pb.pl

 

Ustawa o jawności życia publicznego

24.05.2018, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45

koszt uczestnictwa netto
1195 PLN (od 22 lutego 2018 do 13 kwietnia 2018)
1395 PLN (od 14 kwietnia 2018 do 24 maja 2018)

Warsztaty. Nowe obowiązki przedsiębiorców

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

na podstawie Ustawy o jawności życia publicznego każdy przedsiębiorca (będący co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) będzie zobowiązany do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. W związku z tym konieczne będzie podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych przez osoby, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.

Co istotne, przedsiębiorca, który nie opracował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub gdy stosowane przez niego procedury okażą się nieskuteczne lub pozorne, na podstawie ww. ustawy zagrożony będzie karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 10 000 000 zł. Wymagane będzie jednak uprzednie postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

Postawienie zarzutów przez prokuratora skutkować będzie wszczęciem kontroli przez CBA, a w przypadku wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorca ten nie będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Podczas warsztatu omówionych zostanie szereg aspektów związanych z wejściem w życie Ustawy o jawności życia publicznego, mającej znaczący wpływ na wiele obszarów funkcjonowania firmy – od konieczności wdrożenia stosownych procedur, przez kwestie pracownicze i ochrony danych osobowych, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, na nieoczekiwanych kontrolach skończywszy.

Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

 

 


 

________________________________________

Na wydarzenie zapraszamy przedstawicieli średnich i dużych firm (objętych ustawą) – szefów działów prawnych, jednostek compliance, członków zarządu, osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne, szefów HR.


Partner Merytoryczny

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland jest jedną z wiodących firm prawniczych na polskim rynku. Należy do Eversheds Sutherland, globalnej sieci firm prawniczych, posiadającej 66 biur w 32 krajach. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie spraw korporacyjnych, transakcji fuzji i przejęć, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, postępowań sądowych i arbitrażowych, compliance, prawa zamówień publicznych, podatków, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, prawa reklamy, prawa bankowego, rynków kapitałowych i prawa walut cyfrowych. Kancelaria wspiera firmy będące globalnymi liderami w sektorach: TMT, energetycznym,  nieruchomościowym, budowlanym, produkcyjnym, FMCG, finansowym, ubezpieczeniowym, żywnościowym, farmaceutycznym i medycznym. Prawnicy kancelarii mają duże doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektorów regulowanych. Wierzbowski Eversheds Sutherland wspiera przedsiębiorstwa w zakresie fundamentalnych zmian we wszystkich obszarach działalności, których dotyka transformacja cyfrowa i rozwój technologiczny. Zapewnia doradztwo w zakresie budowania tożsamości firmy w ramach szeroko rozumianej kultury cyfrowej, poszukiwania nowych, rewolucyjnych modeli biznesowych, wdrażania innowacji i minimalizacji potencjalnych ryzyk. Kancelaria od lat rekomendowana jest przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze. W 2018 roku obchodzi 20-lecie istnienia na polskim rynku.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

24 maja 2018

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Przedsiębiorca wobec nowych wymogów antykorupcyjnych - jak skutecznie wdrożyć procedury antykorupcyjne

Paweł Dudojc, Senior Consultant, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Rafał Hryniewicz, Wspólnik, Prezes Zarządu, E-nform Sp. z o.o.

 • Jakie nowe wymogi w zakresie przeciwdziałania korupcji wprowadza ustawa?
 • Wątpliwości wynikające z postanowień Ustawy
 • Dlaczego procedury antykorupcyjne są ważne?
 • Jakie standardy stosować przy wdrażaniu procedur antykorupcyjnych?
10:15

Kwestie pracownicze oraz dotyczące ochrony danych osobowych, związane z wdrożeniem systemu whistleblowingu w organizacji

Adam Nierzwicki, Counsel, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Katarzyna Klimczak, Associate, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Sygnalista w rozumieniu projektu ustawy o jawności życia publicznego
 • Ochrona sygnalisty w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
 • Sytuacja prawna sygnalistów dokonujących zgłoszeń w ramach procedur wewnętrznych
 • Praktyczne konsekwencje ochrony sygnalistów
 • Ochrona danych osobowych a whistleblowing – pojęcia, zakres, relacje
 • Obowiązki na gruncie RODO a whistleblowing
 • Wdrożenie whistleblowingu w zgodzie z RODO
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Nieoczekiwana kontrola organów ścigania w przedsiębiorstwie

Maciej Jóźwiak, Counsel, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Zakres kontroli
 • Uprawnienia funkcjonariuszy
 • Prawa i obowiązki kontrolowanych
 • Zakończenie kontroli - możliwe scenariusze
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy – rola UOKIK
12:20

Wpływ Ustawy o jawności życia publicznego na postępowanie o udzielenie zamówienia

Tomasz Zalewski, Partner Zarządzający, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Nowe regulacje dotyczące udostępniania informacji o zamówieniach
 • Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby biorące udział w postępowaniach zamówieniowych
 • Nowa przesłanka wykluczenia z postępowania
 • Nowa podstawa rozwiązania umowy o zamówienie publiczne
13:05

Przerwa na lunch

14:00

Obowiązek składania oświadczeń publicznych przez osoby sprawujące funkcje w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Ewa Szlachetka, Partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Zakres osób obowiązanych i jego uzasadnienie
 • Informacje publicznie dostępne na podstawie innych przepisów
 • Przykłady podobnych regulacji obowiązujących w innych krajach
14:45

Sesja pytań i odpowiedzi

15:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1195 PLN (od 22 lutego 2018 do 13 kwietnia 2018)
1395 PLN (od 14 kwietnia 2018 do 24 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ustawa o jawności życia publicznego
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1395 PLN
2 1395 PLN
3 1395 PLN
4 1395 PLN
5 1395 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter