pb.pl

Zarządzanie

Warsztaty Odpowiedzialność managerska

18-19.06.2012, Warszawa,
Hotel Marriott

koszt uczestnictwa netto
2995.00 PLN (od 7 maja 2012 do 18 czerwca 2012)

Konferencja.

W programie m.in.:

1. Odpowiedzialność wobec spółki po nowelizacji  KSH i KK

2. Obowiązek działania  zarządów w interesie  spółki a prawa  pracowników

3. Przepisy antykorupcyjne  w stosunku do  funkcjonariuszy  publicznych i innych  przedsiębiorców

4. Konsekwencje działania spółki na szkodę osób trzecich

Wyższa kadra managerska spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką, w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. W jakiego rodzaju pułapki mogą wpaść prezesi, członkowie zarządu, managerowie i kiedy pociągani są do odpowiedzialności? Co mogą przedsięwziąć by zmniejszyć osobiste ryzyko? Jak zorganizować pracę swoich podwładnych i współpracowników, aby zredukować czynniki ryzyka dla przedsiębiorstwa i siebie? Jak należy w tym kontekście odnosić się do wskazówek i instrukcji udziałowców? Jakiego rodzaju zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Warsztaty kierujemy do:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Managerów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych
 • Dyrektorów Biur Zarządu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Działów HR
 • Osób odpowiedzialnych za compliance w spółkach
 • Osób odpowiedzialnych za analizę i przygotowanie podstawowej dokumentacji prawnej w firmie
 • Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się o zakresie odpowiedzialności i czekających potencjalnych zagrożeniach z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w firmie

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Aldona Mlonek - Project Manager
Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

18 czerwca 2012

09:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

10:00

Regulacje antykorupcyjne (z uwzględnieniem FCPA i UK Antibribery Act)

Michał Czarnuch, Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Przegląd krajowych regulacji antykorupcyjnych
 • Definicja osób pełniących funkcje publiczne
 • Analiza wybranych praktyk marketingowych
 • Wybrane aspekty US Foreign Corrupt Practices Act oraz UK Bribery Act
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Minimalizacja odpowiedzialności - ubezpieczenia D&O

Julita Zimoch-Tuchołka, Partner, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Rodzaje polis D&O
 • Kto podlega ochronie spółka czy manager
 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej z polis D&O
 • Czy polisa D&O dotyczy przestępstw managerskich
12:15

Odpowiedzialność managerów na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego

Igor Barcew, Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Kiedy sąd upadłościowy może orzec zakaz działalności gospodarczej lub wykonywania funkcji
 • Wobec kogo sąd upadłościowy może orzec takie zakazy i na jaki okres?
 • Jakie są przesłanki orzeczenia zakazu?
 • Czy za delikty przewidziane w Prawie upadłościowym i naprawczym można również ponosić odpowiedzialność karną lub odszkodowawczą?
13:15

Lunch

14:15

Odpowiedzialność managerów za delikty przeciwko pracownikom

Katarzyna Dobkowska, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Monitoring – co wolno pracodawcy
  - metody kontroli i jej cele
  - monitoring a prawo pracy
  - kontrola pracowników a prawo do prywatności
 • Naruszenie praw pracowniczych – co za to grozi
  - odpowiedzialność za wykroczenia
  - odpowiedzialność karna
  - odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw związków zawodowych
15:30

Sesja pytań i podsumowanie pierwszego dnia Warsztatów

19 czerwca 2012

09:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

10:00

Odpowiedzialność karna za szkodę (narażenie spółki na szkodę) po nowelizacji KSH i KK

Jacek Stokłosa, Adwokat, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Jakie zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej managerów wprowadzono w 2011 roku
 • Kto po nowelizacji może ponosić odpowiedzialność karną za szkodę spółki
 • Czy manager może odpowiadać za samo narażenie spółki na szkodę
 • Czy działanie w ramach ryzyka biznesowego wyłącza odpowiedzialność karną
 • Czy członek zarządu może ponosić odpowiedzialność karną za szkody wspólników/akcjonariuszy
 • Kto może spowodować wszczęcie postępowania karnego przeciwko managerom za spowodowanie szkody spółce
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę spółki na podstawie KSH, KC i KP (z uwzględnieniem różnic odnośnie odpowiedzialność w spółkach z o.o. i akcyjnych oraz spółkach osobowych)

Przemysław Furmaga, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Katarzyna Dobkowska, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • KSH – odpowiedzialność za szkodę spółki z tytułu pełnionej funkcji
  - odpowiedzialność wspólników spółek osobowych
  - odpowiedzialność członków zarządu
  - odpowiedzialność członków rad nadzorczych
  - odpowiedzialność prokurentów
 • Odpowiedzialność kontraktowa kadry zarządzającej wobec spółki
  - zasady odpowiedzialności na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia/ o dzieło/
  - kontrakty managerskie)
  - zasady odpowiedzialności pracowników
12:15

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji

Przemysław Furmaga, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Katarzyna Dobkowska, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Postaci naruszenia zakazu konkurencji.
 • Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji na gruncie kodeksu spółek handlowych:
  - rodzaje odpowiedzialności: organizacyjna, odszkodowawcza (cywilnoprawna), karna,
  - jakie tymczasowe, zabezpieczające środki działania przysługują spółce,
  - naruszenie zakazu konkurencji a odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji,
  - przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
 • Odpowiedzialność za naruszenie pracowniczego zakazu konkurencji
  - rodzaje odpowiedzialności: organizacyjna, odszkodowawcza,
  - ograniczenie odpowiedzialności za naruszenie zakazu,
  - zbieg odpowiedzialności z tytułu naruszenia zakazu konkurencji na gruncie ksh i kp,
  - ważność umowy zawartej przez członka zarządu sprzecznie z zakazem konkurencji
13:30

Lunch

14:30

Odpowiedzialność karna spółki za bezprawne czyny członków organów i pracowników

Jacek Stokłosa, Adwokat, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Czy spółka może ponosić odpowiedzialność karną za nielegalne działania swoich managerów
 • Za jakie przestępstwa własnych pracowników spółka ponosi pełną odpowiedzialność karną
 • Jakie są zasady tej odpowiedzialności – czy jest to odpowiedzialność na zasadzie winy
 • Katalog przestępstw ujętych Ustawą Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
15:30

Sesja pytań, podsumowanie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2995.00 PLN (od 7 maja 2012 do 18 czerwca 2012)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Warsztaty Odpowiedzialność managerska
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie