pb.pl

 

Umowy inwestycyjne

16.04.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1195 PLN (od 19 stycznia 2018 do 2 marca 2018)
1395 PLN (od 3 marca 2018 do 16 kwietnia 2018)

Warsztaty. Aspekty prawne, praktyczne i podatkowe

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Umowy inwestycyjne”. Celem spotkania jest  zdobycie wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej, co umożliwi nie tylko podjęcie racjonalnej i świadomej decyzji o sposobie zorganizowania procesu inwestycyjnego, ale pokaże też jak inwestor i podmiot poszukujący finansowania powinni przygotować się do tego procesu, aby zagwarantować sobie sukces oraz podpowie, jakie ryzyka należy brać pod uwagę.

Warsztaty  prowadzić będą doradcy prawni oraz podatkowi, którzy na co dzień doradzają przy procesach inwestycyjnych. Będą zatem mieli Państwo szansę na uzyskanie konkretnych, praktycznych informacji w wszelkich interesujących Państwa aspektach.

Kto powinien wziąć udział:
Warsztaty kierujemy zarówno do inwestorów, tak branżowych, jak i finansowych, jak i do podmiotów poszukujących finansowania VC/PE dla prowadzonej przez siebie działalności. Na szkolenie zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane procesem inwestycyjnym „od kuchni“.

Zapraszamy przede wszystkim:

 • Przedstawicieli Zarządu
 • Dyrektorów  ds. rozwoju
 • Dyrektorów  ds. finansów
 • Dyrektorów ds. inwestycji
 • Dyrektorów operacyjnych
 • Dyrektorów ds. strategii

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach!

Aldona Mlonek

Project Manager

 

Zarejestruj się

16 kwietnia 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Miejsce umowy inwestycyjnej w procesie pozyskania inwestora

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 • Etapy procesu inwestycyjnego (NDA, list intencyjny/term sheet, due diligence, umowa inwestycyjna)
 • Cel zawarcia umowy inwestycyjnej
 • Forma zawarcia umowy inwestycyjnej
10:30

Przerwa na kawę/networking

10:45

Elementy umowy inwestycyjnej

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 • Oświadczenia i zapewnienia – charakter prawny
 • Mechanizmy kontroli właścicielskiej i nadzoru, określenie zasad działalności stron w czasie inwestycji
 • Sposoby wyjścia z inwestycji
 • Zasady odpowiedzialności
11:45

Umowa inwestycyjna jako konfrontacja celów biznesowych stron

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 • Pozorna sprzeczność stanowisk (wycena, wpływ na zarząd, prawa do kontroli)
 • Propozycje zapisów umowy jako wyraz intencji (obraz interesów) stron
 • Bezpieczeństwo realizacji transakcji, zakres odpowiedzialności i ryzyka w zapisach umowy
 • Proces negocjacji –przykłady stosowanych rozwiązań w podziale na inwestora branżowego i finansowego
12:45

Lunch

13:30

CASE-STUDY: Występ gościnny: Od start-upa poprzez Giełdę aż do międzynarodowych akwizycji

Krzysztof Zdanowski – Prezes Zarządu, Summa Linguae SA

 • Historia SUL na bazie mojej osobistej historii
 • Debiut na GPW – po co? Czy dla każdego?
 • Akwizycje (elementy związane z umowami inwestycyjnymi oraz pracą z doradcami – przykłady zapisów z umów i ich późniejsza realizacja w praktyce), międzynarodowe vs lokalne
14:15

Niebezpieczne klauzule umowne – case studies

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 • Zasady reprezentacji
 • Odpowiedzialność za wyniki badania due diligence
 • Zakaz konkurencji i ochrona informacji poufnych
 • Mechanizmy wyjścia z inwestycji (liquidation preferences, drag along, tag along, opcje call/put itp)
15:15

Konsekwencje podatkowe umów inwestycyjnych

Małgorzata Gach - Doradca podatkowy, partner w Kancelarii GACH, MIZIŃSKA

 • Sukcesja podatkowa
 • Odpowiedzialność nabywcy
 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych
 • Znaczenie klauzuli obejścia prawa dla transakcji
 • Interpretacja podatkowa jako element zabezpieczania się przed ryzykiem podatkowym
16:15

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1195 PLN (od 19 stycznia 2018 do 2 marca 2018)
1395 PLN (od 3 marca 2018 do 16 kwietnia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Umowy inwestycyjne
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1195 PLN
2 1195 PLN
3 1195 PLN
4 1195 PLN
5 1195 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter