa

15:00

Aktualne problemy w kontroli podatkowej skarbowej i nadużywanie środków karnych skarbowych – z perspektywy praktyki

Michał Roszkowski, radca prawny, partner, Accreo;

Nadużywanie pozycji procesowej przez organy podatkowe w toku kontroli skarbowych – rzeczywiste przykłady przekroczenia uprawnień lub ich nadużycia.

 • Przedłużanie postępowania.
 • Gromadzenie materiału dowodowego wbrew zasadom przeprowadzania dowodów.
 • Wyjaśnienia vs. przesłuchanie vs. oświadczenia.

Odpowiedzialność karna skarbowa jako element perswazji ze strony organów podatkowych – czego rzeczywiście należy się bać w postępowaniu karnym skarbowym.

 • Zasady odpowiedzialności.
 • Sposoby zarządzania odpowiedzialnością karną skarbową w KKS.
 • Nadużywanie odpowiedzialności karnej skarbowej przez organy podatkowe.

16:00

Jurydykatura VAT

Adam Bącal, przewodniczący I Wydziału Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uczestnicy zapoznają się z najciekawszymi orzeczeniami NSA w zakresie podatku od towarów i usług. Materiały zostaną udostępnione w broszurze konferencyjnej.

17:00

Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów

17:30

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495.00 PLN (od 13 grudnia 2014 do 12 stycznia 2015)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Podatki 2015
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Marcin Dobrowolski
Project Manager

T 22 333 98 37

F 22 333 97 78

m.dobrowolski@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie