pb.pl

Farmacja

Warsztaty Dystrybucja w Farmacji

12-13.10.2011, Warszawa,
hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2995.00 PLN (od 12 sierpnia 2011 do 9 września 2011)
3595.00 PLN (od 10 września 2011 do 12 października 2011)

Konferencja. zmiany prawne, nowe modele, innowacyjne rozwiązania

W programie m.in.:

 • Nowe obowiązki dostawców leków wynikające z ustawy refundacyjnej
 • Sztywne ceny i marże a dystrybucja
 • Wpływ importu równoległego na modele dystrybucji
 • Innowacyjne rozwiązania logistyczne
 • Producent i Dystrybutor. Możliwe reakcje na zmiany w łańcuchu logistycznym

 

Warto wziąć udział w Warsztatach aby poznać:

 • strategiczne zasady prawne dotyczące umów sprzedaży internetowej
 • najnowsze regulacje umów zawieranych na odległość - sposoby zawierania umów, obowiązki informacyjne, skutki odstąpienia od umowy
 • zasady ochrony danych osobowych konsumentów
 • nieuczciwą konkurencję i nieuczciwe praktyki rynkowe w Internecie
 • problematykę podatkową transakcji on-line - transakcje transgraniczne a obowiązki podatkowe
 • aspekty prawne konsumentów organizowanych w sieci

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej podmiotami funkcjonującymi na rynku farmaceutycznym

A w szczególności do:

 • Członków zarządu
 • Dyrektorów handlowych
 • Dyrektorów ds. dystrybucji
 • Dyrektorów ds. sprzedaży
 • Dyrektorów ds. współpracy z zagranicą
 • Dyrektorów ds. logistyki
 • Dyrektorów ds. prawnych
 • Dyrektorów ds. finansowych
 • Radców prawnych w firmach i hurtowniach farmaceutycznych
 • Konsultantów firm doradztwa organizacyjnego branży farmaceutycznej

 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:


Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

 

Partnerzy

Patron Medialny

12 października 2011

09:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00

Powitanie uczestników

10:10

Zasady prowadzenia obrotu lekami na tle ustawy refundacyjnej

Małgorzata W. Szelachowska, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

 • Nowe obowiązki dostawców leków
 • Drogi dystrybucji leków
 • Odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego i hurtowni farmaceutycznej

 

11:10

Przerwa na kawę

11:25

Dystrybucja farmaceutyczna po wejściu w życie nowej ustawy farmaceutycznej

Dr Andrzej Balicki, Radca Prawny, DLA Piper Wiater

 • Skutki regulacji w zakresie sztywnych cen, marż
 • Konsekwencje zakazu stosowania premii, rabatów itd.
 • Co oznacza zakaz stosowania "form zachęty: dla działalności firm
 • Dozwolone modele i praktyki dystrybucyjne
12:40

Sztywne marże i ceny w Europie i ich wpływ na modele dystrybucji

Artur Maciąg, Commercial & Supply Chain Director, Sanofi-Aventis

 • Sztywne ceny i marże w UE – reguła czy wyjątek
 • Omówienie regulacji w wybranych krajach UE
13:30

Lunch

14:30

Modele dystrybucji w branży farmaceutycznej

Jarosław Mazur, Dyrektor Handlowy, Poltraf Sp. z o.o.

 • Najnowsze rozwiązania logistyczne stosowane w dystrybucji produktów farmaceutycznych
  - prezentacja modeli dystrybucji
  - wady i zalety prezentowanych modeli
  - punkty krytyczne
  - zimny łańcuch dostaw
 • Techniczna strona dystrybucji w warunkach kontrolowanych
  - rozwiązania w zakresie utrzymania odpowiednich warunków w procesie dystrybucji
  - rejestracja warunków
  - zarządzanie i dystrybucja danych dot. warunków składowania, transportu i przeładunku
 • Nowe rozwiązania z zakresu dystrybucji w warunkach kontrolowanych

 

15:30

Kontrola jakości procesów dotyczących dystrybucji produktów leczniczych

Ewa Zygadło, Kierownik Hurtowni, Poltraf Sp. z o.o.

 • Różne modele dystrybucji a zarządzanie jakością
 • Sposoby kontroli produktów leczniczych oraz ich wyniki
 • Punkty krytyczne procesów magazynowania i dystrybucji, a jakość leku
 • Najczęściej występujące problemy jakościowe - czy można im zapobiegać i w jaki sposób

 

16:15

Poczęstunek, zakończenie pierwszego dnia Warsztatów

13 października 2011

09:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00

Wpływ handlu równoległego na strategie uczestników rynku farmaceutycznego

Ilona Wzgarda, Dyrektor Operacyjny, Delfarma Sp. z o.o.

 • Istota handlu równoległego
 • Korzyści dla uczestników rynku farmaceutycznego
 • Import równoległy a eksport równoległy
 • Strategie blokowania handlu równoległego
 • DTP w Polsce - przypadek szczególny
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Skuteczna dystrybucja produktów leczniczych jako element przewagi konkurencyjnej

Paweł Janicki, Customer Care Director, FM Polska Sp. z o.o.

 • Rola dystrybucji w łańcuch dostaw sektora farmaceutycznego
 • Istniejące modele dystrybucji na rynku polskim
 • Nowe trendy i uwarunkowania prawne
 • Polska i jej położenie w europejskim łańcuchu dystrybucyjnym
12:45

Lunch

13:45

Producent i Dystrybutor. Możliwe reakcje na zmiany w łańcuchu logistycznym

Jacek Wiśniewski, Dyrektor ds Sprzedaży i Dystrybucji, Polpharma

 • Jak nowe uregulowania mogą wpłynąć na zasady hurtu
 • Polityka cenowa w łańcuchu dostaw
 • Umowa pomiędzy dostawcą a odbiorcą

 

14:45

Nowoczesne kanały dystrybucji: call center farmaceutyczny (outsourcing czy inhouse)

Marcin Zastawny, Dyrektor Rozwoju, Prezes Zarządu, Pharma Distribution Group Sp. z o.o.

 • Rola telemarketingu - czemu telemarketing, a nie Internet
 • Jak przygotować i skutecznie zarządzać call center
 • Koszty telemarketingu - czyli ile naprawdę to kosztuje
 • Outsourcing czy inhouse
 • Inne ciekawe projekty z udziałem call center: akcje kierowane do hurtowni, lekarzy, konsumentów

 

15:45

Poczęstunek, zakończenie Warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2995.00 PLN (od 12 sierpnia 2011 do 9 września 2011)
3595.00 PLN (od 10 września 2011 do 12 października 2011)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Warsztaty Dystrybucja w Farmacji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie