pb.pl

Energetyka / Paliwa

Odnawialne Źródła Energii 2014

23-24.04.2014, Warszawa,
Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
1595 PLN (od 5 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014)

Forum. Inwestycje, zmiany prawne i finansowanie – hamulec czy bodziec dla zielonych inwestycji

Idą zmiany! Czy na dobre?

Nowe regulacje OZE? Jak wpłynęłyby one na sytuację inwestycji na polskim rynku? Jaki będzie ostateczny kształt ustawy?

Trwają prace nad reformą wsparcia odnawialnych źródeł energii. Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy zakłada m.in. całkowite wycofanie się ze wspieraniastarych hydroelektrowni, ograniczenie pomocy dla współspalania oraz wprowadzenie taryf stałych. Czy jest to właściwy kierunek zmian? Jakie są możliwe Scenariusze? Czy możemy się spodziewać kolejnych modyfikacji projektu ustawy?

Jak, w zależności od ostatecznego wyniku tej gry, będzie rozwijała się polska energetyka?

Kto jest w grze o „regulatory capture”? Kto w niej zostanie a kto wypadnie?

Niezależnie od tego, czy ustawa wejdzie w życie, czy nie, przedstawimy możliwe scenariusze; min. jak rozwijać się będzie współspalanie. Czy Farmy wiatrowe utrzymają swoją pozycję? Jak ulokuje się rozwój generacji rozproszonej? Czy rynek otworzy drzwi dla mikro-instalacji fotowoltaicznych, a tym samym uplasuje je na przeważającej pozycji nad pozostałymi źródłami zielonej energii?

Na jakie wsparcie mogą liczyć inwestorzy w nowej perspektywie finansowej (po roku 2014) i jak je otrzymać?: harmonogram obecnych i planowanych naborów wniosków.

- czy bez ustawy o OZE opłaca się inwestować?

- gdzie indziej inwestorzy mogą szukać wsparcia?

- ochrona praw nabytych/inwestycji w toku branży OZE w Polsce

- nowelizacja Prawa Energetycznego - postępowanie reklamacyjne wśród branży energetycznej - Czy nowe przepisy, nastawione na ochronę konsumenta pozbawiły dostawców energii elektrycznej i ciepła skutecznych instrumentów walki z nierzetelnymi konsumentami?W jaki sposób zabezpieczyć interesu przedsiębiorstwa?


Wg. Ministerstwa Gosspodarki główne kierunki realizacji jakie mają zostać osiągnięte;

  • wprowadzenie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
  • obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  • rozwiązania promujące rozwój tzw. energetyki prosumenckiej,
  • dodatkowe zachęty rozwoju odnawialnych źródeł energii,
  • uproszczenie zasad wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  • wprowadzenie zasad monitorowania cen energii, oraz wprowadzenie systemu aukcyjnego

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Marketingu:

Katarzyna Dziedzic

T +48 22 333 9826

k.dziedzic@pb.pl

Partnerzy

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1595 PLN (od 5 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Odnawialne Źródła Energii 2014
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aneta Nitschke
Project Manager

T 22 333 98 30

F 22 333 97 78

a.nitschke@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter