pb.pl

Energetyka / Paliwa

Umowy w sektorze energetycznym i gazowym

25.09.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1495 PLN (od 15 maja 2018 do 27 lipca 2018)
1795 PLN (od 28 lipca 2018 do 25 września 2018)

Warsztaty.

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenie, które stanowi doskonałe praktyczne podsumowanie tematyki umów w energetyce, szczególnie w kontekście możliwości swobodnego wyboru dostawcy energii.

W ramach warsztatu powiemy jak skutecznie zawierać umowy, jakie są wymogi prawne i dobre praktyki w tym zakresie. Zaprezentujemy zasady odpowiedzialności w umowie sprzedaży energii elektrycznej, umowie kompleksowej i umowie dystrybucyjnej z naciskiem na newralgiczne elementy tego procesu.

Pokażemy jakie są trudności i obostrzenia w zakresie zmiany sprzedawcy, także w bardziej złożonych przypadkach.

Nie zabraknie także tematyki RODO, która wnosi rewolucyjne zmiany w obszarze umów z konsumentami. Wyjaśnimy jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, szczególnie w celach marketingowych. Wskażemy obowiązki informacyjne i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Zademonstrujemy jak powinien wyglądać modelowy proces reklamacyjny w zakresie obowiązków, wymaganych terminów, konsekwencji czy praw do żądania wpłat.

Znakomici eksperci, aktualny dobór zagadnień i ich praktyczne ujęcie da Państwu możliwość kompleksowego zweryfikowania Państwa wiedzy w zakresie umów w branży energetyczno-gazowej.

Zapraszam do deklaracji swojego udziału już dziś !

 

Do zobaczenia!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team LeaderKto powinien wziąć udział w Warsztatach:

Warsztat skierowany do odbiorców oraz sprzedawców energii, gazu, odbiorców końcowych energii elektrycznej i samodzielnie zakupujących energię elektryczną na swoje potrzeby, pracowników przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności:

 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów ds. umów, kontraktów, transakcji, analiz rynku
 • Pracowników działów sprzedaży
 • Pracowników działów prawnych, organizacyjno-prawnych

 

Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia Krajowej Radzie Radców Prawnych.

ELŻANOWSKI CHERKA & WĄSOWSKI Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa
Działamy na rynku od 10 lat. Jesteśmy kancelarią prawną, stworzoną przez osoby związane z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz zespół to 35 prawników, w tym 9 z nich posiada stopień doktora nauk prawnych oraz jeden doktora habilitowanego. Naszymi klientami są polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, a także instytucje publiczne. Mamy doświadczenie w świadczeniu usług dla sektora energetyki, branży kolejowej i lotniczej, a także dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz zawodowego. Świadczymy kompleksowe usługi związane z inwestycjami  w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem oraz doradzamy w kwestiach ochrony dóbr kultury. Specjalizujemy się w legislacji i działalności regulowanej, kwestiach prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa karnego, w tym karno-gospodarczego, ochrony konkurencji i pomocy publicznej, zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Zarejestruj się

25 września 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

09:00

Zawieranie umów z odbiorcami energii elektrycznej oraz odbiorcami paliwa gazowego

Adam Szalc, adwokat, wspólnik w EChW, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
Anna Kucińska – Bar, adwokat, wspólnik w EChW, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
Piotr Manteuffel, adwokat, senior associated w EChW, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.

 • Formy zawierania i rozwiązywania umów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego
 • Przenoszenie praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży paliwa gazowego (cesje umów)
 • Dokumentacja niezbędna do zawarcia przez odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży paliwa gazowego
 • Zawieranie umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży paliwa gazowego z najemcą lub dzierżawcą obiektu/PPE/PPPG
 • Umowa bez podpisu klienta – zawieranie umów w sposób dorozumiały
 • Wymóg podpisywania umów przez więcej niż 1 osobę
 • Porozumienia trójstronne
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Zasady odpowiedzialności w umowie sprzedaży energii elektrycznej, umowie kompleksowej i umowie dystrybucyjnej

Łukasz Jankowski, partner, Wierzbowski Eversheds

 • Obowiązkowe elementy  ww. umów w zakresie odpowiedzialności
 • System bonifikat i charakter taryf w kontekście ww stosunków umownych
 • Praktyczne aspekty odpowiedzialności w umowach energetycznych

 

12:15

Praktyczne problemy z procesem zmiany sprzedawcy zgodnie z prawem i IRiESD/IRiESP

Adam Frąckowiak, radca prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 • Jak należycie rozwiązać umowę  - czy można rozwiązać umowę przez pełnomocnika, jak z najemcą mieszkania
 • Postępowanie spadkowe a umowa
 • Wypowiedzenie umowy poprzedniemu sprzedawcy
 • Niewłaściwa zmiana sprzedawcy (np. dwóch sprzedawców ma podpisaną umowę z jednym odbiorcą, sankcje).

 

13:15

Lunch

14:15

RODO a umowy z konsumentami

Michał Chodorek, adwokat KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (w szczególności przetwarzanie w celach marketingowych)
 • Obowiązek informacyjny
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane
15:15

Proces reklamacyjny

wstępnie przedstawiciela kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Kwestie obowiązków
 • Terminy
 • Konsekwencje
 • Bonifikaty- prawo do żądania wpłat

 

16:15

Zakończenie warsztatów wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495 PLN (od 15 maja 2018 do 27 lipca 2018)
1795 PLN (od 28 lipca 2018 do 25 września 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Umowy w sektorze energetycznym i gazowym
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1495 PLN
2 1495 PLN
3 1495 PLN
4 1495 PLN
5 1495 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe
szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter