pb.pl

 

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2014

26-27.02.2014, Warszawa,
Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2995.00 PLN (od 15 lutego 2014 do 26 lutego 2014)

Warsztaty. Zmiany dotyczące podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności na roboty budowlane

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych po raz pierwszy w sposób kompleksowy reguluje zasady podwykonawstwa przy udzielaniu zamówień publicznych.

Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają służyć głównie:

 • Wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia (zwiększenie bezpieczeństwa udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień),
 • Wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
 • Wyborowi wykonawców mających odpowiedni potencjał do realizacji zamówień publicznych,
 • Ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający - wykonawca - podwykonawca - dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych,
 • Zapewnieniu odpowiedniej jakości realizacji zamówień publicznych, przez powierzanie ich podwykonawcom dającym gwarancję prawidłowego wykonania pod zlecanych robót.

Podczas Warsztatów omówione zostaną min.:
 • Zmowy przetargowe - w jaki sposób możemy z nimi walczyć, mechanizmy, odpowiedzialność i sankcje?
 • Błędy w SIWZ - zaniechanie czynności przez Zamawiającego,
 • jakie są pierwsze doświadczenia na tle nowej regulacji KC zapewniającej ustawową gwarancję zapłaty?
 • Zapisy umowy w zakresie podwykonawstwa po nowelizacji,
 • Negocjacje warunków umowy, terminy oraz gwarancje zapłaty - na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć?
 • Jakich rodzajów umów dotyczy odpowiedzialność solidarna inwestora/wykonawcy wobec podwykonawców/dostawców?
 • Wady umów o roboty budowlane: niewłaściwe określenie stron umowy, nieprecyzyjny zakres umowy, błędne określenie wynagrodzenia.
Kto powinien wziąć udział:
Warsztat kierujemy do  firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i podwykonawcy, inwestorów, firm finansujących roboty budowlane m.in: kierownicy działów: prawnych, nieruchomości, inwestycji, umów i planowania.

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu:

Anna Niewodzka
T +48 22 333 9889
K +48 600 013 301
a.niewodzka@pb.pl

Dział Marketingu:

Anna Pietrzak
T +48 22 333 9828
a.pietrzak@pb.pl


Partnerzy

Patron Medialny

26 lutego 2014

09:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

10:00

Część organizacyjna

I DZIEŃ WARSZTATÓW POPROWADZĄ: Jacek Świeca, Dr Tomasz Demendecki, Michał Jaskólski, Wojciech Puciata - Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy

Określenie oczekiwań oraz dotychczasowych doświadczeń Uczestników szkolenia w celu dostosowania sposobu współpracy. Wyjaśnienie planu przebiegu szkolenia, jego celu oraz korzyści z uczestnictwa.

10:30

Proces inwestycyjny według obowiązujących przepisów Ustawy Prawo Budowlane.

1. Dane dotyczące nieruchomości i ich źródła. Wyjaśnienie ustawowych definicji zawartych w Prawie Budowlanym.
2. Nowa definicja robót budowanych, obiektu budowlanego i ich wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w tym ustalenie jego wartości.
3. Nowe elementy ogłoszenia o zamówieniu:
 • Pola opisowe dotyczące wykazu wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostawy i usług,
 • Dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
 • Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 • Dokumenty dotyczące w szczególności:
- Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- Charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 • Informacje dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
4. Rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – omówienie procedury jej uzyskania, wskazanie szczególnych aspektów decyzji oraz przedstawienie sposobu ustalania warunków zabudowy.
5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego – omówienie procedury.
6. Przepisy techniczno-budowlane – możliwości odstępstw w perspektywie innowacyjnych inwestycji.
7. Obowiązkowa dokumentacja w celu rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

Przerwa na Kawę

8. Rola konserwatora zabytków w procesie inwestycji budowlanej – jego uprawnienia w kontekście ochrony zabytków znajdujących się w obszarze inwestycji.
9. Proces budowlany – szczegółowe omówienie jego etapów.
10. Oddanie do użytku obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
11. Samowola budowlana – skutki i możliwości jej zalegalizowania.
12. Postęp wykonywanych robót budowlanych – niezbędna dokumentacja.
13. Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania.
14. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
15. Opłata adiacencka a renta planistyczna – podstawy powstania obowiązku zapłaty, ustalanie wysokości i uiszczenie opłaty, wyłączenia przedmiotowe.
Pytania uczestników, dyskusja.

13:30

Przerwa na Lunch - rozmowy w kuluarach

14:30

FIDIC – procedury i warunki opisujące praktyczny przebieg inwestycji budowlanych.

Panel I - Case study:

Kwestie wstępne. Omówienie celu oraz zalet stosowania procedur i warunków FIDIC. Przedstawienie obszaru zastosowania poszczególnych wzorów warunków kontraktowych FIDIC.

Panel II- Case study:

Zagadnienie odpowiedzialności stron kontraktu. Wskazanie praw i obowiązków stron i uczestników procesu inwestycji w kontekście FIDIC oraz polskich regulacji. Rola inżyniera w realizacji kontraktu FIDIC.

Panel III- Case study:

Przebieg realizacji inwestycji – omówienie rozpoczęcia realizacji, możliwych opóźnień oraz zawieszeń. Zasady rozliczeń kontraktu – obmiary, wycena, ceny kontraktowe, sposób płatności. Wprowadzanie zmian bądź korekt w robotach budowlanych. Ubezpieczenie oraz gwarancje robót budowlanych zgodnie z warunkami FIDIC. Zasady rozwiązywania kontraktów.

Panel IV- Case study:

Ryzyko i odpowiedzialność stron kontraktu – przysługujące im roszczenia oraz sposoby rozwiązywania zaistniałych sporów. Zarządzanie procesem inwestycji budowlanej.

Panel V- Case study:

Problemy dotyczące stosowania FIDIC i sposoby ich unikania. Warunki i procedury FIDIC w kontekście zamówień publicznych.

15:30

Regulacja umów związanych z procesem budowlanym.

1. Zagadnienia ogólne. Przedstawienie poszczególnych rodzajów umów.

2. Zasada swobody umów oraz wskazanie możliwych form zawarcia umowy i ich skutków prawnych.

3. Wymóg posiadania specjalistycznych kwalifikacji przy realizacji określonych zadań w procesie budowlanym.

4. Zawieranie umowy – podmioty i ich reprezentacja.

5. Określenie zakresu zlecenia, wskazanie zobowiązań stron oraz ustalenie terminów i sposobów płatności. Stosownie kar umownych.

6. Kontrola wykonywanych robót – raporty i protokoły.

7. Czas trwania umowy a możliwości jej rozwiązania. Uwzględnienie postanowień końcowych umowy.

8. Odpowiedzialność - rękojmia a gwarancja. Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ewentualne dochodzenie roszczeń w postępowaniu procesowym.

9. Szczegółowe omówienie występujących rodzajów umów:

 • Umowy dotyczące finansowania inwestycji,
 • Umowa o roboty budowlane zawierana z wykonawcą,
 • Umowy zawierane z uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego,
 • Umowy najmu i dzierżawy,
 • Umowy z odbiorcami usług,
 • Kwestie materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych.

Pytania uczestników, dyskusja.

17:40

Zakończenie pierwszego dnia Warsztatów

27 lutego 2014

09:30

Przerwa na kawę

10:00

Problematyka zamówień publicznych na roboty budowlane.

Jacek Świeca, Dr Tomasz Demendecki, Michał Jaskólski, Wojciech Puciata - Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy.

1. Zagadnienie wstępne.

2. Kwestie celowości inwestycji. Rola inwestora na poszczególnych etapach inwestycji.

3. Przygotowanie inwestycji – zasady wyboru wykonawcy.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

5. Opis przedmiotu zamówienia.

6. Zgodność trybu wyboru wykonawcy robót budowlanych z przepisami ustawy. Zagadnienie wynagrodzenia, odbioru dokumentacji projektowej.

7. Udzielanie zamówień publicznych na twórcze prace projektowe.

8. Wady i błędy w dokumentacji projektowej.

9. Rola projektanta. Nadzór autorski.

10. Inspektor Nadzoru, wykonawca robót budowlanych – sposoby dokonania ich wyboru.

11. Kosztorysy – rodzaje.

12. Zamówienia publiczne w opcji zaprojektuj i wybuduj.

13. Udział podwykonawców – problem zabezpieczenia interesów Inwestora.

14. Zagadnienie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

15. Postępowanie - czynności podejmowane przed wszczęciem, wszczęcie i zakończenie postępowania, czynności podejmowane po zakończeniu postępowania.

16. Tryb z wolnej ręki – przesłanki, kontrola, odwołanie.

17. Omówienie instytucji listy kontrolnej.

18. Podmioty odpowiedzialne za przebieg inwestycji.

19. Konieczność przestrzegania przez Inwestora procedur przez określonych przez nadrzędną jednostkę (inwestycja finansowana z budżetu jednostki nadrzędnej).

20. Aspekt finansowy realizacji inwestycji. Omówienie inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Korekty finansowe.

21. Inwestor zastępczy – rola, zadania, obowiązki.

22. Niewłaściwa realizacja zadań w kontekście naruszenia dyscypliny finansów  publicznych.

Pytania uczestników, dyskusja

13:00

Przerwa na kawę

13:20

Odpowiedzi na pytania wykonawców nie mogą być wymijające

Marek Tomasik Prezes Zarządu, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o.

CASE STUDY:

Niedokładanie należytej staranności w prowadzeniu postępowania poprzez brak usuwania zauważonych przez wykonawców nieścisłości i błędów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie jest bezkarne!!!. Sama szybkość czy efektywność postępowania nie może być samoistną wartością usprawiedliwiającą naruszanie zasad postępowania w tym obowiązku sporządzenia jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie przez zamawiającego.

14:00

Zmowy Przetargowe

Dariusz Ziembiński, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o.

 • Jak skutecznie startować w przetargach, czyli wygrać z wysoką ceną?
 • W jaki sposób działa mechanizm zmowy przetargowej?
 • W jaki sposób radzić sobie ze zmowami przetargowymi?
 • Odpowiedzialność i sankcje w przypadku naruszenia prawa.
 • CASE STUDY: orzecznictwo w sprawie ukartowanych przetargów.

 

14:40

Przerwa na Lunch

15:20

Umowy w procedurze zamówień publicznych - zabezpieczenie interesów uczestników postępowania, dochodzenie roszczeń przed sądem

Radosław Płonka Adwokat, ekspert prawny BCC

 • Umowy o roboty budowlane,
 • Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane,
 • Rodzaje wynagrodzeń, które mogą być stosowane w umowach dotyczących zamówień publicznych,
 • Warunki umowy na roboty budowlane, dopuszczalne zmiany umów, aneksy ze szczególnym omówieniem propozycji UZP w tym zakresie,
 • Zapisy umowy w zakresie podwykonawstwa po nowelizacji,
 • Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków,
 • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające – wytyczne do ich stosowania,
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • Rękojmia za wady przedmiotów zamówienia, a gwarancja jakości,
16:00

Zakończenie Warsztatów i Wręczenie Certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2995.00 PLN (od 15 lutego 2014 do 26 lutego 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2014
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aneta Nitschke
Project Manager

T 22 333 98 30

F 22 333 97 78

a.nitschke@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie