pb.pl

 

Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III

15-16.10.2013, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1695.00 PLN (od 5 września 2013 do 27 września 2013)
2295.00 PLN (od 28 września 2013 do 15 października 2013)

Warsztaty. Adekwatność kapitałowa, zarządzanie ryzykiem płynności i sekurytyzacja w ramach Pakietu CRD IV/ CRR


Dlaczego warto wziąć udział:


W odpowiedzi na skutki kryzysu finansowego, powstało trzecie już porozumienie bazylejskie – Bazylea III, które zakłada wprowadzenie szeregu regulacji kapitałowych wobec instytucji finansowych, w celu zwiększenia ich stabilności  i wypłacalności.
Od stycznia 2014 zacznie obowiązywać część przepisów przyjętego przez Parlament Europejski pakietu legislacyjnego, znanego jako CRD IV/CRR, który wdraża postanowienia Bazylei III i obejmuje zasady ostrożnościowe dla banków i firm inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Znamy już  finalny tekst pakietu w wersji polskiej, systematycznie pojawiają się również standardy techniczne dotyczące zasad jego implementacji w krajach członkowskich.
Podczas naszych warsztatów, zaproszeni eksperci postarają się przybliżyć Państwu zakres nowych regulacji oraz udzielić praktycznych wskazówek realizacji  wymogów unijnych dotyczących m.in. adekwatności kapitałowej, ustalania buforów kapitałowych i zarządzania ryzykiem płynności.

 

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas warsztatów:

- Interpretacja zapisów Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR
- Standardy techniczne EBA
- Nowe bufory kapitałowe i sposoby ich ustalania
- Ryzyko kredytowe kontrahenta
- Zarządzanie ryzykiem płynności i wskaźniki płynności
- Sekurytyzacja aktywów

 

Kto powinien wziąć udział w warsztatach:

Przedstawiciele Banków komercyjnych i spółdzielczych, Firm inwestycyjnych, Domów maklerskich, Kancelarii prawnych, Firm doradczych

m.in. pracownicy Departamentów: Prawnego, Adekwatności kapitałowej, Zarządzania Ryzykiem, Ryzyka Kredytowego, Ryzyka Operacyjnego, Ryzyka Finansowego, Ryzyka Rynkowego, Compliance, Audytu Wewnętrznego, Rachunkowości i Sprawozdawczości,  Departamentów / Zespołów ds. Basel III


Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu!
Patrycja Kuriata – Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78

 

Partnerzy

Patron Medialny

15 października 2013

08:30

Powitanie, poranna kawa i rejestracja uczestników

09:00

Podstawy prawne czyli Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR

Radosław Zdzieborski, Radca Prawny, Radosław Zdzieborski Kancelaria Radcy Prawnego

 • Omówienie dokumentów:
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
10:30

Wyzwania dotyczące implementacji pakietu CRD IV/CRR - teoria

Mirosław Kalisiak, Aplikant Radcowski, Wołoszański Rożko i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

 • Interpretacja CRD IV w świetle genezy Basel III oraz techniki legislacyjnej przyjętej przy CRD IV
 • Zagadnienia implementacji i połączenia różnych porządków prawnych - skutki dla podmiotów nadzorowanych oraz nadzoru
 • Wpływ nowych regulacji na sektor banków spółdzielczych - skutki dla sektora i wprowadzane zmiany
 • Przegląd standardów technicznych i stopień zaawansowania prac legislacyjnych
11:30

Przerwa na kawę

12:00

Wyzwania dotyczące implementacji pakietu CRD IV/CRR - praktyka

Przemysław Szczygielski, Starszy Menadżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte
Ewa Winiarska, Starszy Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

 • Najnowsze praktyczne techniki, strategie i standardy realizacji CRD IV
 • Jak zmodyfikować i wykorzystać istniejące rozwiązania do wdrożenia CRD IV w instytucji
 • Zmiany dotyczące sprawozdawczości
  Sprawozdawczość w ramach Grup Kapitałowych – harmonizacja pomiędzy Regulatorami, czy odrębne sprawozdania?
 • Single rule book i implementacja w innych państwach członkowskich UE
  Problemy związane z ujednoliceniem kwestii pomniejszania funduszy ostrożnościowych o podatek odroczony
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Adekwatność kapitałowa w świetle najnowszych regulacji

Dariusz Wierzba, Country Manager, Business & Decision Poland

 • Nowe bufory kapitałowe i sposoby ich ustalania, rekalkulacja kapitału
  Kapitałowy bufor zabezpieczający (Capital Conservation Buffer)
  Bufor antycykliczny (Countercyclical Buffer)
 • Wskaźniki adekwatności  kapitałowej
 • Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP)
 • Planowanie i  modelowane biznesu z uwzględnieniem wszystkich „narzutów” na kapitał
 • Stosowanie bufora, w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej
 • LR ( Leverage Ratio) – wskaźnik dźwigni finansowej wykorzystywanej przez instytucję finansową
15:30

Wymogi kapitałowe dotyczące ryzyka kredytowego, systemowego, operacyjnego

Marcin Żółtkowski, Manager, FINALYSE

 • Ryzyko kredytowe kontrahenta w CRR IV
 • Obliczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka Kredytowego, operacyjnego i rynkowego oraz konieczność rozwoju metod zarządzania ryzykiem
 • Monitorowanie i kontrola dużych zaangażowań
 • Wprowadzenie bufora ryzyka systemowego

 

17:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

16 października 2013

08:30

Powitanie, poranna kawa i rejestracja uczestników

09:00

Nowe wymogi płynnościowe i zarządzanie ryzykiem płynności

Artur Gniadzik, Senior Manager, Grupa Zarządzania Ryzykiem Finansowym, KPMG

 • Charakterystyka wprowadzanych wskaźników płynności: krótkoterminowej (LCR – liquidity coverage ratio), oraz długoterminowej (NSFR - net stable funding ratio).
 • Nowe wymogi regulacyjne i ich ramy czasowe
 • Sytuacja płynnościowa polskiego sektora bankowego
 • Możliwe problemy z utrzymaniem norm płynności

 

10:30

Polityka wynagrodzeń w świetle dyrektywy CRD IV i wytycznych EBA

Dr Remigiusz Stanek, Radca Prawny, Kancelaria STANEK Adwokaci i Radcowie Prawni

 • Odgórne ograniczenie relacji zmiennego i stałego składnika wynagrodzeń
 • Możliwość podniesienia limitu po spełnieniu określonych warunków
 • Wytyczne  EBA w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w instytucjach finansowych

 

11:30

Przerwa na kawę

12:00

Sekurytyzacja aktywów – zagadnienia regulacyjne

Michał Jadwisiak, Prawnik, White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.

 • Wprowadzenie wag ryzyka dla sekurytyzacji
 • Wyższe wymogi kapitałowe dla ekspozycji z tytułu resekurytyzacji w porównaniu do analogicznych pozycji sekurytyzowanych,
 • Wymóg dokonywania odpowiedniej analizy pozycji sekurytyzowanych

 

13:00

Sankcje za niedostosowanie się do przepisów dyrektywy

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Łuczyński i Wspólnicy Sp.k.

 • Uprawnienia dochodzeniowe właściwych organów nadzorczych
 • Administracyjnych sankcje finansowe
 • Inne środki administracyjne
 • Publikacja informacji na temat nałożonych sankcji

 

13:30

Lunch

14:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1695.00 PLN (od 5 września 2013 do 27 września 2013)
2295.00 PLN (od 28 września 2013 do 15 października 2013)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie