pb.pl

Zarządzanie

Centra Usług Wspólnych

18-19.04.2018, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45

koszt uczestnictwa netto
1995 PLN (od 8 stycznia 2018 do 2 marca 2018)
2495 PLN (od 3 marca 2018 do 19 kwietnia 2018)

Konferencja. Działania nadążające za dynamicznymi zmianami

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w konferencji: Centra usług wspólnych.

Hasłem konferencji są : działania nadążające za dynamicznymi zmianami, bowiem centra usług wspólnych to szczególny organizm, który musi mieć umiejętność bardzo szybkiej transformacji i odpowiadania na trendy rynkowe.

W trakcie konferencji odniesiemy się do najbardziej newralgicznych obszarów, z którymi w swej codziennej pracy spotykają się reprezentanci CUW.

Będzie praktycznie, wskażemy przykłady udanych działań i pokażemy jak uniknąć porażek. Zainspirujemy Państwa do spojrzenia na Państwa aktywność z innej perspektywy, spojrzenia na dobrze znany problemy w odmienny sposób.

Pokażemy dokąd zmierza branża i jak przygotować się na co to nieuniknione, ograniczając ryzyka i dostrzegając szanse.

Zaprezentujemy m.in.:

 • wykorzystanie dobrych praktyk światowych dotyczących zarządzania centrum usług wspólnych
 • wdrożenie RODO w CUW
 • zarządzanie relacjami w CUW w różnych środowiskach
 • globalizacja zarządzania funkcją prawną
 • rekrutacja i utrzymanie pracowników CUW
 • efektywność CUW
 • obowiązki dokumentacyjne w centrum usług wspólnych
 • zarządzanie wiedzą w CUW
 • zastosowanie sztucznej inteligencji

Ewelina Stęplewska

Project manager


Do udziału w wydarzeniu przede wszystkim zapraszamy reprezentantów:

Zarządów CUW, działów operacyjnych, ds. strategii, rozwoju biznesu, prawnych czy HR.

Zarejestruj się

18 kwietnia 2018

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Przywitanie uczestników

Ewelina Stęplewska, Project manager, Bonnier Business Polska

09:10

Światowe trendy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

 • Model dojrzałości organizacji serwisowej SSC (CUW)
 • Podstawowe cele biznesowe modelu scentralizowanych usług biznesowych – SSC / CUW
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
 • Struktura komponentów kosztowych dla modelu SSC / CUW
 • Budowa centrum kompetencji - studium przypadku
10:00

Jak zorganizować wdrożenie RODO w centrum usług wspólnych

Tomasz Klemt, Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 • CUW a RODO: różne branże – różne podejścia: biznes, administracja, sądy
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu otwarcia w CUW
 • Zasada rozliczalności w RODO – jak rozumieć ją w praktyce?
 • CUW – administrator czy procesor danych osobowych? – obowiązki i odpowiedzialność
 • Zapewnienie zgodności przetwarzania z prawem – zgody i obowiązki informacyjne
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Jak zorganizować wdrożenie RODO w centrum usług wspólnych - kontynuacja

Tomasz Klemt, Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 • Ograniczenia w przechowywaniu danych
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą
 • Procedura postępowania w przypadku utraty/wycieku danych
 • Case study - RODO w działalności Centrów Usług Wspólnych:
a. przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji pracownika,
b. przetwarzanie danych osobowych na etapie zatrudnienia pracownika,
c. ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych,
d. ochrona danych osobowych w obsłudze klientów,
e. RODO a systemy IT.
12:20

Zarządzanie relacjami w centrum usług wspólnych w środowisku międzynarodowym, krajowym i modelu BoT

Krystian Bestry, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Adaptive Group

 • Typy kontraktów i relacji pomiędzy CUW a Klientem
 • Podział obowiązków między CUW a lokalnymi jednostkami
 • Struktury zarządzania i zasady odpowiedzialności w działalności CUW
 • Komunikacja i Raportowanie wyników
 • Rozliczenia między podmiotami
 • Dobre praktyki relacji w CUW
13:20

Przerwa na lunch

14:20

Globalizacja zarządzania funkcją prawną: Budowa Legal Excellence Center ( Legal CoE)- Case study

Aurelia Cieślińska, Managing Counsel Poland, Capgemini Polska

 • Europe 2020 Digital Agenda
 • Decyzja o założeniu Legal CoE w okresie transformacji cyfrowej:

a. przesłanki strategiczne,

b. przesłanki operacyjne.

 • Model operacyjny zarządzania oraz model kosztowy Legal CoE ( Legal CoE a rola in-house counsel)
 • Zarządzania średnio- i długoterminowe.  Jakie wartości wprowadza Legal CoE do globalnego rozwoju biznesu
 • Technologia +Przedsiębiorczość =Sukces Legal CoE

Warsztat: Przesłanki kreacji Legal CoE w organizacjach uczestników. Analiza cross-funkcjonalna potrzeb biznesowych uczestników w zakresie tworzenia Legal CoE

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

19 kwietnia 2018

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Rekrutacja i utrzymanie pracowników CUW

Sławomir Facon, Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem, PKO Finat
Tomasz Teterycz, Dyrektor Biura Zarządzania Personelem w PKO Ubezpieczenia

 • Wyzwania na rynku pracy, czyli rzecz o zmianach pokoleniowych - jak rekrutować Millenialsów?
 • Mamy ich na pokładzie… czy oni mają nas? – rzecz o zaangażowaniu pracowników.
 • Rozwój profesjonalistów – menedżer czy coach – nowa rola przełożonego
 • Jak wygląda praktyka rekrutacji i utrzymania pracowników.
10:30

Przerwa na kawę

10:50

Miary efektywności CUW - czyli jak i co mierzyć w środowisku scentralizowanych operacji biznesowych

Mariusz Szałaj, Co-founder; Anna Nizio Senior Project Manager, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

 • Główne wskaźniki biznesowe środowiska SSC (CUW) wraz z ich zależnościami
 • Projektowanie i wdrażanie mierników wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wdrożenie rachunku kosztów działań w obszarze SSC /CUW
12:05

Obowiązki dokumentacyjne w centrum usług wspólnych

dr Dominik Sypniewski, Senior Associate, Góralski & Goss Legal

 • Wpływ modelu organizacyjno-prawnego SSC (CUW) na zakres dokumentacji.
 • Świadczenie usług między podmiotami powiązanymi
 • Ochrona informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa

13:05

Przerwa na lunch

14:05

Wykorzystanie storytellingu do transferu wiedzy w CUW

Jan Fazlagić, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoleniowiec i konsultant (SCIENTIA-VIS)

 • Istota ZW
 • Instrumenty transferu wiedzy
 • Wykorzystanie storytellingu do transferu wiedzy
15:05

Zastosowanie sztucznej inteligencji w CUW

Dawid Wójcicki, Voicetel Communications S.A.

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995 PLN (od 8 stycznia 2018 do 2 marca 2018)
2495 PLN (od 3 marca 2018 do 19 kwietnia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Centra Usług Wspólnych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995 PLN
2 1995 PLN
3 1995 PLN
4 1995 PLN
5 1995 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter