pb.pl

Energetyka / Paliwa

Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

12-13.04.2018, Warszawa,
Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44

koszt uczestnictwa netto
2295 PLN (od 24 lutego 2018 do 13 kwietnia 2018)

Warsztaty. Aspekty cywilnoprawne i administracyjnoprawne

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, wyjaśniając kwestie budzące dotąd wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym możliwość ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Prawdziwy przełom w judykaturze może nastąpić w zakresie urządzeń wybudowanych na nieruchomościach państwowych przed 1989 r., a to za sprawą oczekiwanej uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, która zostanie wydana w sprawie III CZP 50/17.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2017 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii zgodności inwestycji z aktami planistycznymi oraz obowiązków w zakresie prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie. Po dwóch latach od wejścia w życie tzw. specustawy przesyłowej kształtuje się praktyka orzecznicza organów administracji. Równocześnie, trwają prace nad przygotowaniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego ewentualne wprowadzenie istotnie zmieni zasady realizacji inwestycji liniowych.

Zapraszam Państwa na wyjątkowe warsztaty podczas których przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników – praktyków specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem.

Podczas warsztatów będziecie mieć Państwo również okazję do poznania i analizy zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przesyłowych obecnie projektowanych do budowy albo przebudowywanych.

Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

 

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • konkretna i najświeższa wiedza, poparta analizą najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych
 • najwyższa jakość merytoryczna spotkania
 • konsultacje ekspertów związanych z tematyką urządzeń przesyłowych, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Kto powinien wziąć udział w warsztatach:
 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

A w szczególności:

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści reprezentujący Departamenty:

Inwestycji, Przesyłu, Eksploatacji, Zarządzania Siecią i Majątkiem, Prawny, Strategii i Rozwoju, Administracji, Nieruchomości, Ochrony Środowiska


Partner Merytoryczny

Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się problematyką prawną urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców majątkowych oraz sędziów.

Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego, wodociągowego oraz wykonawcy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych.

Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis internetowy stworzony mec. Piotra Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

12 kwietnia 2018

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Zasady określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń nowobudowanych

Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.

 • możliwe składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebność przesyłu
 • obniżenie wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń przesyłowych a wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
 • obniżenie wartości nieruchomości na skutek trwałego posadowienia urządzenia
 • wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę
 • standardowe czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia
 • wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w przypadku wielości urządzeń
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • podstawowe założenia Standardu PFSRM dotyczącego określania wartości służebności przesyłu

10:30

Zajęcie nieruchomości celem budowy urządzenia przesyłowego w sytuacji konfliktowej, ochrona własności posiadania

Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

 • wejście przedsiębiorcy przesyłowego na nieruchomość w sytuacjach konfliktowych
 • uprawnienia i odpowiedzialność przedsiębiorstwa przesyłowego
 • działania właściciela udaremniające realizację inwestycji i sposoby niwelowania ich skutków
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Budowa urządzeń na gruntach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Przemysław Kałek, Radca Prawny, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

 • swoboda zarządzania gruntami przez wspólnoty mieszkaniowe przy budowie urządzeń energetycznych
 • budowa urządzeń energetycznych na gruntach wspólnoty mieszkaniowej jako czynność przekraczająca zwykły zarząd
 • realizacja inwestycji przyłączeniowych w ramach zwykłego zarządu
 • specyfika zarządu powierzonego spółdzielni mieszkaniowych
12:05

Status prawny urządzeń wybudowanych na gruntach Skarbu Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych

Piotr Bigus, Radca Prawny, Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • zarząd operatywny sieci przesyłowych posadowionych na gruntach państwowych
 • status prawny sieci przesyłowych a uwłaszczenie przedsiębiorstw państwowych
 • status prawny sieci przesyłowych a komunalizacja przedsiębiorstw państwowych

13:15

Przerwa na lunch

14:15

Zasiedzenie służebności dla urządzeń podziemnych. Przesłanka widoczności urządzeń

Maciej Krotoski, Adwokat, Partner, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

 • widoczność urządzeń podziemnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • wiedza właściciela i możliwość dowiedzenia się o przebiegu urządzenia
 • środki dowodowe i aspekty procesowe w postępowaniach sądowych
15:00

Trzy skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasiedzenia służebności

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

16:00

Zgoda właściciela nieruchomości i umowa obligacyjna jako podstawa prawna dla korzystania z urządzeń przesyłowych

Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska, Partner, Radca Prawny, MDKA A. Kamińska, M. Dobrzyńska-Dąbska Kancelaria Prawna sp.p.

 • zgoda a umowa – charakter prawny oświadczeń
 • kto musi wyrazić zgodę? – jeden ze współwłaścicieli, małżonkowie, użytkownik wieczysty?
 • służebność ex lege jako nowa praktyka sądowa. Czy ma szansę się utrzymać?
 • umowa obligacyjna a wola posiadania służebności
 • zgoda i umowa a zasiedzenie służebności
17:00

Czy da się budować linie elektroenergetyczne bez budowania relacji?

Jacek Miciński, Specjalista ds. konsultacji społecznych. Właściciel FORWARD PR

 • inwestycja z perspektywy lokalnej społeczności i co z tego wynika dla Inwestora?
 • komunikacja społeczna, czyli element zarządzaniem ryzykiem inwestycyjnym
 • złote zasady budowania zaufania władz i społeczności do Inwestora
17:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

13 kwietnia 2018

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu jako podstawa prawna zajęcia nieruchomości

Julia Dąbrowska-Banach, Radca Prawny, ELFEKO SA

10:00

Kluczowe elementy decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości na podstawie art. 124b u.g.n.

Iwo Fisz, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.

 • zakres stosowania przepisu art. 124b u.g.n.
 • formułowanie wniosku o wydanie decyzji z art. 124b u.g.n.
 • uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego
 • termin zajęcia nieruchomości
 • zagadnienia proceduralne
 • analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego art. 124b u.g.n.
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Budowa, przebudowa, remont i bieżąca konserwacja sieci i urządzeń przesyłowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Rafał Dybka, Adwokat, Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany

 • definicje robót budowlanych w stosunku do sieci w orzecznictwie
 • sieć a przyłącze – konsekwencje kwalifikacji urządzenia pod kątem budowlanym
 • możliwość zastosowania zwolnienia z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla sieci i urządzeń przesyłowych
12:00

Technika prowadzenia rokowań z właścicielami nieruchomości

Marek Domański, Radca Prawny, Elektrobudowa SA

 • cele negocjacji z właścicielami nieruchomości
 • moment prowadzenia negocjacji (umiejscowienie w ramach szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego)
 • sylwetka i zadania negocjatora
 • sposób i efekt zakończenia negocjacji
13:00

Ocena oddziaływania na środowisko: Czas. Terminy. Harmonogram

Michał Kaczerowski, Prezes Zarządu / CEO, AMBIENS Sp. z o.o.

 • elementy oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • umiejscowienie procedury OOŚ w harmonogramie projektu
 • optymalny termin rozpoczęcia OOŚ w skali roku (uwarunkowania przyrodnicze)
 • jak skrócić czas uzyskiwania decyzji środowiskowej?
13:30

Przerwa na lunch

14:15

Zasady ustalania odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Magdalena Małecka MRICS REV, rzeczoznawca majątkowy, AIM PROPERTY

 • zasady ustalania odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości  wynikające z  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce nieruchomościami
 • rodzaje szkód objętych zadośćuczynieniem odszkodowawczym
 • wysokość odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz ustawowe podstawy i zasady jego ustalenia
15:45

Praktyczne doświadczenia w zakresie stosowania specustawy przesyłowej

Bogumił Walec, Radca Prawny, Kierownik Działu Prawnego, ELTEL Networks Energetyka SA
Katarzyna Masłowska, Radca Prawny, ELTEL Networks Energetyka SA

Stacja SE Jasiniec oraz decyzja lokalizacyjna

Omówienie elementów decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla Stacji 400 kV przez pryzmat sprawy ELTEL Networks Energetyka SA - decyzja na „Budowę rozdzielni elektroenergetycznej 400 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec wraz z infrastrukturą techniczną”.

Inwestycje liniowe 400 kV

 • pojęcie strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w zakresie wszystkich niezbędnych robót budowlanych towarzyszących tj. zakres zastosowania ustawy
 • wykonalność decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a termin 120 dni wydania nieruchomości
 • zakres żądania z art.22 spec ustawy i skutki prawne ograniczenia, w szczególności
 • w kontekście kolizji
 • egzekucja administracyjna obowiązku o charakterze niepieniężnym
 • ograniczenie z art.22 spec ustawy, a ograniczenie z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • ograniczenie z art.22 spec ustawy, a służebność przesyłu
 • postępowanie środowiskowe w trybie spec ustawy
 • postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę w trybie spec ustawy
 • postępowanie przed WSA i NSA w trybie spec ustawy
17:15

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295 PLN (od 24 lutego 2018 do 13 kwietnia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2295 PLN
2 2295 PLN
3 2295 PLN
4 2295 PLN
5 2295 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter