pb.pl

Prawo i podatki

Ceny transferowe w praktyce

21.06.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1495 PLN (od 12 kwietnia 2018 do 18 maja 2018)
1795 PLN (od 19 maja 2018 do 21 czerwca 2018)

Konferencja.

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,


w 2018 roku większość podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi po raz pierwszy przygotowuje dokumentację cen transferowych w wersji rozszerzonej, po obszernej nowelizacji przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Nowe obowiązki dokumentacyjne budzą wiele pytań i wątpliwości, ale z drugiej strony, powodują też, że zagadnienia podatkowe związane z transakcjami dokonywanymi w ramach grup kapitałowych są przedmiotem coraz szerszej analizy, warto bowiem pamiętać, że ceny transferowe to nie tylko dokumentacja.

Mając na uwadze powyższe, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej praktycznym zagadnieniom związanym z cenami transferowymi, które będą w całości prowadzone przez doradców z Zespołu Cen Transferowych PwC.
Podczas konferencji omówione zostaną praktyczne zagadnienia związane z dokumentacją podatkową, w szczególności, pytania i wątpliwości, które najczęściej nurtują podatników sporządzających dokumentację czy też analizy danych porównawczych.

Wzrost zainteresowania organów podatkowych transakcjami w ramach grup kapitałowych powoduje, że warto rozważyć też inne praktyczne kwestie, w tym, jak przygotować się też do kontroli w zakresie cen transferowych oraz możliwość zawarcia z Ministerstwem Finansów uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Zagadnienia te zostaną poruszone w trakcie konferencji, a następnie, na zakończenie, będą przedmiotem dyskusji z przedstawicielem Ministerstwa Finansów.

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

 

O PATRONIE MERYTORYCZNYM

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 236 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższą jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. PwC w Polsce jest obecne od ponad 26 lat. Obecnie posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC  w Polsce zatrudniają prawie 4 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.


ZESPÓŁ CEN TRANSFEROWYCH PwC

Zespół Cen Transferowych PwC jest najdłużej istniejącym specjalistycznym zespołem zajmującym się problematyką cen transferowych na polskim rynku. Powstał on w 1996 r. i obecnie liczy około 30 osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Naszym klientom pomagamy nie tylko w przygotowaniu dokumentacji, ale również wspieramy ich w sytuacjach kontroli podatkowych oraz postępowania podatkowego. Istotną część naszych prac stanowią także projekty z zakresu planowania podatkowego oraz przygotowywania studiów porównawczych pozwalających na podjęcie decyzji, co do wysokości wynagrodzenia (w przypadkach planowania), jak również wspierających przyjęty poziom wynagradzania w ramach transakcji wewnątrzgrupowych (w przypadkach dokumentowania wcześniej przyjętych założeń). Od stycznia 2006 roku, tj. od momentu wejścia w życie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie uprzednich porozumień cenowych Zespół Cen Transferowych PwC wspomagał klientów w zakresie przygotowania wniosków i dokumentów wymaganych w toku postępowania w sprawach porozumień cenowych oraz uczestniczył w licznych spotkaniach uzgodnieniowych z Ministerstwem Finansów.

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Merytoryczny

21 czerwca 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Dokumentacja TP od 2017 - podejście praktyczne

 • Kto podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu?
 • Terminy sporządzenia
 • Elementy dokumentacji - dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa
 • Studia porównawcze - na co zwrócić uwagę sporządzając analizy danych porównawczych?

 

10:15

Obowiązki dokumentacyjne w praktyce

Od momentu wejścia w życie rozszerzonych obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej, były one przedmiotem wielu analiz i dyskusji. W praktyce sporządzania pakietów dokumentacji wypracowaliśmy podejście do praktycznych kwestii i zagadnień, które pojawiały się w toku prac nad dokumentacją. Zagadnienia te zostaną omówione w niniejszej części konferencji. Przedstawimy również interpretacje ogólne wydane przez Ministra Finansów.

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Typowe wątpliwości podatników
 • Interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów

 

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Obowiązki w zakresie raportowania

Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych obejmują nie tylko dokumentację, ale również dodatkowe elementy - formularze i sprawozdania. Mimo iż są zwykle składane na urzędowych formularzach, ich prawidłowe wypełnienie i interpretacja może w niektórych przypadkach nastręczać trudności. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 • Uproszczone sprawozdanie CIT-TP
 • Formularz CbCR - ogólne omówienie
 • Notyfikacja CbCR i szczególne przypadki składania
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
12:30

Lunch

14:00

Kontrole w zakresie cen transferowych

Wraz ze zmianą przepisów o cenach transferowych, wzrosło zainteresowanie organów podatkowych transakcjami wewnątrzgrupowymi. W tym kontekście, kluczowego znaczenia nabiera świadomość obszarów, które są zwykle przedmiotem kontroli oraz odpowiednie przygotowanie do kontroli. W trakcie prezentacji podzielimy się doświadczeniami z kontroli, w których uczestniczyliśmy oraz omówimy następujące zagadnienia:

 • Jak przygotować się do kontroli?
 • Najczęściej weryfikowane zagadnienia
 • Najczęstsze obszary sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi
 • Najpowszechniejsze błędy podatników
14:30

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

APA jest najbardziej zaawansowanym instrumentem ograniczającym ryzyko w zakresie cen transferowych. Dodatkowo, transkacje objęte uprzednim porozumieniem cenowym są wyłączone z limitu kosztów usług wewnątrzgrupowych wprowadzonego od 2018 roku. Powoduje to, że APA może być pomocnym instrumentem dla podatników działających w międzynarodowych grupach kapitałowych, zwłaszcza w kontekście wprowadzanych i planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian. W tej części konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Rodzaje procedur
 • Dla kogo i dla jakich transakcji APA jest dobrym rozwiązaniem?
 • APA a limit kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych
15:30

Przerwa na kawę

15:45

Sesja otwarta z przedstawicielem Ministerstwa Finansów - panel dyskusyjny

Dyskusje z organami podatkowymi na temat transakcji wewnątrzgrupowych mogą być skomplikowane i odbywać się np. w ramach procedury APA lub w toku kontroli podatkowej. W trakcie konferencji, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji z przedstawicielem Ministerstwa Finansów i doradcami z PwC, podczas której będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania praktycznych wskazówek w odniesieniu do następujących zagadnień:

 • APA i praktyczne wskazówki dla podmiotów rozważających
 • Kontrole w zakresie cen transferowych
17:15

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495 PLN (od 12 kwietnia 2018 do 18 maja 2018)
1795 PLN (od 19 maja 2018 do 21 czerwca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ceny transferowe w praktyce
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1495 PLN
2 1495 PLN
3 1495 PLN
4 1495 PLN
5 1495 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter