pb.pl

Zarządzanie

Warsztaty Odpowiedzialność managerska

18-19.06.2012, Warszawa,
Hotel Marriott

koszt uczestnictwa netto
2995.00 PLN (od 7 maja 2012 do 18 czerwca 2012)

Konferencja.

W programie m.in.:

1. Odpowiedzialność wobec spółki po nowelizacji  KSH i KK

2. Obowiązek działania  zarządów w interesie  spółki a prawa  pracowników

3. Przepisy antykorupcyjne  w stosunku do  funkcjonariuszy  publicznych i innych  przedsiębiorców

4. Konsekwencje działania spółki na szkodę osób trzecich

Wyższa kadra managerska spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką, w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. W jakiego rodzaju pułapki mogą wpaść prezesi, członkowie zarządu, managerowie i kiedy pociągani są do odpowiedzialności? Co mogą przedsięwziąć by zmniejszyć osobiste ryzyko? Jak zorganizować pracę swoich podwładnych i współpracowników, aby zredukować czynniki ryzyka dla przedsiębiorstwa i siebie? Jak należy w tym kontekście odnosić się do wskazówek i instrukcji udziałowców? Jakiego rodzaju zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Warsztaty kierujemy do:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Managerów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych
 • Dyrektorów Biur Zarządu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Działów HR
 • Osób odpowiedzialnych za compliance w spółkach
 • Osób odpowiedzialnych za analizę i przygotowanie podstawowej dokumentacji prawnej w firmie
 • Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się o zakresie odpowiedzialności i czekających potencjalnych zagrożeniach z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w firmie

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Aldona Mlonek - Project Manager
Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

18 czerwca 2012

09:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

10:00

Regulacje antykorupcyjne (z uwzględnieniem FCPA i UK Antibribery Act)

Michał Czarnuch, Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Przegląd krajowych regulacji antykorupcyjnych
 • Definicja osób pełniących funkcje publiczne
 • Analiza wybranych praktyk marketingowych
 • Wybrane aspekty US Foreign Corrupt Practices Act oraz UK Bribery Act
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Minimalizacja odpowiedzialności - ubezpieczenia D&O

Julita Zimoch-Tuchołka, Partner, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Rodzaje polis D&O
 • Kto podlega ochronie spółka czy manager
 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej z polis D&O
 • Czy polisa D&O dotyczy przestępstw managerskich
12:15

Odpowiedzialność managerów na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego

Igor Barcew, Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Kiedy sąd upadłościowy może orzec zakaz działalności gospodarczej lub wykonywania funkcji
 • Wobec kogo sąd upadłościowy może orzec takie zakazy i na jaki okres?
 • Jakie są przesłanki orzeczenia zakazu?
 • Czy za delikty przewidziane w Prawie upadłościowym i naprawczym można również ponosić odpowiedzialność karną lub odszkodowawczą?
13:15

Lunch

14:15

Odpowiedzialność managerów za delikty przeciwko pracownikom

Katarzyna Dobkowska, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Monitoring – co wolno pracodawcy
  - metody kontroli i jej cele
  - monitoring a prawo pracy
  - kontrola pracowników a prawo do prywatności
 • Naruszenie praw pracowniczych – co za to grozi
  - odpowiedzialność za wykroczenia
  - odpowiedzialność karna
  - odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw związków zawodowych
15:30

Sesja pytań i podsumowanie pierwszego dnia Warsztatów

19 czerwca 2012

09:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

10:00

Odpowiedzialność karna za szkodę (narażenie spółki na szkodę) po nowelizacji KSH i KK

Jacek Stokłosa, Adwokat, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Jakie zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej managerów wprowadzono w 2011 roku
 • Kto po nowelizacji może ponosić odpowiedzialność karną za szkodę spółki
 • Czy manager może odpowiadać za samo narażenie spółki na szkodę
 • Czy działanie w ramach ryzyka biznesowego wyłącza odpowiedzialność karną
 • Czy członek zarządu może ponosić odpowiedzialność karną za szkody wspólników/akcjonariuszy
 • Kto może spowodować wszczęcie postępowania karnego przeciwko managerom za spowodowanie szkody spółce
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę spółki na podstawie KSH, KC i KP (z uwzględnieniem różnic odnośnie odpowiedzialność w spółkach z o.o. i akcyjnych oraz spółkach osobowych)

Przemysław Furmaga, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Katarzyna Dobkowska, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • KSH – odpowiedzialność za szkodę spółki z tytułu pełnionej funkcji
  - odpowiedzialność wspólników spółek osobowych
  - odpowiedzialność członków zarządu
  - odpowiedzialność członków rad nadzorczych
  - odpowiedzialność prokurentów
 • Odpowiedzialność kontraktowa kadry zarządzającej wobec spółki
  - zasady odpowiedzialności na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia/ o dzieło/
  - kontrakty managerskie)
  - zasady odpowiedzialności pracowników
12:15

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji

Przemysław Furmaga, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Katarzyna Dobkowska, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Postaci naruszenia zakazu konkurencji.
 • Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji na gruncie kodeksu spółek handlowych:
  - rodzaje odpowiedzialności: organizacyjna, odszkodowawcza (cywilnoprawna), karna,
  - jakie tymczasowe, zabezpieczające środki działania przysługują spółce,
  - naruszenie zakazu konkurencji a odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji,
  - przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
 • Odpowiedzialność za naruszenie pracowniczego zakazu konkurencji
  - rodzaje odpowiedzialności: organizacyjna, odszkodowawcza,
  - ograniczenie odpowiedzialności za naruszenie zakazu,
  - zbieg odpowiedzialności z tytułu naruszenia zakazu konkurencji na gruncie ksh i kp,
  - ważność umowy zawartej przez członka zarządu sprzecznie z zakazem konkurencji
13:30

Lunch

14:30

Odpowiedzialność karna spółki za bezprawne czyny członków organów i pracowników

Jacek Stokłosa, Adwokat, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Czy spółka może ponosić odpowiedzialność karną za nielegalne działania swoich managerów
 • Za jakie przestępstwa własnych pracowników spółka ponosi pełną odpowiedzialność karną
 • Jakie są zasady tej odpowiedzialności – czy jest to odpowiedzialność na zasadzie winy
 • Katalog przestępstw ujętych Ustawą Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
15:30

Sesja pytań, podsumowanie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2995.00 PLN (od 7 maja 2012 do 18 czerwca 2012)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Warsztaty Odpowiedzialność managerska
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie