pb.pl

Human Resources

RODO w HR

24.05.2018, Warszawa,
Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44

koszt uczestnictwa netto
1395 PLN (od 14 kwietnia 2018 do 24 maja 2018)

Warsztaty. Działy HR w zgodzie z nowymi regulacjami

Zarejestruj się

Przed nami wielkie wyzwanie jakim jest wdrożenie RODO. Poprawna implementacja regulacji stanowi wielkie wyzwania dla firm i organizacji, natomiast są działy i departamenty, które są w sposób szczególny zaangażowane w te procesy, takie jak działy HR właśnie.

Z myślą o Państwa szczególnych potrzebach w tym zakresie przygotowaliśmy program warsztatu, który pozwoli Państwu zapoznać się z dokładnymi wymogami w zakresie RODO oraz stanowi swoistą instrukcję działania.

Podczas wydarzenia uczestnicy uzyskają wiedzę na co konkretnie muszą zwrócić uwagę:

przygotowanie działu do kontroli w zakresie RODO,

sposoby ochrony danych podczas: rekrutacji, okresu zatrudnienia i po zwolnieniu pracownika,

sposoby precyzyjnego definiowania procesów i aktywów, czyli gdzie mamy do czynienia z danymi osobowymi,

metody komunikowania się HR z osobami fizycznymi, których owe dane dotyczą,

długość przechowywania danych osobowych po zwolnieniu pracownika,

procedury informowania osób o formule przechowywania ich danych,

zakres przekazywania danych podmiotom zewnętrznym, którym udostępniamy dane firmowe,

sposoby doboru metod zabezpieczenia danych do konkretnych zagrożeń, czyli jakie zabezpieczenia są wystarczające,

tworzenie dokumentacji potwierdzającej, że potraktowaliśmy RODO poważnie.

Zaproszeni prelegenci pozwolą spojrzeć na tematykę RODO z różnych perspektyw, podpowiadając i edukując z zakresu efektywnego i sprawnego wdrożenia.

Jeśli reprezentują Państwo HR zdecydowanie nie może Państwa zabraknąć na konferencji stworzonej by uwzględnić Państwa potrzeby, zakres działalności i ryzyka.

Zapraszam serdecznie!
Ewelina Stęplewska
Project Manager


Rachunek sumienia działu HR przed wejściem RODO:

 • Czy spełniasz obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów i pracowników?
 • Przetwarzasz dane kandydatów bez pozyskania poprawnie wyrażonej zgody?
 • Czy zbierasz od pracowników zgody na wykorzystanie ich prywatnych numerów telefonów w celach służbowych?
 • Czy zbierasz od kandydatów dane wybiegające poza zakres danych niezbędnych?
 • Czy dane o swoich pracownikach przechowujesz bezpiecznie?

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

24 maja 2018

08:30

Rejestracja uczestników

09:00

Nowe uprawnienia kontrolne oraz zasady przeprowadzania postępowania w przedmiocie ochrony danych osobowych przez organ nadzoru – na co obszar HR powinien zwrócić szczególną uwagę?

Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

10:30

Przerwa na kawę

10:50

RODOautostrada dla obszaru Human Resources cz. I – czyli o 9 krokach, które należy zrealizować by możliwie szybko przygotować dział HR do RODO

Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • Zdefiniuj aktywa i procesy przetwarzania danych, które należy chronić
 1. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych
 2. zbiory danych osobowych i systemy informatyczne w kadrach
 • Zweryfikuj przypadki, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, a w których na innych podstawach prawnych (np. wynikających z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, etc.)
 1. przypadki w których można opierać przetwarzanie danych kadrowych na zgodzie osoby
 2. przypadki, w których nie należy stosować zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. inne możliwe podstawy prawne, które należy stosować do przetwarzania danych w obszarze HR
 • Ustal zakres uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych i przypadki w jakich mogą one przysługiwać kandydatom do pracy, pracownikom, współpracownikom, praktykantom, stażystom, pracownikom tymczasowym:
 1. prawo dostępu do danych
 2. prawo do sprostowania danych
 3. prawo do „bycia zapomnianym” (usunięcie danych)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. profilowanie danych w obszarze HR i związane z tym uprawnienia
 • Zaplanuj, w jaki sposób Dział HR będzie realizować żądania osób fizycznych (wskazanych powyżej), kto za to będzie odpowiedzialny i z jakimi innymi działami trzeba będzie w tym zakresie współpracować:
 1. definiowanie kanałów komunikacji z osobami fizycznymi
 2. termin i forma udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie
 3. skąd należy czerpać informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi?
 4. w jaki sposób należy dokumentować komunikację z osobami fizycznymi dla celów dowodowych?
13:00

Przerwa na lunch

13:45

RODOautostrada dla obszaru Human Resources cz. II

Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • Ustal jak długo możesz przechowywać dane kadrowe:
 1. jak długo można przetwarzać dane kandydatów do pracy?
 2. zasady archiwizacji dokumentacji kadrowej (czy na pewno wszystkie dokumenty kadrowe należy przechowywać przez okres 50 lat?)
 • Przygotuj politykę informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w Dziale HR:
 1. moment, w którym należy przekazywać klauzule informacyjne kandydatom, pracownikom, współpracownikom
 2. klauzule informacyjne we wzorach stosowanych dokumentów (ogłoszeniach o pracę, umowach o pracę / współpracę, kwestionariuszach osobowych, innych)
 3. skąd pozyskać informacje niezbędne do opracowania treści klauzul?
 • Przeanalizuj zasady współpracy z dostawcami usług dla HR, którzy uzyskują dostęp do danych kadrowych:
 1. dostawcy rozwiązań w zakresie usług rekrutacyjnych i doradztwa personalnego (systemy do rekrutacji, headhunterzy, badania kompetencji pracowników, oceny 360 stopni etc.)
 2. prywatna opieka medyczna, świadczenia i pakiety rekreacyjne/ sportowe, ubezpieczenia grupow
 3. zewnętrzna obsługa IT i systemy kadrowo-płacowe    zewnętrzny payroll
 4. kontrole absencji chorobowych
 5. zewnętrzne archiwa dokumentów kadrowych
15:00

Przerwa na kawę

15:15

RODOautostrada dla obszaru Human Resources cz. III

Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • Stosuj wymagane zabezpieczenia wobec przetwarzanych danych:
 1. zabezpieczenia odpowiednie do zagrożeń – co to oznacza?
 2. rodzaje zabezpieczeń wskazanych w RODO i zasady ich doboru
 3. naruszenia ochrony danych i przeciwdziałanie ich skutkom
 4. obowiązek zgłaszania wybranych naruszeń do organu nadzoru
 5. obowiązek informowania o naruszeniu osób, których dane zostały objęte tym zdarzeniem
 • Dokumentuj to w jaki sposób spełniasz wymagania RODO
 1. zasada rozliczalności i związane z nią obowiązki o charakterze dowodowym
 2. udowodnij, że faktycznie spełniasz wymagania RODO – przykładowe rozwiązania
17:00

Zakończenie warsztatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1395 PLN (od 14 kwietnia 2018 do 24 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
RODO w HR
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1395 PLN
2 1395 PLN
3 1395 PLN
4 1395 PLN
5 1395 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter