pb.pl

Prawo

RODO w zamówieniach publicznych

10.09.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1495 PLN (od 11 maja 2018 do 20 lipca 2018)
1795 PLN (od 21 lipca 2018 do 10 września 2018)

Warsztaty.

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Przed nami wielkie wyzwanie jakim jest wdrożenie RODO. Poprawna implementacja regulacji stanowi wielkie wyzwania dla firm i organizacji.

Coraz więcej mówi się o sposobie udzielania zamówień publicznych w kontekście RODO. Czy zamawiający i wykonawca zamówień publicznych powinni specjalnie przygotować się do tego procesu? Czy rozporządzenie RODO będzie rewolucją i zamawiający będzie miał prawo odrzucić w przetargu ofertę podmiotu, który nie ma specjalnego certyfikatu zgodności z RODO?

Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym zmian w prawie zamówień publicznych w kontekście RODO, podczas którego poszerzą Państwo swoją wiedzę i dowiedzą się:

 • jak nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO/GDPR wpłyną na tryby i procedury udzielania zamówień publicznych
 • jaka jest odpowiedzialność podmiotów publicznych (zamawiających) na gruncie RODO
 • jakie są wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne systemów IT
 • Private by designe a opis przedmiotu zamówienia
 • Jakie są sankcje za naruszenie przepisów RODO
 • Jak kształtować treści wzorów umów uwzględniając wymagania z RODO w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • Jak weryfikować zawarte umowy i zmiany w kontekście wymagań RODO
 • Na czym polega certyfikacja w rozumieniu RODO


Zmiany, które nas czekają, są kwestią czasu, dlatego warto przygotować się na nie już dziś.


Do zobaczenia!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team LeaderDo udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów ds.:
  - Zamówień publicznych
  - Przetargów
  - Zakupów
  - Sprzedaży
 • Dyrektorów i Managerów Działów Prawnych
 • Przedstawicieli organów państwowych, samorządowych, podmiotów prawa publicznego i stowarzyszeń zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli dwóch stron postępowania: zamawiającego i wykonawcy!


Uczestnikom warsztatu gwarantujemy:

 • wiedzę przekazaną przez znakomitych ekspertów – prawników z kancelarii Traple Konarski Podrecki
 • materiały zawierające informacje przekazywane podczas spotkania
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie i zdobytą wiedzę
 • warsztatową formułę spotkania – możliwość zadania pytania prowadzącym ekspertom i tym samym uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w prasie czy Internecie
 • najwyższy poziom merytoryczny i najbardziej aktualną wiedzę

 

 


 

Partner Merytoryczny

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych działających na rynku polskim. Specjalizuje się przede wszystkim w takich dziedzinach jak: TMT, ochrona danych osobowych, IT, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji i ochrony konsumentów, prawo reklamy i promocji, zamówienia publiczne. Zespół kancelarii liczy ponad 55 prawników, w skład którego wchodzą: adwokaci, radcowie prawni, doktorzy nauk prawnych, rzecznicy patentowi, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz doktoranci i młodsi prawnicy. Potwierdzeniem renomy Kancelarii są jej wysokie miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach firm prawniczych. Kancelaria współpracuje stale z ponad 100 przedsiębiorcami, wśród których znajdują się zarówno krajowe podmioty gospodarcze, jak i inwestorzy zagraniczni, a także międzynarodowe korporacje.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

10 września 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Wpływ przepisów RODO na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Xawery Konarski, adwokat, starszy partner, Traple Konarski i Podrecki i Wspólnicy

 • przepisy RODO a prawo zamówienie publicznych – reguły kolizyjne
 • przepisy RODO a modyfikacje obowiązków określonych w prawie zamówień publicznych
 • odpowiedzialność podmiotów publicznych (Zamawiających) na gruncie RODO i przepisów uzupełniających RODO
10:15

Przerwa na kawę

10:30

RODO a warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych; wymaganie certyfikatów RODO

Piotr Nepelski, radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 • certyfikacja w rozumieniu RODO
 • certyfikat jako warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • certyfikat jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


RODO wprowadziło nową instytucję certyfikacji, która nie była dotychczasowo znana na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. Certyfikacja ma na celu szybką ocenę stopnia ochrony danych, której podlegają stosowne produkty i usługi świadczone przez dany podmiot. Certyfikat może stanowić potwierdzenie, że wykonawca posiada odpowiednie kompetencje oraz zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia. Wątpliwości budzi natomiast zastosowanie certyfikatu z RODO jako kryterium oceny ofert, a to z uwagi na okoliczność, iż certyfikat z RODO co do zasady dotyczy właściwości wykonawcy.

11:30

RODO w kontekście wymagań opisu przedmiotu zamówienia

Agnieszka Wachowska, radca prawny, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 • RODO a wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne systemów IT
 • Privacy by design a opis przedmiotu zamówienia
 • RODO a odwołanie do norm ISO i PN  w opisie przedmiotu zamówienia
12:30

Kształtowanie treści wzorów umów/istotnych postanowień umownych uwzględniających wymagania z RODO w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Piotr Nepelski, radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 • sankcja cywilnoprawna za naruszenie przepisów RODO
 • sankcja administracyjnoprawna za naruszenie przepisów RODO
 • instrukcje zamawiającego, a informowanie przez wykonawcę o niezgodności wydanego polecenia z RODO

Wśród licznych zmian, które wprowadziło RODO wymaga, w szczególności, odnotowania sankcja cywilnoprawna i administracyjnoprawna za naruszenie przepisów RODO. Cywilna odpowiedzialność solidarna administratora i podmiotu przetwarzającego za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z RODO, a także wysokość potencjalnych administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie RODO – czynią koniecznym wprowadzenie jasnego podziału obowiązków i zasad współpracy w zakresie danych osobowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Kluczowym w tym zakresie jest ustalenie znaczenia instrukcji administratora (zamawiającego) odnoszących się do przetwarzania danych osobowych oraz zasad informowania administratora przez podmiot przetwarzający (wykonawcę) o niegodności wydanego polecenia z RODO.

13:30

Lunch

14:30

Zmiana zawartych umów o wykonanie zamówienia publicznego dostosowująca do wymagań RODO w kontekście art. 144 Pzp.

Tomasz Krzyżanowski, radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 • specyfika zmiany umów zawieranych w reżimie Pzp
 • weryfikacja zawartych umów i ich zmiana w kontekście wymagań RODO


Umowy o wykonanie zamówienia publicznego są specyficzne między innymi dlatego, że nie można ich dowolnie modyfikować zgodnie z zasadą swobody umów. Obowiązuje reżim ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo znaczenie ma ustawa nowelizująca Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. , która zmieniła zasady modyfikacji umów. Zatem w sytuacji gdy w umowie o wykonanie zamówienia publicznego kwestie obowiązków wynikających RODO zostały pominięte, Zamawiający może być zmuszony do weryfikacji umowy i jej zmiany. Dopuszczalność zmiany umowy musi być zawsze zbadana w kontekście art. 144 Pzp, w brzmieniu na czas zawarcia umowy.

16:30

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495 PLN (od 11 maja 2018 do 20 lipca 2018)
1795 PLN (od 21 lipca 2018 do 10 września 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
RODO w zamówieniach publicznych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1495 PLN
2 1495 PLN
3 1495 PLN
4 1495 PLN
5 1495 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter