pb.pl

 

Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III

15-16.10.2013, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1695.00 PLN (od 5 września 2013 do 27 września 2013)
2295.00 PLN (od 28 września 2013 do 15 października 2013)

Warsztaty. Adekwatność kapitałowa, zarządzanie ryzykiem płynności i sekurytyzacja w ramach Pakietu CRD IV/ CRR


Dlaczego warto wziąć udział:


W odpowiedzi na skutki kryzysu finansowego, powstało trzecie już porozumienie bazylejskie – Bazylea III, które zakłada wprowadzenie szeregu regulacji kapitałowych wobec instytucji finansowych, w celu zwiększenia ich stabilności  i wypłacalności.
Od stycznia 2014 zacznie obowiązywać część przepisów przyjętego przez Parlament Europejski pakietu legislacyjnego, znanego jako CRD IV/CRR, który wdraża postanowienia Bazylei III i obejmuje zasady ostrożnościowe dla banków i firm inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Znamy już  finalny tekst pakietu w wersji polskiej, systematycznie pojawiają się również standardy techniczne dotyczące zasad jego implementacji w krajach członkowskich.
Podczas naszych warsztatów, zaproszeni eksperci postarają się przybliżyć Państwu zakres nowych regulacji oraz udzielić praktycznych wskazówek realizacji  wymogów unijnych dotyczących m.in. adekwatności kapitałowej, ustalania buforów kapitałowych i zarządzania ryzykiem płynności.

 

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas warsztatów:

- Interpretacja zapisów Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR
- Standardy techniczne EBA
- Nowe bufory kapitałowe i sposoby ich ustalania
- Ryzyko kredytowe kontrahenta
- Zarządzanie ryzykiem płynności i wskaźniki płynności
- Sekurytyzacja aktywów

 

Kto powinien wziąć udział w warsztatach:

Przedstawiciele Banków komercyjnych i spółdzielczych, Firm inwestycyjnych, Domów maklerskich, Kancelarii prawnych, Firm doradczych

m.in. pracownicy Departamentów: Prawnego, Adekwatności kapitałowej, Zarządzania Ryzykiem, Ryzyka Kredytowego, Ryzyka Operacyjnego, Ryzyka Finansowego, Ryzyka Rynkowego, Compliance, Audytu Wewnętrznego, Rachunkowości i Sprawozdawczości,  Departamentów / Zespołów ds. Basel III


Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu!
Patrycja Kuriata – Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78

 

Partnerzy

Patron Medialny

15 października 2013

08:30

Powitanie, poranna kawa i rejestracja uczestników

09:00

Podstawy prawne czyli Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR

Radosław Zdzieborski, Radca Prawny, Radosław Zdzieborski Kancelaria Radcy Prawnego

 • Omówienie dokumentów:
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
10:30

Wyzwania dotyczące implementacji pakietu CRD IV/CRR - teoria

Mirosław Kalisiak, Aplikant Radcowski, Wołoszański Rożko i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

 • Interpretacja CRD IV w świetle genezy Basel III oraz techniki legislacyjnej przyjętej przy CRD IV
 • Zagadnienia implementacji i połączenia różnych porządków prawnych - skutki dla podmiotów nadzorowanych oraz nadzoru
 • Wpływ nowych regulacji na sektor banków spółdzielczych - skutki dla sektora i wprowadzane zmiany
 • Przegląd standardów technicznych i stopień zaawansowania prac legislacyjnych
11:30

Przerwa na kawę

12:00

Wyzwania dotyczące implementacji pakietu CRD IV/CRR - praktyka

Przemysław Szczygielski, Starszy Menadżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte
Ewa Winiarska, Starszy Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

 • Najnowsze praktyczne techniki, strategie i standardy realizacji CRD IV
 • Jak zmodyfikować i wykorzystać istniejące rozwiązania do wdrożenia CRD IV w instytucji
 • Zmiany dotyczące sprawozdawczości
  Sprawozdawczość w ramach Grup Kapitałowych – harmonizacja pomiędzy Regulatorami, czy odrębne sprawozdania?
 • Single rule book i implementacja w innych państwach członkowskich UE
  Problemy związane z ujednoliceniem kwestii pomniejszania funduszy ostrożnościowych o podatek odroczony
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Adekwatność kapitałowa w świetle najnowszych regulacji

Dariusz Wierzba, Country Manager, Business & Decision Poland

 • Nowe bufory kapitałowe i sposoby ich ustalania, rekalkulacja kapitału
  Kapitałowy bufor zabezpieczający (Capital Conservation Buffer)
  Bufor antycykliczny (Countercyclical Buffer)
 • Wskaźniki adekwatności  kapitałowej
 • Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP)
 • Planowanie i  modelowane biznesu z uwzględnieniem wszystkich „narzutów” na kapitał
 • Stosowanie bufora, w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej
 • LR ( Leverage Ratio) – wskaźnik dźwigni finansowej wykorzystywanej przez instytucję finansową
15:30

Wymogi kapitałowe dotyczące ryzyka kredytowego, systemowego, operacyjnego

Marcin Żółtkowski, Manager, FINALYSE

 • Ryzyko kredytowe kontrahenta w CRR IV
 • Obliczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka Kredytowego, operacyjnego i rynkowego oraz konieczność rozwoju metod zarządzania ryzykiem
 • Monitorowanie i kontrola dużych zaangażowań
 • Wprowadzenie bufora ryzyka systemowego

 

17:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

16 października 2013

08:30

Powitanie, poranna kawa i rejestracja uczestników

09:00

Nowe wymogi płynnościowe i zarządzanie ryzykiem płynności

Artur Gniadzik, Senior Manager, Grupa Zarządzania Ryzykiem Finansowym, KPMG

 • Charakterystyka wprowadzanych wskaźników płynności: krótkoterminowej (LCR – liquidity coverage ratio), oraz długoterminowej (NSFR - net stable funding ratio).
 • Nowe wymogi regulacyjne i ich ramy czasowe
 • Sytuacja płynnościowa polskiego sektora bankowego
 • Możliwe problemy z utrzymaniem norm płynności

 

10:30

Polityka wynagrodzeń w świetle dyrektywy CRD IV i wytycznych EBA

Dr Remigiusz Stanek, Radca Prawny, Kancelaria STANEK Adwokaci i Radcowie Prawni

 • Odgórne ograniczenie relacji zmiennego i stałego składnika wynagrodzeń
 • Możliwość podniesienia limitu po spełnieniu określonych warunków
 • Wytyczne  EBA w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w instytucjach finansowych

 

11:30

Przerwa na kawę

12:00

Sekurytyzacja aktywów – zagadnienia regulacyjne

Michał Jadwisiak, Prawnik, White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.

 • Wprowadzenie wag ryzyka dla sekurytyzacji
 • Wyższe wymogi kapitałowe dla ekspozycji z tytułu resekurytyzacji w porównaniu do analogicznych pozycji sekurytyzowanych,
 • Wymóg dokonywania odpowiedniej analizy pozycji sekurytyzowanych

 

13:00

Sankcje za niedostosowanie się do przepisów dyrektywy

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Łuczyński i Wspólnicy Sp.k.

 • Uprawnienia dochodzeniowe właściwych organów nadzorczych
 • Administracyjnych sankcje finansowe
 • Inne środki administracyjne
 • Publikacja informacji na temat nałożonych sankcji

 

13:30

Lunch

14:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1695.00 PLN (od 5 września 2013 do 27 września 2013)
2295.00 PLN (od 28 września 2013 do 15 października 2013)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie