pb.pl

Zarządzanie

Centra Usług Wspólnych

18-19.04.2018, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45

koszt uczestnictwa netto
2495 PLN (od 3 marca 2018 do 19 kwietnia 2018)

Konferencja. Działania nadążające za dynamicznymi zmianami

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w konferencji: Centra usług wspólnych.

Hasłem konferencji są : działania nadążające za dynamicznymi zmianami, bowiem centra usług wspólnych to szczególny organizm, który musi mieć umiejętność bardzo szybkiej transformacji i odpowiadania na trendy rynkowe.

W trakcie konferencji odniesiemy się do najbardziej newralgicznych obszarów, z którymi w swej codziennej pracy spotykają się reprezentanci CUW.

Będzie praktycznie, wskażemy przykłady udanych działań i pokażemy jak uniknąć porażek. Zainspirujemy Państwa do spojrzenia na Państwa aktywność z innej perspektywy, spojrzenia na dobrze znany problemy w odmienny sposób.

Pokażemy dokąd zmierza branża i jak przygotować się na co to nieuniknione, ograniczając ryzyka i dostrzegając szanse.

Zaprezentujemy m.in.:

 • wykorzystanie dobrych praktyk światowych dotyczących zarządzania centrum usług wspólnych
 • wdrożenie RODO w CUW
 • zarządzanie relacjami w CUW w różnych środowiskach
 • globalizacja zarządzania funkcją prawną
 • rekrutacja i utrzymanie pracowników CUW
 • efektywność CUW
 • obowiązki dokumentacyjne w centrum usług wspólnych
 • zarządzanie wiedzą w CUW
 • zastosowanie sztucznej inteligencji

Ewelina Stęplewska

Project manager


Do udziału w wydarzeniu przede wszystkim zapraszamy reprezentantów:

Zarządów CUW, działów operacyjnych, ds. strategii, rozwoju biznesu, prawnych czy HR.

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

18 kwietnia 2018

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Przywitanie uczestników

Ewelina Stęplewska, Project manager, Bonnier Business Polska

09:10

Światowe trendy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

 • Model dojrzałości organizacji serwisowej SSC (CUW)
 • Podstawowe cele biznesowe modelu scentralizowanych usług biznesowych – SSC / CUW
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
 • Struktura komponentów kosztowych dla modelu SSC / CUW
 • Budowa centrum kompetencji - studium przypadku
10:00

Jak zorganizować wdrożenie RODO w centrum usług wspólnych

Tomasz Klemt, Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 • CUW a RODO: różne branże – różne podejścia: biznes, administracja, sądy
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu otwarcia w CUW
 • Zasada rozliczalności w RODO – jak rozumieć ją w praktyce?
 • CUW – administrator czy procesor danych osobowych? – obowiązki i odpowiedzialność
 • Zapewnienie zgodności przetwarzania z prawem – zgody i obowiązki informacyjne
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Jak zorganizować wdrożenie RODO w centrum usług wspólnych - kontynuacja

Tomasz Klemt, Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 • Ograniczenia w przechowywaniu danych
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą
 • Procedura postępowania w przypadku utraty/wycieku danych
 • Case study - RODO w działalności Centrów Usług Wspólnych:
a. przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji pracownika,
b. przetwarzanie danych osobowych na etapie zatrudnienia pracownika,
c. ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych,
d. ochrona danych osobowych w obsłudze klientów,
e. RODO a systemy IT.
12:10

Zarządzanie relacjami w centrum usług wspólnych w środowisku międzynarodowym, krajowym i modelu BoT

Krystian Bestry, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Adaptive Group

 • Typy kontraktów i relacji pomiędzy CUW a Klientem
 • Podział obowiązków między CUW a lokalnymi jednostkami
 • Struktury zarządzania i zasady odpowiedzialności w działalności CUW
 • Komunikacja i Raportowanie wyników
 • Rozliczenia między podmiotami
 • Dobre praktyki relacji w CUW
13:05

Przerwa na lunch

14:00

Usługi biznesowe w polskim wydaniu. Przykład dojrzałego CUW – case study OEX

Janusz Dziurzyński, Group Business Development Director, Grupa OEX

 • Doświadczenie i kontekst ABSL
 • Przejście z globalnej korporacji (P&G) do polskiej spółki świadczącej usługi dla biznesu, również w modelu CUW.
 • OEX – sukces polskiego centrum usług.
 • Przykłady z sektora bankowości i ubezpieczeń. Case study
 • Różnorodność świadczonych usług kluczem do kompleksowej oferty grupy
 • Sesja Q&A
14:30

Globalizacja zarządzania funkcją prawną: Budowa Legal Excellence Center ( Legal CoE)- Case study

Aurelia Cieślińska, Managing Counsel Poland, Capgemini Polska

 • Europe 2020 Digital Agenda
 • Decyzja o założeniu Legal CoE w okresie transformacji cyfrowej:

a. przesłanki strategiczne,

b. przesłanki operacyjne.

 • Model operacyjny zarządzania oraz model kosztowy Legal CoE ( Legal CoE a rola in-house counsel)
 • Zarządzania średnio- i długoterminowe.  Jakie wartości wprowadza Legal CoE do globalnego rozwoju biznesu
 • Technologia +Przedsiębiorczość =Sukces Legal CoE

Warsztat: Przesłanki kreacji Legal CoE w organizacjach uczestników. Analiza cross-funkcjonalna potrzeb biznesowych uczestników w zakresie tworzenia Legal CoE

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

19 kwietnia 2018

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Rekrutacja i utrzymanie pracowników CUW

Sławomir Facon, Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem, PKO Finat
Tomasz Teterycz, Dyrektor Biura Zarządzania Personelem w PKO Ubezpieczenia

 • Wyzwania na rynku pracy, czyli rzecz o zmianach pokoleniowych - jak rekrutować Millenialsów?
 • Mamy ich na pokładzie… czy oni mają nas? – rzecz o zaangażowaniu pracowników.
 • Rozwój profesjonalistów – menedżer czy coach – nowa rola przełożonego
 • Jak wygląda praktyka rekrutacji i utrzymania pracowników.
10:00

Budowa zdolności analitycznej CUW: centrum wiedzy oraz strategiczny partner analityczny

Serhij Fuks, Prezes Zarządu, Co-founder, AMA Institute

Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie faktu, iż wykorzystanie narzędzi analitycznych (np. modele predykcyjne, narzędzia Business Intelligence oraz inne) jest niezbędne, nie tylko jako wsparcie wewnętrznej efektywności organizacyjnej CUW, ale również jako główne narzędzie do zbudowania dużej wartości dodanej dla klientów, wzmacniając tym samym relacje biznesowe, lojalność oraz ich wyniki finansowe. Na przykładzie z branży finansowej będą przedstawione wyniki wykorzystania zdolności analitycznej CUW w praktyce. Ostatecznie, zostanie przedstawiona propozycja mapy drogowej prowadząca do zbudowania dynamicznych zdolności analitycznych CUW.

10:30

Przerwa na kawę

10:50

Miary efektywności CUW - czyli jak i co mierzyć w środowisku scentralizowanych operacji biznesowych

Mariusz Szałaj, Co-founder; Anna Nizio Senior Project Manager, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

 • Główne wskaźniki biznesowe środowiska SSC (CUW) wraz z ich zależnościami
 • Projektowanie i wdrażanie mierników wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wdrożenie rachunku kosztów działań w obszarze SSC /CUW
12:05

Obowiązki dokumentacyjne w centrum usług wspólnych

dr Dominik Sypniewski, Senior Associate, Góralski & Goss Legal

 • Wpływ modelu organizacyjno-prawnego SSC (CUW) na zakres dokumentacji.
 • Świadczenie usług między podmiotami powiązanymi
 • Ochrona informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa

13:05

Przerwa na lunch

14:05

Wykorzystanie storytellingu do transferu wiedzy w CUW

Jan Fazlagić, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoleniowiec i konsultant (SCIENTIA-VIS)

 • Istota ZW
 • Instrumenty transferu wiedzy
 • Wykorzystanie storytellingu do transferu wiedzy
15:05

Zastosowanie sztucznej inteligencji w CUW

Dawid Wójcicki, Voicetel Communications S.A.

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495 PLN (od 3 marca 2018 do 19 kwietnia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Centra Usług Wspólnych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2495 PLN
2 2495 PLN
3 2495 PLN
4 2495 PLN
5 2495 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter