pb.pl

Human Resources

RODO w HR

24.05.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1395 PLN (od 14 kwietnia 2018 do 24 maja 2018)

Warsztaty. Działy HR w zgodzie z nowymi regulacjami

Zarejestruj się

Przed nami wielkie wyzwanie jakim jest wdrożenie RODO. Poprawna implementacja regulacji stanowi wielkie wyzwania dla firm i organizacji, natomiast są działy i departamenty, które są w sposób szczególny zaangażowane w te procesy, takie jak działy HR właśnie.

Z myślą o Państwa szczególnych potrzebach w tym zakresie przygotowaliśmy program warsztatu, który pozwoli Państwu zapoznać się z dokładnymi wymogami w zakresie RODO oraz stanowi swoistą instrukcję działania.

Szczegółowo omówimy m.in. :

 • aktywa i procesy przetwarzania danych, które należy chronić,
 • przypadki, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, a w których na innych podstawach prawnych,
 • zakres uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych i przypadki w jakich mogą one przysługiwać kandydatom do pracy, pracownikom, współpracownikom, praktykantom, stażystom oraz pracownikom tymczasowym,
 • w jaki sposób Dział HR będzie realizować żądania osób fizycznych,
 • jak długo możesz przechowywać dane kadrowe,
 • politykę informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w Dziale HR,
 • zasady współpracy z dostawcami usług dla HR, którzy uzyskują dostęp do danych kadrowych,
 • wymagane zabezpieczenia wobec przetwarzanych danych.

Zaproszeni prelegenci pozwolą spojrzeć na tematykę RODO z różnych perspektyw, podpowiadając i edukując z zakresu efektywnego i sprawnego wdrożenia.

Jeśli reprezentują Państwo HR zdecydowanie nie może Państwa zabraknąć na konferencji stworzonej by uwzględnić Państwa potrzeby, zakres działalności i ryzyka.

Zapraszam serdecznie!
Ewelina Stęplewska
Project Manager

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

24 maja 2018

08:30

Rejestracja uczestników

09:00

Nowe uprawnienia kontrolne oraz zasady przeprowadzania postępowania w przedmiocie ochrony danych osobowych przez organ nadzoru – na co obszar HR powinien zwrócić szczególną uwagę?

Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

10:30

Przerwa na kawę

10:50

RODOautostrada dla obszaru Human Resources cz. I – czyli o 9 krokach, które należy zrealizować by możliwie szybko przygotować dział HR do RODO

Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • Zdefiniuj aktywa i procesy przetwarzania danych, które należy chronić
 1. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych
 2. zbiory danych osobowych i systemy informatyczne w kadrach
 • Zweryfikuj przypadki, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, a w których na innych podstawach prawnych (np. wynikających z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, etc.)
 1. przypadki w których można opierać przetwarzanie danych kadrowych na zgodzie osoby
 2. przypadki, w których nie należy stosować zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. inne możliwe podstawy prawne, które należy stosować do przetwarzania danych w obszarze HR
 • Ustal zakres uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych i przypadki w jakich mogą one przysługiwać kandydatom do pracy, pracownikom, współpracownikom, praktykantom, stażystom, pracownikom tymczasowym:
 1. prawo dostępu do danych
 2. prawo do sprostowania danych
 3. prawo do „bycia zapomnianym” (usunięcie danych)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. profilowanie danych w obszarze HR i związane z tym uprawnienia
 • Zaplanuj, w jaki sposób Dział HR będzie realizować żądania osób fizycznych (wskazanych powyżej), kto za to będzie odpowiedzialny i z jakimi innymi działami trzeba będzie w tym zakresie współpracować:
 1. definiowanie kanałów komunikacji z osobami fizycznymi
 2. termin i forma udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie
 3. skąd należy czerpać informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi?
 4. w jaki sposób należy dokumentować komunikację z osobami fizycznymi dla celów dowodowych?
13:00

Przerwa na lunch

13:45

RODOautostrada dla obszaru Human Resources cz. II

Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • Ustal jak długo możesz przechowywać dane kadrowe:
 1. jak długo można przetwarzać dane kandydatów do pracy?
 2. zasady archiwizacji dokumentacji kadrowej (czy na pewno wszystkie dokumenty kadrowe należy przechowywać przez okres 50 lat?)
 • Przygotuj politykę informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w Dziale HR:
 1. moment, w którym należy przekazywać klauzule informacyjne kandydatom, pracownikom, współpracownikom
 2. klauzule informacyjne we wzorach stosowanych dokumentów (ogłoszeniach o pracę, umowach o pracę / współpracę, kwestionariuszach osobowych, innych)
 3. skąd pozyskać informacje niezbędne do opracowania treści klauzul?
 • Przeanalizuj zasady współpracy z dostawcami usług dla HR, którzy uzyskują dostęp do danych kadrowych:
 1. dostawcy rozwiązań w zakresie usług rekrutacyjnych i doradztwa personalnego (systemy do rekrutacji, headhunterzy, badania kompetencji pracowników, oceny 360 stopni etc.)
 2. prywatna opieka medyczna, świadczenia i pakiety rekreacyjne/ sportowe, ubezpieczenia grupow
 3. zewnętrzna obsługa IT i systemy kadrowo-płacowe    zewnętrzny payroll
 4. kontrole absencji chorobowych
 5. zewnętrzne archiwa dokumentów kadrowych
15:00

Przerwa na kawę

15:15

RODOautostrada dla obszaru Human Resources cz. III

Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • Stosuj wymagane zabezpieczenia wobec przetwarzanych danych:
 1. zabezpieczenia odpowiednie do zagrożeń – co to oznacza?
 2. rodzaje zabezpieczeń wskazanych w RODO i zasady ich doboru
 3. naruszenia ochrony danych i przeciwdziałanie ich skutkom
 4. obowiązek zgłaszania wybranych naruszeń do organu nadzoru
 5. obowiązek informowania o naruszeniu osób, których dane zostały objęte tym zdarzeniem
 • Dokumentuj to w jaki sposób spełniasz wymagania RODO
 1. zasada rozliczalności i związane z nią obowiązki o charakterze dowodowym
 2. udowodnij, że faktycznie spełniasz wymagania RODO – przykładowe rozwiązania
17:00

Zakończenie warsztatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1395 PLN (od 14 kwietnia 2018 do 24 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
RODO w HR
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1395 PLN
2 1395 PLN
3 1395 PLN
4 1395 PLN
5 1395 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter