pb.pl

Farmacja

Warsztaty Dystrybucja w Farmacji

12-13.10.2011, Warszawa,
hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2995.00 PLN (od 12 sierpnia 2011 do 9 września 2011)
3595.00 PLN (od 10 września 2011 do 12 października 2011)

Konferencja. zmiany prawne, nowe modele, innowacyjne rozwiązania

W programie m.in.:

 • Nowe obowiązki dostawców leków wynikające z ustawy refundacyjnej
 • Sztywne ceny i marże a dystrybucja
 • Wpływ importu równoległego na modele dystrybucji
 • Innowacyjne rozwiązania logistyczne
 • Producent i Dystrybutor. Możliwe reakcje na zmiany w łańcuchu logistycznym

 

Warto wziąć udział w Warsztatach aby poznać:

 • strategiczne zasady prawne dotyczące umów sprzedaży internetowej
 • najnowsze regulacje umów zawieranych na odległość - sposoby zawierania umów, obowiązki informacyjne, skutki odstąpienia od umowy
 • zasady ochrony danych osobowych konsumentów
 • nieuczciwą konkurencję i nieuczciwe praktyki rynkowe w Internecie
 • problematykę podatkową transakcji on-line - transakcje transgraniczne a obowiązki podatkowe
 • aspekty prawne konsumentów organizowanych w sieci

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej podmiotami funkcjonującymi na rynku farmaceutycznym

A w szczególności do:

 • Członków zarządu
 • Dyrektorów handlowych
 • Dyrektorów ds. dystrybucji
 • Dyrektorów ds. sprzedaży
 • Dyrektorów ds. współpracy z zagranicą
 • Dyrektorów ds. logistyki
 • Dyrektorów ds. prawnych
 • Dyrektorów ds. finansowych
 • Radców prawnych w firmach i hurtowniach farmaceutycznych
 • Konsultantów firm doradztwa organizacyjnego branży farmaceutycznej

 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:


Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

 

Partnerzy

Patron Medialny

12 października 2011

09:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00

Powitanie uczestników

10:10

Zasady prowadzenia obrotu lekami na tle ustawy refundacyjnej

Małgorzata W. Szelachowska, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

 • Nowe obowiązki dostawców leków
 • Drogi dystrybucji leków
 • Odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego i hurtowni farmaceutycznej

 

11:10

Przerwa na kawę

11:25

Dystrybucja farmaceutyczna po wejściu w życie nowej ustawy farmaceutycznej

Dr Andrzej Balicki, Radca Prawny, DLA Piper Wiater

 • Skutki regulacji w zakresie sztywnych cen, marż
 • Konsekwencje zakazu stosowania premii, rabatów itd.
 • Co oznacza zakaz stosowania "form zachęty: dla działalności firm
 • Dozwolone modele i praktyki dystrybucyjne
12:40

Sztywne marże i ceny w Europie i ich wpływ na modele dystrybucji

Artur Maciąg, Commercial & Supply Chain Director, Sanofi-Aventis

 • Sztywne ceny i marże w UE – reguła czy wyjątek
 • Omówienie regulacji w wybranych krajach UE
13:30

Lunch

14:30

Modele dystrybucji w branży farmaceutycznej

Jarosław Mazur, Dyrektor Handlowy, Poltraf Sp. z o.o.

 • Najnowsze rozwiązania logistyczne stosowane w dystrybucji produktów farmaceutycznych
  - prezentacja modeli dystrybucji
  - wady i zalety prezentowanych modeli
  - punkty krytyczne
  - zimny łańcuch dostaw
 • Techniczna strona dystrybucji w warunkach kontrolowanych
  - rozwiązania w zakresie utrzymania odpowiednich warunków w procesie dystrybucji
  - rejestracja warunków
  - zarządzanie i dystrybucja danych dot. warunków składowania, transportu i przeładunku
 • Nowe rozwiązania z zakresu dystrybucji w warunkach kontrolowanych

 

15:30

Kontrola jakości procesów dotyczących dystrybucji produktów leczniczych

Ewa Zygadło, Kierownik Hurtowni, Poltraf Sp. z o.o.

 • Różne modele dystrybucji a zarządzanie jakością
 • Sposoby kontroli produktów leczniczych oraz ich wyniki
 • Punkty krytyczne procesów magazynowania i dystrybucji, a jakość leku
 • Najczęściej występujące problemy jakościowe - czy można im zapobiegać i w jaki sposób

 

16:15

Poczęstunek, zakończenie pierwszego dnia Warsztatów

13 października 2011

09:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00

Wpływ handlu równoległego na strategie uczestników rynku farmaceutycznego

Ilona Wzgarda, Dyrektor Operacyjny, Delfarma Sp. z o.o.

 • Istota handlu równoległego
 • Korzyści dla uczestników rynku farmaceutycznego
 • Import równoległy a eksport równoległy
 • Strategie blokowania handlu równoległego
 • DTP w Polsce - przypadek szczególny
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Skuteczna dystrybucja produktów leczniczych jako element przewagi konkurencyjnej

Paweł Janicki, Customer Care Director, FM Polska Sp. z o.o.

 • Rola dystrybucji w łańcuch dostaw sektora farmaceutycznego
 • Istniejące modele dystrybucji na rynku polskim
 • Nowe trendy i uwarunkowania prawne
 • Polska i jej położenie w europejskim łańcuchu dystrybucyjnym
12:45

Lunch

13:45

Producent i Dystrybutor. Możliwe reakcje na zmiany w łańcuchu logistycznym

Jacek Wiśniewski, Dyrektor ds Sprzedaży i Dystrybucji, Polpharma

 • Jak nowe uregulowania mogą wpłynąć na zasady hurtu
 • Polityka cenowa w łańcuchu dostaw
 • Umowa pomiędzy dostawcą a odbiorcą

 

14:45

Nowoczesne kanały dystrybucji: call center farmaceutyczny (outsourcing czy inhouse)

Marcin Zastawny, Dyrektor Rozwoju, Prezes Zarządu, Pharma Distribution Group Sp. z o.o.

 • Rola telemarketingu - czemu telemarketing, a nie Internet
 • Jak przygotować i skutecznie zarządzać call center
 • Koszty telemarketingu - czyli ile naprawdę to kosztuje
 • Outsourcing czy inhouse
 • Inne ciekawe projekty z udziałem call center: akcje kierowane do hurtowni, lekarzy, konsumentów

 

15:45

Poczęstunek, zakończenie Warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2995.00 PLN (od 12 sierpnia 2011 do 9 września 2011)
3595.00 PLN (od 10 września 2011 do 12 października 2011)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Warsztaty Dystrybucja w Farmacji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie