pb.pl

Prawo

Prawo restrukturyzacyjne

19.02.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1195.00 PLN (od 19 grudnia 2017 do 26 stycznia 2018)
1395.00 PLN (od 27 stycznia 2018 do 19 lutego 2018)

Warsztaty. Kompleksowa wiedza w praktycznym ujęciu

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

W dniu 1 stycznia 2018 r. mijają dwa lata od wejścia w życie nowego Prawa restrukturyzacyjnego. Jedną z kluczowych zmian dla każdego sektora gospodarki było danie przedsiębiorcom szansy na ratowanie swojego biznesu w razie problemów z płynnością finansową. Od tamtej pory zmieniło się nastawienie do przedsiębiorców, którzy popadli w stan niewypłacalności. Ustawodawca uznał, że preferowaną formą rozwiązywania problemów niewypłacalności jest restrukturyzacja, której cel to zawarcie układu z wierzycielami, a w konsekwencji przetrwanie przedsiębiorcy na rynku. Restrukturyzacja spełnia więc dwie funkcje: w skali mikro pozwala dłużnikowi na naprawę przedsiębiorstwa a wierzycielom na ściągnięcie przysługujących im należności, w skali makro-pozytywnie wpływa na gospodarkę, w tym także na poziom zatrudnienia.

Udział w wydarzeniu to znakomita sposobność by podsumować dwa lata funkcjonowania ustawy i odnieść się do trudności wynikających z praktyki.

Podczas warsztatu omówione zostaną przede wszystkim:

przesłanki zagrożenia niewypłacalnością, czyli kiedy i jak zareagować na kryzys w firmie

zasady doboru najbardziej efektywnych narzędzi restrukturyzacji

postępowania sanacyjne jako metoda na głęboki kryzys zarządzania przedsiębiorstwem

jak zarządzać firmą w kryzysie, czyli rola interim managera

restrukturyzacja z punktu widzenia wierzycieli i kontrahentów oraz pracowników

restrukturyzacja a sąd restrukturyzacyjny (co należy zmienić w sposobie prowadzenia postępowań przez sądy).

 

Warsztat poprowadzony zostanie przez wybitnych ekspertów, a udział to znakomita okazja by zgłębić swoją wiedzę, rozwiać wątpliwości, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Serdecznie zapraszam,

Ewelina Stęplewska

Project manager

 

Warsztat adresowany jest do menedżerów firm ze wszystkich gałęzi gospodarki – przede wszystkim:  kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów działów prawnych, szefów biur zarządu.

Głównym celem warsztatu jest omówienie zasad funkcjonowania firmy w warunkach restrukturyzacji zarówno z punktu widzenia osób zarządzających taką firmą, jak i jej kontrahentów.


Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

19 lutego 2018

Warsztat poprowadzą: Piotr Zimmerman - Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Założyciel i Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.
Bartosz Sierakowski – Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., Radca prawny, Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Przywitanie uczestników - Ewelina Stęplewska, Project manager, Bonnier Business Polska

09:15

Przesłanki zagrożenia niewypłacalnością – kiedy i jak zareagować na kryzys w firmie

przesłanki zagrożenia niewypłacalnością, definicja niewypłacalności, określenie momentu powstania niewypłacalności

zastosowanie upadłości lub restrukturyzacji w odniesieniu do przedsiębiorcy niewypłacalnego, a także zagrożonego niewypłacalnością

kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i jakich aktów staranności należy dołożyć w tym zakresie

zwolnienie z odpowiedzialności w sytuacji wdrożenia w terminie procedury restrukturyzacyjnej

negatywne skutki, jakie ustawa wiąże z niedotrzymaniem terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika

10:00

Zasady doboru najbardziej efektywnych narzędzi restrukturyzacji

cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, skutki wyboru każdej z procedur możliwych do zastosowania

poszczególne narzędzia restrukturyzacyjne – dobór odpowiednich instrumentów pozwalających na szeroką restrukturyzację przy jednoczesnym zapobieżeniu likwidacji

sprzedaż przedsiębiorstwa jako narzędzie restrukturyzacyjne

10:45

Przerwa na kawę

11:00

Postępowanie sanacyjne jako metoda na głęboki kryzys zarządzania przedsiębiorstwem

postępowanie sanacyjne jako procedura najgłębiej ingerująca w formę organizacji przedsiębiorstwa

rola zarządcy w postępowaniu sanacyjnym, szerokie uprawnienia nadane zarządcy

wpływ procedury sanacyjnej na skierowane do majątku dłużnika postępowania egzekucyjne

plan restrukturyzacyjny jako podstawa działań sanacyjnych

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Jak zarządzać firmą w kryzysie czyli rola interim managera

pojęcie Interim Managera oraz Interim Management

korzyści dla dłużnika ze współpracy z Interim Managerem

współpraca na linii Interim Managerem a organami postępowania restrukturyzacyjnego

14:00

Restrukturyzacja z punktu widzenia wierzycieli i kontrahentów oraz pracowników

wpływ wierzycieli na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego (uprawnienie do wskazania zarządcy/nadzorcy, rada wierzycieli)

pozycja wierzycieli pozaukładowych

pozycja pracowników w toku postępowania restrukturyzacyjnego

uzyskanie zaspokojenia roszczeń na drodze realizacji układu – przypadki wyższej skuteczności procedur restrukturyzacyjnych względem likwidacji majątku w postępowaniu upadłościowym

15:30

Przerwa na kawę

15:45

Restrukturyzacja a sąd restrukturyzacyjny

właściwość sądu, definicja pojęcia głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika

rola sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zakres kompetencji

istota relacji łączących poszczególne organy występujące w toku postępowania restrukturyzacyjnego

propozycje zmian w sposobie prowadzenia postępowań na podstawie dwuletniego okresu obowiązywania nowego Prawa restrukturyzacyjnego

17:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1195.00 PLN (od 19 grudnia 2017 do 26 stycznia 2018)
1395.00 PLN (od 27 stycznia 2018 do 19 lutego 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Prawo restrukturyzacyjne
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1195.00 PLN
2 1195.00 PLN
3 1195.00 PLN
4 1195.00 PLN
5 1195.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter