pb.pl

Prawo

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji

14-15.05.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
2295 PLN (od 31 marca 2018 do 15 maja 2018)

Konferencja. Ochrona technologii, know-how, receptur...

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

w czerwcu 2018 r. upływa termin transpozycji do krajowych porządków prawnych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem („Dyrektywa”). Przepisy Dyrektywy wprowadzają kompleksową regulację związaną w ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Wdrożenie Dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich powinno w istotny sposób przyczynić się do harmonizacji i ujednolicenia w Unii Europejskiej standardów ochrony tego składnika przedsiębiorstwa, mającego coraz częściej kluczowe znaczenie w coraz bardziej innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce. Jakkolwiek tajemnica przedsiębiorstwa jest objęta ochroną obecnie obowiązujących w Polsce regulacji, transpozycja Dyrektywy będzie wymagała pewnych zmian również w polskich przepisach.

Celem organizowanej przez Puls Biznesu konferencji „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji” jest nie tylko przestawienie najbardziej istotnych zmian dotyczących zakresu i warunków ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wynikających z Dyrektywy, ale również praktyczne omówienie aktualnych oraz kluczowych problemów związanych ze skuteczną ochroną know-how. Podczas konferencji nasi znamienici prelegenci przedstawią Państwu zagadnienia dotyczące m.in. konsekwencji zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracowniczych, środków ochrony w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wynikających z Dyrektywy zmian dotyczących odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także transakcji, których przedmiotem jest tajemnica przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Konferencji!

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierownik Działów Prawnych
 • Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
 • Radców Prawnych, Adwokatów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Menedżerów ds. badań i rozwoju (innowacji)
 • Dyrektorów i Menedżerów ds. HR
 • Dyrektorów i Menedżerów ds. bezpieczeństwa informacji
 • Dyrektorów i Menedżerów ds. marketingu
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej dziedzinie prawa

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • prelekcje cenionych i doświadczonych prelegentów – ekspertów
 • inspirujące dyskusje oraz liczne case studies
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Większa ochrona tajemnic firm

Pb.pl  2018.01.04

"Siłą nowych przepisów jest wyraźne poszerzenie zakresu zachowań podpadających pod bezprawne (bez zgody firmy) łamanie tajemnic biznesowych. Karane będzie już nie tylko ujawnianie ich innym osobom, ale także przekazywanie osobom nieuprawnionym, nawet jeżeli one tych tajemnic nie poznały. Jako przykład można podać samo wręczenie komuś nośnika zawierającego biznesowe tajemnice, z którymi ta osoba nie zapoznała się, gdyż nośnik był zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do zawartych w nim poufnych danych. Karane będzie także wykorzystywanie poufnych danych o przedsiębiorcach. Tajemnicą przedsiębiorstwa są wszelkie informacje, co do których zostały podjęte działania w celu zachowania ich w poufności. Do tych tajemnic mogą należeć w szczególności informacje techniczne, technologiczne, know-how, organizacyjne oraz wszelkie inne posiadające wartość gospodarczą. Resort sprawiedliwości uważa, że wprowadzenie nowych przepisów pozytywnie wpłynie na polskich przedsiębiorców. „Przewiduje się zwiększenie inwestycji w działalność badawczo-rozwojową ze względu na zmniejszenie ryzyka wycieku efektów tej działalności, równoznaczne z niską lub zerową stopą zwrotu z tejże inwestycji” — czytamy w uzasadnieniu."

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

14 maja 2018

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – zmiany wynikające z Dyrektywy 2016/943

dr Zbigniew Pinkalski, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • podstawowe zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – kiedy dochodzi do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa?
 • wyjątki od ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzone przez Dyrektywę i ich skutki dla przedsiębiorców
 • środki ochrony przysługujące w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • nowe środki ochrony wprowadzane przez Dyrektywę
 • nadużycie środków ochrony i jego konsekwencje na tle Dyrektywy
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracowniczych

Wojciech Kulis, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • źródła obowiązku pracownika do zachowania poufności
 • kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy (umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, umowy o zachowaniu poufności, regulacje zakładowe przyjęte przez pracodawcę)
 • przejęcie pracownika przez innego pracodawcę (doświadczenie i umiejętności pracownika, naruszenie przez byłego pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa)

12:30

PANEL DYSKUSYJNY - Jak dobrać właściwe środki ochrony, aby spełnić postulat zachowania należytej staranności?

Uczestnicy panelu: Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Starszy Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Joanna Affre, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Affre i Wspólnicy / Marta Miszczuk, Rzecznik Patentowy, Radca Prawny, Affre i Wspólnicy

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Konsekwencje zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Joanna Affre, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Affre i Wspólnicy

 • cel i zakres nowych przepisów
 • uzasadnione działania, które należy podjąć w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • tajemnica przedsiębiorstwa w stosunku do całości lub szczególnego zestawienia i zbioru elementów
 • określenie standardu ochrony
 • identyfikacja danych objętych tajemnicą w ramach przedsiębiorstwa i zasady ich zabezpieczania w regulacjach wewnętrznych
15:00

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach administracyjnych

dr Małgorzata Kozak, Radca Prawny, Of Consuel, Affre i Wspólnicy

 • ochrona tajemnicy publicznej w postępowaniu przed Prezesem UOKIK
 • dostęp do informacji publicznej a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w innych, przykładowych postępowaniach
16:30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

15 maja 2018

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Bezprawne działania dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

dr Antoni Bolecki, Radca Prawny, Partner, Hansberry Tomkiel

 • wykorzystanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa zakazane przez Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów vs zakazy wynikające z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez konkurentów i inne podmioty
 • umowy i relacje handlowe z kontrahentami – co w nich zweryfikować?
 • system sygnalizacji w organizacji

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Nabycie i ochrona praw związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa w relacjach umownych z personelem twórczym/innowacyjnym

Marek Oleksyn, Radca Prawny, Counsel , CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki

 • efekty pracy personelu stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
 • kluczowe aspekty umów z personelem twórczym/innowacyjnym w kontekście nabycia praw do know-how
 • zabezpieczenie przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach umownych z personelem
 • know-how przedsiębiorcy a doświadczenia i wiedza pracownika - praktyczne implikacje

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Tajemnica przedsiębiorstwa jako przedmiot obrotu prawnego

Marek Oleksyn, Radca Prawny, Counsel , CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki

 • transfer technologii i innych elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • - przeniesienie praw a licencja
 • rozwinięcie/udoskonalenie cudzej technologii - co dla kogo?
 • transgraniczne aspekty umów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa

14:45

Kiedy tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie podlegać ochronie: katalog „interesów nadrzędnych” w art. 5 Dyrektywy

Jarosław Sroczyński, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński

 • zamknięty katalog wyjątków
 • granice ochrony wynikające z Karty praw podstawowych UE
 • wyjątek dla ujawniania nieprawidłowości przez sygnalistów
 • wyjątek dla ujawniania przedstawicielom pracowników
 • kryteria „ogólnego interesu publicznego” i „uzasadnionego interesu uznanego w prawie unijnym lub krajowym”
16:00

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295 PLN (od 31 marca 2018 do 15 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2295 PLN
2 2295 PLN
3 2295 PLN
4 2295 PLN
5 2295 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter