pb.pl

 

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2014

26-27.02.2014, Warszawa,
Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2995.00 PLN (od 15 lutego 2014 do 26 lutego 2014)

Warsztaty. Zmiany dotyczące podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności na roboty budowlane

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych po raz pierwszy w sposób kompleksowy reguluje zasady podwykonawstwa przy udzielaniu zamówień publicznych.

Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają służyć głównie:

 • Wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia (zwiększenie bezpieczeństwa udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień),
 • Wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
 • Wyborowi wykonawców mających odpowiedni potencjał do realizacji zamówień publicznych,
 • Ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający - wykonawca - podwykonawca - dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych,
 • Zapewnieniu odpowiedniej jakości realizacji zamówień publicznych, przez powierzanie ich podwykonawcom dającym gwarancję prawidłowego wykonania pod zlecanych robót.

Podczas Warsztatów omówione zostaną min.:
 • Zmowy przetargowe - w jaki sposób możemy z nimi walczyć, mechanizmy, odpowiedzialność i sankcje?
 • Błędy w SIWZ - zaniechanie czynności przez Zamawiającego,
 • jakie są pierwsze doświadczenia na tle nowej regulacji KC zapewniającej ustawową gwarancję zapłaty?
 • Zapisy umowy w zakresie podwykonawstwa po nowelizacji,
 • Negocjacje warunków umowy, terminy oraz gwarancje zapłaty - na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć?
 • Jakich rodzajów umów dotyczy odpowiedzialność solidarna inwestora/wykonawcy wobec podwykonawców/dostawców?
 • Wady umów o roboty budowlane: niewłaściwe określenie stron umowy, nieprecyzyjny zakres umowy, błędne określenie wynagrodzenia.
Kto powinien wziąć udział:
Warsztat kierujemy do  firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i podwykonawcy, inwestorów, firm finansujących roboty budowlane m.in: kierownicy działów: prawnych, nieruchomości, inwestycji, umów i planowania.

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu:

Anna Niewodzka
T +48 22 333 9889
K +48 600 013 301
a.niewodzka@pb.pl

Dział Marketingu:

Anna Pietrzak
T +48 22 333 9828
a.pietrzak@pb.pl


Partnerzy

Patron Medialny

26 lutego 2014

09:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

10:00

Część organizacyjna

I DZIEŃ WARSZTATÓW POPROWADZĄ: Jacek Świeca, Dr Tomasz Demendecki, Michał Jaskólski, Wojciech Puciata - Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy

Określenie oczekiwań oraz dotychczasowych doświadczeń Uczestników szkolenia w celu dostosowania sposobu współpracy. Wyjaśnienie planu przebiegu szkolenia, jego celu oraz korzyści z uczestnictwa.

10:30

Proces inwestycyjny według obowiązujących przepisów Ustawy Prawo Budowlane.

1. Dane dotyczące nieruchomości i ich źródła. Wyjaśnienie ustawowych definicji zawartych w Prawie Budowlanym.
2. Nowa definicja robót budowanych, obiektu budowlanego i ich wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w tym ustalenie jego wartości.
3. Nowe elementy ogłoszenia o zamówieniu:
 • Pola opisowe dotyczące wykazu wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostawy i usług,
 • Dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
 • Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 • Dokumenty dotyczące w szczególności:
- Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- Charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 • Informacje dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
4. Rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – omówienie procedury jej uzyskania, wskazanie szczególnych aspektów decyzji oraz przedstawienie sposobu ustalania warunków zabudowy.
5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego – omówienie procedury.
6. Przepisy techniczno-budowlane – możliwości odstępstw w perspektywie innowacyjnych inwestycji.
7. Obowiązkowa dokumentacja w celu rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

Przerwa na Kawę

8. Rola konserwatora zabytków w procesie inwestycji budowlanej – jego uprawnienia w kontekście ochrony zabytków znajdujących się w obszarze inwestycji.
9. Proces budowlany – szczegółowe omówienie jego etapów.
10. Oddanie do użytku obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
11. Samowola budowlana – skutki i możliwości jej zalegalizowania.
12. Postęp wykonywanych robót budowlanych – niezbędna dokumentacja.
13. Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania.
14. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
15. Opłata adiacencka a renta planistyczna – podstawy powstania obowiązku zapłaty, ustalanie wysokości i uiszczenie opłaty, wyłączenia przedmiotowe.
Pytania uczestników, dyskusja.

13:30

Przerwa na Lunch - rozmowy w kuluarach

14:30

FIDIC – procedury i warunki opisujące praktyczny przebieg inwestycji budowlanych.

Panel I - Case study:

Kwestie wstępne. Omówienie celu oraz zalet stosowania procedur i warunków FIDIC. Przedstawienie obszaru zastosowania poszczególnych wzorów warunków kontraktowych FIDIC.

Panel II- Case study:

Zagadnienie odpowiedzialności stron kontraktu. Wskazanie praw i obowiązków stron i uczestników procesu inwestycji w kontekście FIDIC oraz polskich regulacji. Rola inżyniera w realizacji kontraktu FIDIC.

Panel III- Case study:

Przebieg realizacji inwestycji – omówienie rozpoczęcia realizacji, możliwych opóźnień oraz zawieszeń. Zasady rozliczeń kontraktu – obmiary, wycena, ceny kontraktowe, sposób płatności. Wprowadzanie zmian bądź korekt w robotach budowlanych. Ubezpieczenie oraz gwarancje robót budowlanych zgodnie z warunkami FIDIC. Zasady rozwiązywania kontraktów.

Panel IV- Case study:

Ryzyko i odpowiedzialność stron kontraktu – przysługujące im roszczenia oraz sposoby rozwiązywania zaistniałych sporów. Zarządzanie procesem inwestycji budowlanej.

Panel V- Case study:

Problemy dotyczące stosowania FIDIC i sposoby ich unikania. Warunki i procedury FIDIC w kontekście zamówień publicznych.

15:30

Regulacja umów związanych z procesem budowlanym.

1. Zagadnienia ogólne. Przedstawienie poszczególnych rodzajów umów.

2. Zasada swobody umów oraz wskazanie możliwych form zawarcia umowy i ich skutków prawnych.

3. Wymóg posiadania specjalistycznych kwalifikacji przy realizacji określonych zadań w procesie budowlanym.

4. Zawieranie umowy – podmioty i ich reprezentacja.

5. Określenie zakresu zlecenia, wskazanie zobowiązań stron oraz ustalenie terminów i sposobów płatności. Stosownie kar umownych.

6. Kontrola wykonywanych robót – raporty i protokoły.

7. Czas trwania umowy a możliwości jej rozwiązania. Uwzględnienie postanowień końcowych umowy.

8. Odpowiedzialność - rękojmia a gwarancja. Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ewentualne dochodzenie roszczeń w postępowaniu procesowym.

9. Szczegółowe omówienie występujących rodzajów umów:

 • Umowy dotyczące finansowania inwestycji,
 • Umowa o roboty budowlane zawierana z wykonawcą,
 • Umowy zawierane z uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego,
 • Umowy najmu i dzierżawy,
 • Umowy z odbiorcami usług,
 • Kwestie materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych.

Pytania uczestników, dyskusja.

17:40

Zakończenie pierwszego dnia Warsztatów

27 lutego 2014

09:30

Przerwa na kawę

10:00

Problematyka zamówień publicznych na roboty budowlane.

Jacek Świeca, Dr Tomasz Demendecki, Michał Jaskólski, Wojciech Puciata - Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy.

1. Zagadnienie wstępne.

2. Kwestie celowości inwestycji. Rola inwestora na poszczególnych etapach inwestycji.

3. Przygotowanie inwestycji – zasady wyboru wykonawcy.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

5. Opis przedmiotu zamówienia.

6. Zgodność trybu wyboru wykonawcy robót budowlanych z przepisami ustawy. Zagadnienie wynagrodzenia, odbioru dokumentacji projektowej.

7. Udzielanie zamówień publicznych na twórcze prace projektowe.

8. Wady i błędy w dokumentacji projektowej.

9. Rola projektanta. Nadzór autorski.

10. Inspektor Nadzoru, wykonawca robót budowlanych – sposoby dokonania ich wyboru.

11. Kosztorysy – rodzaje.

12. Zamówienia publiczne w opcji zaprojektuj i wybuduj.

13. Udział podwykonawców – problem zabezpieczenia interesów Inwestora.

14. Zagadnienie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

15. Postępowanie - czynności podejmowane przed wszczęciem, wszczęcie i zakończenie postępowania, czynności podejmowane po zakończeniu postępowania.

16. Tryb z wolnej ręki – przesłanki, kontrola, odwołanie.

17. Omówienie instytucji listy kontrolnej.

18. Podmioty odpowiedzialne za przebieg inwestycji.

19. Konieczność przestrzegania przez Inwestora procedur przez określonych przez nadrzędną jednostkę (inwestycja finansowana z budżetu jednostki nadrzędnej).

20. Aspekt finansowy realizacji inwestycji. Omówienie inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Korekty finansowe.

21. Inwestor zastępczy – rola, zadania, obowiązki.

22. Niewłaściwa realizacja zadań w kontekście naruszenia dyscypliny finansów  publicznych.

Pytania uczestników, dyskusja

13:00

Przerwa na kawę

13:20

Odpowiedzi na pytania wykonawców nie mogą być wymijające

Marek Tomasik Prezes Zarządu, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o.

CASE STUDY:

Niedokładanie należytej staranności w prowadzeniu postępowania poprzez brak usuwania zauważonych przez wykonawców nieścisłości i błędów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie jest bezkarne!!!. Sama szybkość czy efektywność postępowania nie może być samoistną wartością usprawiedliwiającą naruszanie zasad postępowania w tym obowiązku sporządzenia jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie przez zamawiającego.

14:00

Zmowy Przetargowe

Dariusz Ziembiński, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o.

 • Jak skutecznie startować w przetargach, czyli wygrać z wysoką ceną?
 • W jaki sposób działa mechanizm zmowy przetargowej?
 • W jaki sposób radzić sobie ze zmowami przetargowymi?
 • Odpowiedzialność i sankcje w przypadku naruszenia prawa.
 • CASE STUDY: orzecznictwo w sprawie ukartowanych przetargów.

 

14:40

Przerwa na Lunch

15:20

Umowy w procedurze zamówień publicznych - zabezpieczenie interesów uczestników postępowania, dochodzenie roszczeń przed sądem

Radosław Płonka Adwokat, ekspert prawny BCC

 • Umowy o roboty budowlane,
 • Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane,
 • Rodzaje wynagrodzeń, które mogą być stosowane w umowach dotyczących zamówień publicznych,
 • Warunki umowy na roboty budowlane, dopuszczalne zmiany umów, aneksy ze szczególnym omówieniem propozycji UZP w tym zakresie,
 • Zapisy umowy w zakresie podwykonawstwa po nowelizacji,
 • Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków,
 • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające – wytyczne do ich stosowania,
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • Rękojmia za wady przedmiotów zamówienia, a gwarancja jakości,
16:00

Zakończenie Warsztatów i Wręczenie Certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2995.00 PLN (od 15 lutego 2014 do 26 lutego 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2014
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aneta Nitschke
Project Manager

T 22 333 98 30

F 22 333 97 78

a.nitschke@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie