pb.pl

Zarządzanie

Grupy Kapitałowe 2018

09-10.05.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

koszt uczestnictwa netto
2395 PLN (od 24 marca 2018 do 10 maja 2018)

Konferencja. Skuteczne funkcjonowanie w kluczowych obszarach działalności grupy kapitałowej

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji: Grupy Kapitałowe 2018. Skuteczne funkcjonowanie w kluczowych obszarach działalności grupy kapitałowej.

To unikatowe spotkanie poświęcone jest w całości tematyce holdingowej. W programie konferencji znajdziecie Państwo zatem zagadnienia, które stanowią istotny element funkcjonowania grup kapitałowych, takie jak:

- niezwykle aktualny temat RODO w grupie kapitałowej

- Ceny transferowe w kontekście ograniczania ryzyka w tym zakresie

- Corporate Governance w grupach kapitałowych w kontekście podnoszenia efektywności holdingu

Podpowiemy jak zarządzać własnością intelektualną w grupie kapitałowej. Wskażemy jaki powinien być bezpieczny obieg dokumentów w tak złożonej strukturze.

Zaprezentujemy case-studies skutecznych działań rebrandingowych oraz wiele innych kwestii, które stanowią codzienność Państwa pracy.

W programie pojawią się kwestie, które stanowią kluczowe, najbardziej newralgiczne obszary funkcjonowania holdingów. Pokażemy jak rozwiązywać wiele złożonych trudności w zgodzie z obowiązującymi regulacjami i dobrymi praktykami.

Do zobaczenia podczas wydarzenia!

Ewelina Stęplewska

Project manager

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • reprezentantów zarządów spółek-matek oraz spółek zależnych
 • managerów departamentów nadzoru właścicielskiego, prawnego, strategii, audytu czy controllingu w grupach kapitałowych
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane specyfiką holdingów

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

9 maja 2018

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Ochrona danych osobowych w kontekście wymagań RODO w grupie kapitałowej

Jakub Wezgraj, Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, prowadzi kancelarię „ODOekspert” specjalizującą się w tematyce ochrony danych osobowych

 • Przekazywanie danych osobowych pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej
 1. wewnątrzkorporacyjne systemy informatyczne i powiązane z nimi przepływy danych
 2. usługi współdzielone w ramach grupy (ang. shared services) i związane z nimi procesy przetwarzania danych osobowych – np. obsługa informatyczna w ramach grupy, payroll etc.
 3. projekty grupowe, a ochrona danych – np. systemy raportowania o nieprawidłowościach, wspólne projekty w obszarze compliance, raportowanie do innych podmiotów z grupy (np. w zakresie obszaru HR, wyników sprzedaży etc.),wspólne projekty marketingowe
 4. zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących działalność w Polsce za procesy przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej
 • Przekazywanie danych osobowych do podmiotów z grupy zlokalizowanych w tzw. państwach trzecich – wymagania RODO w zakresie transferu danych osobowych
 • Zarządzanie procesem dostosowawczym do wymagań RODO w grupie kapitałowej z perspektywy podmiotów zlokalizowanych w Polsce
 1. rola podmiotów mających siedzibę w Polsce na gruncie RODO z perspektywy grupy kapitałowej – kilka słów o podejściu local approach vs. global approach
 2. podział zadań pomiędzy podmiotem lokalnym, a grupą kapitałową w zakresie dostosowania do wymagań RODO
 3. budowanie zespołu wdrożeniowego
 4. Inspektor Ochrony Danych – „grupowy” czy „lokalny”?
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Ceny transferowe: ryzyka dla spółki i zarządu

Radosław Piekarz, Partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz, Doradca Podatkowy

 • Nowe obowiązki w zakresie dokumentacji
 • Analizy ekonomiczne i statystyczne
 • Ryzyka dla spółki i zarządów
 • Sposoby redukowania ryzyka

Od 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie dokumentowania cen transferowych. Skala raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi do Ministra Finansów sprawia, że dla grup kapitałowych powstało istotnie duże ryzyko kontroli w tym obszarze. Podczas prelekcji przedstawione zostaną główne ryzyka związane z cenami transferowymi. Zarysowane zostaną także metody redukowania tego ryzyka.

13:20

Przerwa na lunch

14:20

Corporate Governance w grupach kapitałowych

Łukasz Sieczka, Partner, Radca Prawny w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 • Efektywne zarządzanie grupą kapitałową: statuty / regulaminy oraz tzw. porozumienia holdingowe
 • Specyfika grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa

 

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

10 maja 2018

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Spółka komandytowa w działalności holdingowej

Robert Niczyporuk, Partner, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, Kancelaria DZP

 • Cechy spółki komandytowej
 • Tworzenie i funkcjonowanie spółki komandytowej
 • Zasady odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz w spółce komandytowej
 • Praktyczne wykorzystanie spółek komandytowych
10:00

Jawność i poufność w ramach grupy kapitałowej

dr Dominik Sypniewski, Senior Associate, Góralski &Goss Legal

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Znaki towarowe i własność intelektualna w grupie kapitałowej

Marta Koremba, Partner, współkieruje praktyką własności intelektualnej w polskim biurze Bird&Bird
Mateusz Dubek, Senior Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird&Bird

 • Licencjonowanie znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej w ramach grupy kapitałowej
 • Aspekty podatkowe zarządzania portfelem znaków towarowych
 • Zachowanie informacji poufnych (know-how) w grupie kapitałowej.

12:20

Obieg dokumentów w grupie kapitałowej

Tomasz Koellner, Adwokat, Head of IP/TMT, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 

 • Znaczenie dokumentacji obiegu dokumentów w świetle RODO
 • Zasada rozliczalności
 • Kontrola dostępu
 • Rejestry czynności przetwarzania

 

13:10

Przerwa na lunch

14:10

Rebranding w spółkach kapitałowych

Adam Lis, Dyrektor kreatywny i założyciel agencji brandingowej Papajastudio

Najlepsze rebrandingi polskich i zagranicznych marek - case studies. Co zrobić, żeby proces rebrandingu się udał, z kim pracować i jak przygotować swoją spółkę do takiej pracy. Rebranding to także spora praca po stronie firmy, która ją zleca, warto się do tego przygotować. Jak uniknąć błędów, czy każda spółka jest skazana na rebranding? Niewiele osób wie, że marki mają tylko jedną szansę na rebranding, albo się on powiedzie i spółka żyje, albo  znika z rynku. Jak to jest, że jedne marki mają się świetnie na rynku, a inne nagle znikają z rynku? Czy jest recepta na sukces marki?

15:10

Związki zawodowe w grupie kapitałowej

Iwona Jaroszewska-Ignatowska; Radca prawny, Doktor nauk prawnych, Partner, Raczkowski Paruch

 • Kto posiada status „związkowca” w grupie kapitałowej i korzysta z przywilejów związkowych?
 • Jak zarządzać relacją z partnerem społecznym czyli uprawnienia organizacji związkowych w grupach kapitałowych
 • Sytuacje trudne w praktyce – jak je rozwiązać

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395 PLN (od 24 marca 2018 do 10 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Grupy Kapitałowe 2018
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2395 PLN
2 2395 PLN
3 2395 PLN
4 2395 PLN
5 2395 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter