pb.pl

 

ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna

11.01.2018, Warszawa,
Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1

koszt uczestnictwa netto
1195.00 PLN (od 22 listopada 2017 do 20 grudnia 2017)
1395.00 PLN (od 21 grudnia 2017 do 11 stycznia 2018)

Warsztaty. II EDYCJA - Nawet do 10 mln zł i 5 lat więzienia grozi zarządowi za brak rejestracji ASI i działalność bez wymaganego zezwolenia.

Zarejestruj się

W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja jest wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, jest wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.


Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie  tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.


Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego i będącego na etapie prac legislacyjnych ustawodawstwa w zakresie wspierania innowacyjności
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności odpowiadającej działalności zastrzeżonej dla ASI

 

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 


 

Wszyscy inwestorzy pod lupą KNF

Pb.pl  2017-05-14

Zbliża się termin rejestracji firm inwestycyjnych do rejestru nadzorcy, ale zgłoszeń brak. Kary za niedopełnienie obowiązku są drakońskie.
Jedna — tyle spółek, według rejestru KNF, dotychczas dopełniło ustawowego obowiązku, którego termin upływa 4 czerwca. Chodzi o podmioty prowadzące działalność inwestycyjną, np. fundusze PE/VC, które muszą zarejestrować się jako tzw. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) w KNF. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy ZAFI do polskiego porządku prawnego. (…)

 

Dyrektywa ZAFI i kary KNF - nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

Pb.pl  2017-10-25


Na początku czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Nowe regulacje są związane z wdrożeniem do polskiego prawa: dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI) oraz dyrektywy 2014/91/UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (dyrektywa UCITS V). (...)

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

11 stycznia 2018

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

12.30 Przerwa na lunch

15.30 Przerwa na kawę

17.00 Zakończenie warsztatów

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Alternatywna spółka inwestycyjna

 • Alternatywna spółka inwestycyjna jako nowa kategoria działalności regulowanej w prawie polskim
  - nowa instytucja jako implementacja dyrektywy o ZAFI, wejście w życie ustawy, przepisów wykonawczych
 • Pojęcie alternatywnej i zakres definicji, w szczególności w kontekście działalności funduszy PE/VE
  - jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla ASI, kiedy następuje rozpoczęcie tego rodzaju działalności, co nie jest w naszej ocenie działalnością ASI
 • Relacje pomiędzy ASI oraz ZASI
 • ASI a inne rodzaje funduszy


Rodzaje ASI oraz ZASI

 • Formy prawne działania w ramach alternatywnej spółki inwestycyjnej i pozycja ZASI
  - rodzaje spółek, w ramach których może być prowadzona ASI
 • ZASI działający na podstawie zezwolenia KNF i na podstawie wpisu do rejestru
  - kryteria wyznaczające podstawę działalności ZASI
 • Konsekwencje prawne związane z podziałem na „małych” i „dużych” ZASI
  - wynikające z u.f.i. wymogi dotyczące ZASI i ich wyłączenie w odniesieniu do ZASI rejestrowych

Procedura powstania ASI

 • Warunki i procedura ubiegania się o zezwolenie na zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną
  - warunki co do stadium organizacji ASI i ZASI, warunki co do dokumentów założycielskich i regulacji wewnętrznych, koszt postępowania rejestrowego
 • Warunki i procedura ubiegania się o wpis do rejestru ZASI
  - warunki co do stadium organizacji ASI i ZASI, warunki co do dokumentów założycielskich i regulacji wewnętrznych, koszt postępowania rejestrowego
 • Zarządzanie przez ZASI kilkoma ASI
  - procedura przejęcia zarządzania ASI przez innego ZASI, utworzenie przez ZASI wpisanego do rejestru nowego ASI

Szczególne obowiązki dotyczące ZASI

 • Obowiązki wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia wykonawczego KE
  - ZASI rejestrowe / ZASI działające na podstawie zezwolenia
  - formy wsparcia działalności stanowiących ASI funduszy PE/VC
 • Ustawodawstwo o innowacyjności – ułatwienia dla funduszy PE/VC
 • Programy NCBiR (BRidge Alfa), PFR, EFI) adresowane do funduszy inwestujących w działalność B+R
17:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1195.00 PLN (od 22 listopada 2017 do 20 grudnia 2017)
1395.00 PLN (od 21 grudnia 2017 do 11 stycznia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1195.00 PLN
2 1195.00 PLN
3 1195.00 PLN
4 1195.00 PLN
5 1195.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe
szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter