pb.pl

Zarządzanie

Creative Leadership

09.07.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1495 PLN (od 17 kwietnia 2018 do 8 czerwca 2018)
1795 PLN (od 9 czerwca 2018 do 9 lipca 2018)

Warsztaty. Budowanie przestrzeni do tworzenia innowacji w zespole

Zarejestruj się

 

Kreatywność jest motorem, które napędza rozwój – a Ty jako Lider masz za zadanie prowadzić zespół tak aby nigdy nie zabrakło mu paliwa i energii do tworzenia nowych rozwiązań.

„Czy jesteś CEO czy team liderem – Twoja praca to inspirowanie zespołu do obierania nowego kierunku”
Tim Brown, CEO, IDEO


Jednym ze współczesnych wyzwań biznesu jest praca w nieustannej zmianie, niepewności i złożoności (znana koncepcja WUCA world). Wymaga to od zespołów większej kreatywności w odpowiadaniu na zmianę, uważnego dostrzegania potencjału, szukania nowych biznesowo obszarów.

Kreatywne Przywództwo (Creative Leadership)  to nowoczesny sposób zarządzania zespołami poprzez budowanie przestrzeni i  warunków do uwolnienia i akceleracji kreatywnego potencjału zespołu. Przywództwo do kreatywności to umiejętności liderskie budowania kreatywnej kultury zespołu, zarządzanie przez współdzielone wartości (shared guiding principles), współtworzenie rozwiązań  zespołem, otwartość na szybkie tworzenie prototypów, eksperymentowanie, ryzyko.

Warsztaty kierujemy do:

 • Liderów, którzy prowadzą zespoły (stałe lub projektowe): team leaderzy, project managerowie, managerowie, dyrektorzy,
 • Facylitator procesów: design thinking, innowacji

Gdzie możesz zastosować zdobyte umiejętności?

 • W tworzeniu innowacyjnej kultury twojego zespołu
 • W fazie budowania zespołu przy projektach nastawionych na tworzenie innowacji
 • W procesach design thinking
 • Wzmacniania Creative Confidence ludzi i zespołów
Z czym zakończysz?
 • zapewniam Cię, że popatrzysz na siebie z uśmiechem i energią
 • skończysz z mapą swoich mocnych stron jako Lidera Kreatywnego Zespołu, określisz Twoją wizję rozwoju kreatywnego zespołu
 • doświadczysz na czym polega zarządzanie przez wartości
 • zakończysz z zestawem inspirujących rytuałów do wdrożenia
 • nauczysz się prowadzić mini warsztaty z zespołem, które mają na celu wypracowanie wspólnych wartości

Warsztat opracowany jest na podstawie koncepcji zarządzania Leading for Creativity opracowanego przez IDEO. Będziemy pracować innowacyjną metodą LEGO®SERIOUS PLAY®,  która pozwala dojść do głębszych insightów, tworzenie kreatywnych rozwiązań dzięki pobudzeniu wyobraźni rąk i myślenia przestrzennego. Metoda stworzona przez LEGO Group do uwalniania innowacyjnych pomysłów na złożone, niejednoznaczne wyzwania.

Spotkajmy się podczas warsztatów Creative Leadership - budowanie przestrzeni do tworzenia innowacji w zespole już 9 lipca w Warszawie.

 

Do zobaczenia!

Magdalena Sokulska
Project Manager

Zarejestruj się

9 lipca 2018

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

12.30 Przerwa na lunch

14.30 Przerwa na kawę

16.00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

1. Leading with Inspiring Vision (Inspirująca Wizja)

 • Lider jest przewodnikiem wskazującym kierunek w jakim idzie cały zespół, powinien on mieć jasną wizję celu i z całym entuzjazmem zarażać nią zespół
 • Jak tworzyć Inspirującą Wizję? Jakie są jej cech?
 • Pracować tu będziemy na koncepcji Simona Sinka „Start with why”

2. Kreatywne Zespoły – potrzeby i warunki rozwoju

 • Poznasz charakterystykę umiejętności efektywnych kreatywnych zespołów  na przykładach podejść IDEO, oraz koncepcji Google, odniesiesz się do specyfiki twojego zespołu, określić kierunek rozwoju

3. Leading Trough Culture: (Prowadzenie przez Kulturę Zespołu)

 • Oprócz szerokiego pojęcia kultury organizacji, na którą nie masz wielkiego wpływu - masz jeszcze swój mikroświat: swój zespół, na którego kulturę masz ogromny wpływ jako lider. Jako lider masz wpływ na kreowanie warunków, które pomogą rozkwitnąć kulturze innowacji: poprzez stworzenie wspólnych wartości i przełożeniu ich na zachowania w zespole. W ten sposób będziesz tworzył kulturę zespołu sprzyjającą rozwojowi jego potencjału
 • Podczas warsztatu nauczysz się jak definiować współdzielone wartości, poznasz mapę wartości przewodzących kreatywnym zespołom, jak przekładać je na zachowania i jak korzystać z nich w codziennej pracy.
 • Poznasz zachowania sprzyjające i osłabiające kreatywność zespołów (Creativiy Blocks)
 • Poznasz Przekonania i Zachowania sprawdzone w kulturach organizacji takich jak IDEO (światowej klasy amerykańskie biuro projektowe, twórcy Design Thinking), Google i innych organizacji
 • W odniesieniu do powyższych, zderzysz sytuację swojego zespołu: zdefiniujesz potencjał swojego zespołu: zdefiniujesz jego mocne strony oraz strony do pracy

4. Designing Rituals for Creativity: (projektowanie Rytuałów dla Kreatywności)

 • Zaprojektujesz prototypy Rytuałów (zachowań, akcji, wydarzeń) wspierających kreatywność Twojego zespołu
 • Zainspirujesz się pomysłami firm z obszaru Creative Business

5. Mapa Mojego Potencjału

 • Uświadomienie swoich mocnych stron w zarządzaniu w podejściu „Leading for creativity” – prowadzona/y przez doświadczonego coacha dokonasz autorefleksji i poszerzysz świadomość swoich mocnych stron jako lidera nastawionego na innowacje oraz określisz swój kierunek rozwoju
 • będziemy pracować nad obszarami:

- akceptacja (vs krytyka i ocena), pozwolenie na błąd (vs perfekcjonizm), ryzyko i eksperymentowanie (vs kontrola), kreatywność, współtworzenie (vs zarządzanie)

16:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495 PLN (od 17 kwietnia 2018 do 8 czerwca 2018)
1795 PLN (od 9 czerwca 2018 do 9 lipca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Creative Leadership
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1495 PLN
2 1495 PLN
3 1495 PLN
4 1495 PLN
5 1495 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter