pb.pl

Prawo

Dystrybucja w obrocie krajowym i zagranicznym a prawo konkurencji

21-22.05.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)

koszt uczestnictwa netto
1995 PLN (od 31 marca 2018 do 22 maja 2018)

Warsztaty. Nowe możliwości i ograniczenia prawne

Zarejestruj się

Umowy dystrybucji są powszechnie stosowane. Dzięki nim przedsiębiorcy współpracujący na różnych szczeblach obrotu mogą ustalać między sobą zasady cyklicznej sprzedaży towarów wprowadzanych na rynek. W praktyce ogromna ich ilość zawiera postanowienia sprzeczne z prawem konkurencji.


Wybór optymalnej formy dystrybucji przekłada się na większą sprzedaż produktów w przedsiębiorstwie, jednakże największe problemy stwarza napisanie skutecznej umowy handlowej, zabezpieczającej interesy firmy.
Konstruowanie dobrych umów powinno wiązać się z zachowaniem równowagi między prawami i obowiązkami obydwu stron.

Jak ustrzec się ryzyka, błędów oraz negatywnych konsekwencji związanych z zawarciem umowy powiedzą znamienici eksperci z kancelarii Affre & Wspólnicy Sp.k.

 

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • jak dokonać wyboru właściwego systemu dystrybucji
 • jakie są konsekwencje zawarcia zakazanego porozumienia
 • jakimi zasadami kieruje się UOKIK przy nakładaniu kar na przedsiębiorców
 • jaka jest czarna lista bezwzględnie zakazanych zachowań w relacjach dostawca - dystrybutor
 • jak konstruować umowę z zagranicznym kontrahentem - czy prawo konkurencji ma zastosowanie
 • co może a czego nie może dostawca, gdy ma pozycję dominującą
 • czy podział rynku jest dozwolony w umowach dystrybucyjnych
 • dystrybucja internetowa - nowe możliwości i ograniczenia prawne

 


Zapewniamy uczestnikom warsztatów bezpłatny parking na terenie hotelu. 

Partner merytoryczny

kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. k.
Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy doradzają głównie w prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej.  Pomagamy przedsiębiorcom kształtować politykę dystrybucyjną, szkolimy w zakresie przeciwdziałania porozumieniom antykonku¬rencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, dbamy o zgodność umów i regulaminów z prawem konsumenckim, a także oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opłat półkowych i utrudniania dostępu do rynku. Z naszego doradztwa prawnego korzystają przedsiębiorcy m.in. z branż: FMCG, branży chemicznej i IT, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, a także przedsiębiorcy z sektora mediów i reklamy.

 


 

Próby wpływania na ceny odsprzedaży są nielegalne

Pb.pl  2018-03.07

Ustalanie cen odsprzedaży towarów to jedno z najpoważniejszych naruszeń prawa ochrony konkurencji, niezależnie od tego, czy ustaleń dokonują konkurenci, czy dystrybutor i dostawca. Nie chodzi tu o ustalenie ceny po jakiej dystrybutor kupi towar od producenta, czy detalista od hurtownika. Zakazane jest uzgodnienie między przedsiębiorcami, po jakiej cenie będą sprzedawać czy odsprzedawać towary. Takie działania są kwalifikowane jako zmowa cenowa – nawet jeśli robią to podmioty działające na różnym szczeblu obrotu, a cena jest dystrybutorowi narzucana. (...)

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

21 maja 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

09:30

Co ma piernik do wiatraka czyli stosowanie prawa konkurencji w dystrybucji

Przemysław Rybicki, radca prawny kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • polityka i statystyka – podejście Prezesa UOKIK i Komisji Europejskiej do relacji w łańcuchu dostaw na wybranych przykładach z orzecznictwa
 • dlaczego trzeba przestrzegać prawa konkurencji
 • zakres stosowania regulacji antymonopolowych
 • „rynek właściwy” – to znaczy jaki?
 • inne istotne pojęcia: rodzaje porozumień, antykonkurencyjny cel lub skutek, rynek właściwy (definiowanie na przykładach z różnych branż)
 • głośne sprawy z ostatnich lat
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Czarna lista bezwzględnie zakazanych zachowań

Katarzyna Górna, adwokat kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • ustalanie cen odsprzedaży - co jest bezwzględnie zakazane w relacjach dostawca-dystrybutor
 • podział rynków
 • ograniczanie produkcji i zbytu
 • zmowy przetargowe
12:45

Lunch

13:45

Pod bezpiecznym parasolem wyłączenia grupowego

Przemysław Rybicki, radca prawny kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • wyłączenie grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
 • ceny rekomendowane
 • ceny maksymalne
 • sprzedaż online i offline
 • jednomarkowość czyli zakaz konkurowania
 • wyłączność zakupu
15:15

Co mi zrobisz jak mnie złapiesz? Sankcje za naruszenie prawa konkurencji

Katarzyna Górna, adwokat kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • kary pieniężne dla firm i kadry zarządzającej
 • zobowiązania, nakazy i zakazy wynikające z decyzji Prezesa UOKiK
 • private enfocement
16:45

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

22 maja 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

09:30

Duży może mniej? Jak kształtować politykę dystrybucyjną gdy udział rynkowy przekracza 30%

Marta Miszczuk, radca prawny, rzecznik patentowy kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • pozycja dominująca a jej nadużywanie
 • co może a czego nie może przedsiębiorca, gdy ma pozycję dominującą:
  - polityka rabatowa
  - dyskryminacja kontrahentów
  - odmowa współpracy
  - zasady wiązania i pakietowania towarów/usług
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Dystrybucja szyta na miarę – szczególne systemy dystrybucyjne

Joanna Affre, adwokat, partner zarządzający kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • dystrybucja wyłączna (podział klientów lub terytoriów)
 • franchising – (w jakich warunkach dopuszczalna jest cena sztywna)
13:15

Lunch

14:15

Dystrybucja szyta na miarę – szczególne systemy dystrybucyjne c.d.

Joanna Affre, adwokat, partner zarządzający kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • dystrybucja selektywna jakościowa i jakościowo-ilościowa - (jakie produkty mogą być dystrybuowane w tym systemie, jakie ograniczenia może  nałożyć dostawca: zakaz sprzedaży przez internet/do określonych kanałów lub klientów, zakaz sprzedaży części zamiennych do nieautoryzowanych dystrybutorów, problem importu równoległego, odmowa przyjęcia do sieci dystrybucji)
15:15

Jak bezpiecznie ukształtować umowę dystrybucyjną?

Joanna Affre, adwokat, partner zarządzający kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • o czym pamiętać przy wyborze właściwego systemu dystrybucji
 • wybór prawa właściwego dla umowy z zagranicznym kontrahentem – czy prawo konkurencji ma zastosowanie?
 • ocena udziału w rynku i możliwości zastosowania wyłączenia grupowego
 • klauzule niezbędne i specyficzne, wynikające z wybranego systemu dystrybucji
16:45

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995 PLN (od 31 marca 2018 do 22 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Dystrybucja w obrocie krajowym i zagranicznym a prawo konkurencji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995 PLN
2 1995 PLN
3 1995 PLN
4 1995 PLN
5 1995 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter