pb.pl

Zarządzanie

Ochrona marki i nowych produktów

28.06.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1495 PLN (od 11 kwietnia 2018 do 18 maja 2018)
1795 PLN (od 19 maja 2018 do 28 czerwca 2018)

Warsztaty. jak nie naruszać praw własności intelektualnej

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na warsztaty poświęcone aspektom prawnym wprowadzania nowych produktów i marek na rynek. Postaramy się w przystępny sposób i w oparciu o doświadczenia innych uczestników rynku odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

Jak dokonywać wyboru nowego znaku (słownego, graficznego, przestrzennego) oraz jak go chronić? Jaką domenę internetową wybrać, aby nie naruszać cudzych praw? Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa, aby nie stracić biznesowych szans?

Praktyka pokazuje, że decyzje o wprowadzaniu nowych produktów i marek o oznaczeniu odróżniającym podejmowane są często w sposób spontaniczny, a przedsiębiorcy nie posiadają przyjętych procedur działania oraz wdrożonej  strategii ich ochrony. Może to powodować trudności już na etapie pierwszego wprowadzenia towarów na rynek, a także uzyskiwania ochrony, oraz na późniejszym etapie używania oznaczenia, a w konsekwencji prowadzić nawet do utraty cennego znaku lub domeny. Podczas warsztatów przedstawimy skuteczne metody działania na każdym etapie budowania i ochrony marki. Ilustracją zagadnienia będą liczne przykłady z praktyki i orzecznictwa polskiego oraz unijnego. Zaprezentujemy również nowe przepisy z zakresu ochrony znaków towarowych i tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzone w Polsce i UE.

 

W programie m.in:

 • jak skutecznie przenieść prawa do utworów - pułapki prawne
 • znaki towarowe - strategia ochrony, czyli jak zbudować silną pozycję na rynku, wykorzystując możliwości prawne
 • czy rejestracja znaku towarowego to najlepsze rozwiązanie
 • jak działa system nazw domen internetowych (DNS)
 • cybersquatting, typosquatting, spekulacja domenami internetowymi
 • tajemnica przedsiębiorstwa - jak chronić swoje plany biznesowe przed innymi

 

Kto powinien wziąć udział:

 • Prezesi, Członkowie Zarządu
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Dyrektorzy działu prawnego
 • Radcy Prawni
 • Dyrektorzy ds. Własności Intelektualnej
 • Rzecznicy patentowi
 • Dyrektorzy działu marketingu
 • Marketing i Brand Managerowie

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Patron Merytoryczny:

Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna

Kancelaria została stworzona na bazie kilkunastoletniego doświadczenia jej wspólników w wybranych obszarach doradztwa prawnego, w których na co dzień zespół Kancelarii pomaga klientom. Kluczowe praktyki kancelarii skupiają się wokół własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych, i nowych technologiach. Prawnicy kancelarii pomagają klientom zabezpieczyć ich prawa zarówno na etapie tworzenia własności intelektualnej (w tym w relacji pracodawca – pracownik, zleceniodawca – wykonawca), jaki i w trakcie przekształceń i zmian korporacyjnych np. przy zbyciu części lub całości przedsiębiorstwa. Oferujemy wsparcie w procesie ustalania, do kogo należą prawa własności intelektualnej, w procesie przenoszenia tych praw, a także w postępowaniach związanych z ochroną przed ich naruszeniem. Dodatkowo, na co dzień doradzamy klientom z sektora e-commerce w tworzeniu i prowadzeniu platform online będących sklepami internetowymi, aukcjami on-line, oraz serwisami mediów społecznościowych.

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Merytoryczny

28 czerwca 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Ochrona praw autorskich w działalności kreatywnej – jak wygląda praktyka

Anna Kobylańska, Adwokat w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.

 • Przygotowanie nowych produktów i marek - które elementy stanowią chronione utwory
 • Z czego biorą się kłopoty, czyli o braku zabezpieczenia praw od twórców utworów
 • Sięganie po utwory z Internetu - czy wolno i na jakich zasadach
 • Jak skutecznie przenieść prawa do utworów - pułapki prawne
 • Kiedy naruszamy prawo autorskie
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Znaki towarowe – strategia ochrony, czyli jak zbudować silną pozycję na rynku, wykorzystując możliwości prawne

dr Monika Żuraw, Radca prawny w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna Sp. j.

 • Jak podejmować decyzje o wyborze nowego znaku towarowego
 • Czy rejestracja znaku towarowego to najlepsze rozwiązanie
 • W jakim zakresie sposób używania znaku przez uprawnionego odgrywa rolę w budowaniu marki
 • Kiedy i jak podejmować skuteczne działania przeciw naruszeniom znaku przez osoby trzecie
12:45

Lunch

13:45

Domeny internetowe a nowe produkty i marki

Anna Kobylańska, Adwokat w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.

 • Jak działa system nazw domen internetowych (DNS)?
 • Nabywanie praw do nowej nazwy domeny - czy rzeczywiście można kupić "prawo do domeny"
 • Cybersquatting, typosquatting, spekulacja domenami internetowymi
 • Skuteczne metody chronienia marek przed działaniami naruszycieli w domenach internetowych

 

15:15

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak chronić swoje plany biznesowe przed innymi

Marcin Lewoszewski , Radca prawny w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.
dr Monika Żuraw, Radca prawny w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna Sp. j.

 • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak jest chroniona?
 • Jakie narzędzia prawne przysługują przedsiębiorcom w przypadku wykorzystania ich tajemnicy przez konkurentów?
 • Omówienie najciekawszych przypadków praktycznych

 

16:15

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495 PLN (od 11 kwietnia 2018 do 18 maja 2018)
1795 PLN (od 19 maja 2018 do 28 czerwca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ochrona marki i nowych produktów
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1495 PLN
2 1495 PLN
3 1495 PLN
4 1495 PLN
5 1495 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter