pb.pl

Prawo

Dystrybucja w obrocie krajowym i zagranicznym a prawo konkurencji

21-22.05.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)

koszt uczestnictwa netto
1695 PLN (od 6 lutego 2018 do 30 marca 2018)
1995 PLN (od 31 marca 2018 do 22 maja 2018)

Warsztaty. Nowe możliwości i ograniczenia prawne

Zarejestruj się

Umowy dystrybucji są powszechnie stosowane. Dzięki nim przedsiębiorcy współpracujący na różnych szczeblach obrotu mogą ustalać między sobą zasady cyklicznej sprzedaży towarów wprowadzanych na rynek. W praktyce ogromna ich ilość zawiera postanowienia sprzeczne z prawem konkurencji.


Wybór optymalnej formy dystrybucji przekłada się na większą sprzedaż produktów w przedsiębiorstwie, jednakże największe problemy stwarza napisanie skutecznej umowy handlowej, zabezpieczającej interesy firmy.
Konstruowanie dobrych umów powinno wiązać się z zachowaniem równowagi między prawami i obowiązkami obydwu stron.

Jak ustrzec się ryzyka, błędów oraz negatywnych konsekwencji związanych z zawarciem umowy powiedzą znamienici eksperci z kancelarii Affre & Wspólnicy Sp.k.

 

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • jak dokonać wyboru właściwego systemu dystrybucji
 • jakie są konsekwencje zawarcia zakazanego porozumienia
 • jakimi zasadami kieruje się UOKIK przy nakładaniu kar na przedsiębiorców
 • jaka jest czarna lista bezwzględnie zakazanych zachowań w relacjach dostawca - dystrybutor
 • jak konstruować umowę z zagranicznym kontrahentem - czy prawo konkurencji ma zastosowanie
 • co może a czego nie może dostawca, gdy ma pozycję dominującą
 • czy podział rynku jest dozwolony w umowach dystrybucyjnych
 • dystrybucja internetowa - nowe możliwości i ograniczenia prawne

 


 

Partner merytoryczny

kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. k.
Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy doradzają głównie w prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej.  Pomagamy przedsiębiorcom kształtować politykę dystrybucyjną, szkolimy w zakresie przeciwdziałania porozumieniom antykonku¬rencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, dbamy o zgodność umów i regulaminów z prawem konsumenckim, a także oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opłat półkowych i utrudniania dostępu do rynku. Z naszego doradztwa prawnego korzystają przedsiębiorcy m.in. z branż: FMCG, branży chemicznej i IT, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, a także przedsiębiorcy z sektora mediów i reklamy.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

21 maja 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

09:30

Co ma piernik do wiatraka czyli stosowanie prawa konkurencji w dystrybucji

Przemysław Rybicki, radca prawny kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • polityka i statystyka – podejście Prezesa UOKIK i Komisji Europejskiej do relacji w łańcuchu dostaw na wybranych przykładach z orzecznictwa
 • dlaczego trzeba przestrzegać prawa konkurencji
 • zakres stosowania regulacji antymonopolowych
 • „rynek właściwy” – to znaczy jaki?
 • inne istotne pojęcia: rodzaje porozumień, antykonkurencyjny cel lub skutek, rynek właściwy (definiowanie na przykładach z różnych branż)
 • głośne sprawy z ostatnich lat
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Czarna lista bezwzględnie zakazanych zachowań

Katarzyna Górna, adwokat kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • ustalanie cen odsprzedaży - co jest bezwzględnie zakazane w relacjach dostawca-dystrybutor
 • podział rynków
 • ograniczanie produkcji i zbytu
 • zmowy przetargowe
12:45

Lunch

13:45

Pod bezpiecznym parasolem wyłączenia grupowego

Przemysław Rybicki, radca prawny kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • wyłączenie grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
 • ceny rekomendowane
 • ceny maksymalne
 • sprzedaż online i offline
 • jednomarkowość czyli zakaz konkurowania
 • wyłączność zakupu
15:15

Co mi zrobisz jak mnie złapiesz? Sankcje za naruszenie prawa konkurencji

Katarzyna Górna, adwokat kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • kary pieniężne dla firm i kadry zarządzającej
 • zobowiązania, nakazy i zakazy wynikające z decyzji Prezesa UOKiK
 • private enfocement
16:45

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

22 maja 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

09:30

Duży może mniej? Jak kształtować politykę dystrybucyjną gdy udział rynkowy przekracza 30%

Marta Miszczuk, radca prawny, rzecznik patentowy kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • pozycja dominująca a jej nadużywanie
 • co może a czego nie może przedsiębiorca, gdy ma pozycję dominującą:
  - polityka rabatowa
  - dyskryminacja kontrahentów
  - odmowa współpracy
  - zasady wiązania i pakietowania towarów/usług
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Dystrybucja szyta na miarę – szczególne systemy dystrybucyjne

Joanna Affre, adwokat, partner zarządzający kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • dystrybucja wyłączna (podział klientów lub terytoriów)
 • franchising – (w jakich warunkach dopuszczalna jest cena sztywna)
13:15

Lunch

14:15

Dystrybucja szyta na miarę – szczególne systemy dystrybucyjne c.d.

Joanna Affre, adwokat, partner zarządzający kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • dystrybucja selektywna jakościowa i jakościowo-ilościowa - (jakie produkty mogą być dystrybuowane w tym systemie, jakie ograniczenia może  nałożyć dostawca: zakaz sprzedaży przez internet/do określonych kanałów lub klientów, zakaz sprzedaży części zamiennych do nieautoryzowanych dystrybutorów, problem importu równoległego, odmowa przyjęcia do sieci dystrybucji)
15:15

Jak bezpiecznie ukształtować umowę dystrybucyjną?

Joanna Affre, adwokat, partner zarządzający kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

 • o czym pamiętać przy wyborze właściwego systemu dystrybucji
 • wybór prawa właściwego dla umowy z zagranicznym kontrahentem – czy prawo konkurencji ma zastosowanie?
 • ocena udziału w rynku i możliwości zastosowania wyłączenia grupowego
 • klauzule niezbędne i specyficzne, wynikające z wybranego systemu dystrybucji
16:45

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1695 PLN (od 6 lutego 2018 do 30 marca 2018)
1995 PLN (od 31 marca 2018 do 22 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Dystrybucja w obrocie krajowym i zagranicznym a prawo konkurencji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1695 PLN
2 1695 PLN
3 1695 PLN
4 1695 PLN
5 1695 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter