pb.pl

Farmacja

RODO w ochronie zdrowia i farmacji

08.03.2018, Warszawa,
Sound Garden Hotel,ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
1395.00 PLN (od 8 stycznia 2018 do 9 lutego 2018)
1695.00 PLN (od 10 lutego 2018 do 8 marca 2018)

Konferencja.

Zarejestruj się

Ochrona zdrowia dotyka danych wrażliwych, o szczególnie poufnym charakterze. Dlatego też reforma RODO (GDPR) ma tu szczególnie istotne znaczenie i z całą pewnością jej precyzyjne i skuteczne wdrożenie stanowi jedno z kluczowych wyzwań przed, którymi stoi Państwa branża!

Celem naszego wydarzenia jest praktyczne podejście do problematyki przetwarzania danych osobowych we wszystkich najważniejszych aspektach z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia. Sektor ochrony zdrowia jest pod wieloma względami szczególnym przypadkiem jeżeli chodzi o dostosowanie się do wymogów RODO. Wynika to zarówno ze specyficznej sytuacji prawnej, w jakiej działają podmioty z branży, jak i uwarunkowań faktycznych.

Dlatego o dostosowaniu Państwa organizacji do wymogów RODO mówić będą doświadczeni audytorzy oraz prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony danych osobowych, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą i dotychczasowymi doświadczenia w obszarze RODO.

W trakcie konferencji omówimy najważniejsze wymogi prawne związane z rozpoczęciem stosowania RODO, jak również praktyczne wskazówki dotyczące sposobu ich realizacji - zarówno od strony procesowej, jak i IT.

 


Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Konferencję  kierujemy do kadry zarządzającej podmiotami funkcjonującymi na rynku farmaceutycznym

A w szczególności do:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów medycznych
 • Dyrektorów handlowych, ds sprzedaży
 • Menedżerów i specjalistów ds. wsparcia sprzedaży
 • Dyrektorów, managerów i pracowników działów marketingu
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji, (ABI)
 • Radców prawnych, dyrektorów i pracowników działów prawnych oraz compliance
 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów działów HR
 • Kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie farmaceutycznym
 • Osób zajmujących się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych
 • Osób kierujących projektami związanymi z przetwarzanie danych
 • Przedstawicieli podmiotów przetwarzających dane osobowe

Partner Merytoryczny:

KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński - Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – obok głównego obszaru działalności w postaci wyspecjalizowanego doradztwa regulacyjno-konkurencyjnego – świadczy usługi z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej i nowych technologii. KRK wspiera Klientów we wdrażaniu korzystnych biznesowo, a jednocześnie bezpiecznych prawnie strategii rynkowych – również dla start-up’ów. Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo związane z ochroną danych osobowych i oferuje pomoc we wdrażaniu wymagań RODO. Prawnicy kancelarii aktywnie doradzają Klientom przy szeroko rozumianych projektach IT i e-commerce, jak również posiadają praktykę w zakresie przeprowadzania audytów prawnych i przygotowywania umów IT (wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, outsourcingowych). W związku ze specyfiką działań skupionych na branży ochrony zdrowia kancelaria KRK odznacza się szczególną znajomością sektora telemedycznego i tematyki e-Zdrowia. KRK doradza również przedsiębiorcom w zakresie prawa internetowego i usług elektronicznych, w tym problematyki hostingu, domen internetowych czy cyberbezpieczeństwa, a także pomaga w tworzeniu dokumentacji w postaci polityk bezpieczeństwa i prywatności czy umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto wspiera Klientów w kontaktach z organami administracyjnymi oraz reprezentuje ich w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i arbitrażowych. Członkowie zespołu KRK uznawani sią za wiodących prawników w swoich specjalizacjach przez polskie i międzynarodowe rankingi, takie jak: Rzeczpospolita, Chambers Europe, Legal500, Who’s Who oraz Expert Guide by Euromoney.


Reforma ochrony danych coraz bliżej

Pb.pl  2017-12.11

Mały biznes zostanie zwolniony z części nowych obowiązków — to jeden z pierwszych efektów prac nad przyszłą nową ustawą.
Prawie 1,7 tys. uwag wpłynęło do Ministerstwa Cyfryzacji (MC) podczas uzgodnień i konsultacji pakietu zmian w polskich regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych. Większość, bo około tysiąca, zgłoszono do projektu przepisów wprowadzających przyszłą ustawę o tej ochronie, którym zostanie znowelizowanych ponad 130 aktów. Na razie resort wypracował stanowisko do wniosków przedstawionych przez inne ministerstwa dotyczących nowej ustawy.— Projekt ustawy ulegnie zmianie. Uwag było dużo, bo konsultacje prowadziliśmy bardzo szeroko — mówi dr Maciej Kawecki, kierujący Departamentem Zarządzania Danymi w MC. (…)

 

Czy firma-Kowalski wyłączona z RODO

Pb.pl  2018-01.11

... W resorcie cyfryzacji Kończą się prace nad projektem przyszłej nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
— Na planowanym w najbliższy poniedziałek spotkaniu z udziałem ok. 300 osób będziemy odpowiadać na uwagi, które napłynęły podczas konsultacji społecznych. Potem projekt ustawy z uwzględnieniem opinii innych resortów, generalnego inspektora, przedsiębiorców, izb gospodarczych, obywateli zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Mam nadzieję, że za tydzień zajmą się nim komitety Rady Ministrów — powiedział dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji (MC) uczestnikom konferencji „Efektywne wdrożenie RODO/ GDPR” organizowanej przez „Puls Biznesu”.
(...)

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

8 marca 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:20

Otwarcie konferencji

09:30

Ewolucja w ochronie danych osobowych. Nowe zasady nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości

GOŚĆ HONOROWY: dr Maciej Kawecki, Koordynator krajowej reformy danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

10:30

Krajobraz dwuwymiarowy - relacje między przepisami medycznymi i farmaceutycznymi oraz RODO

dr hab. Marek Świerczyński, adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy wprowadzające
 • dane osobowe – dane dotyczące zdrowia a dokumentacja medyczna
 • obowiązki wynikające z RODO a konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów
 • prawa pacjenta a prawa podmiotu danych
11:15

Przerwa na kawę

11:30

Podstawowe problemy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych

dr hab. Marek Świerczyński, adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • kiedy przetwarzamy dane osobowe
 • kto jest administratorem danych osobowych
 • w jakich procesach przetwarzane są dane osobowe
 • podstawy przetwarzania - zgoda, umowa czy inna podstawa prawna
12:30

Nowe obowiązki podmiotów leczniczych i farmaceutycznych w świetle RODO

Michał Chodorek, adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • obowiązki informacyjne
 • prawa pacjentów i innych osób, których dane są przetwarzane
 • profilowanie pacjentów
13:30

Lunch

14:30

Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych

Daria Worgut- Jagnieża, lead data privacy specialist, Audytel S.A

 • co trzeba zrobić, aby wdrożyć RODO w ochronie zdrowia
 • kiedy w ochronie zdrowia należy wykonać ocenę skutków dla ochrony danych i jak to zrobić
 • monitorowanie i notyfikacja incydentów
15:15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Michał Chodorek, adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • kiedy powierzamy przetwarzanie danych osobowych
 • jakie wymogi spełnić musi umowa powierzenia przetwarzania
 • kiedy podmiotowi leczniczemu powierzane jest przetwarzanie danych
16:15

Bezpieczeństwo i funkcjonalność systemów IT – wymagania RODO

Tomasz Dobkowski, partner zarządzający, Audytel S.A.

 • istotne zmiany wynikające z RODO dla procesów IT
 • zabezpieczenie systemów IT
 • wypełnienie nowych praw podmiotów danych z wykorzystaniem systemów IT
 • monitorowanie incydentów i postępowanie w przypadku ich wystąpienia

Case study

 • żądania przekazania kopii danych osobowych pacjenta przetwarzanych przez szpital
 • wykorzystywanie danych osobowych pacjenta w celach edukacyjnych
 • zgoda i obowiązek informacyjny wykonane przed 25 maja 2018 r.
17:00

Zakończenie konferencji

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1395.00 PLN (od 8 stycznia 2018 do 9 lutego 2018)
1695.00 PLN (od 10 lutego 2018 do 8 marca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
RODO w ochronie zdrowia i farmacji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1395.00 PLN
2 1395.00 PLN
3 1395.00 PLN
4 1395.00 PLN
5 1395.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe
szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter