pb.pl

 

Akademia wspierania rozwoju MSP 2017

16.11.2017, Łódź,
Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 12 października 2017 do 16 listopada 2017)

Udział bezpłatny, zapraszamy

Konferencja. Wszystko o finansowaniu i ryzykach rozwoju MSP pod jednym dachem

Szanowni Państwo,

wzrost gospodarczy przyspieszył do 4 proc., a kondycja polskiej gospodarki, w opinii ekspertów, nigdy jeszcze nie była tak dobra. Z danych ekonomicznych wynika, że firmy już odczuwają poprawę i najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach nabiorą apetytu na inwestycje i szybszy rozwój. Sprzyjać temu będą m.in. fundusze unijne, bo na dobre ruszają konkursy z krajowego i regionalnych programów operacyjnych, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się  mali i średni przedsiębiorcy. Specjalnego wsparcia mogą też oczekiwać firmy planujące lub chcące rozwijać ekspansję zagraniczną. Znajdą je nie tylko w specjalnych programach ale także instrumentach zabezpieczających, takich jak międzynarodowe programy ubezpieczeniowe.

Wszystkich Pastwa, których chcą poznać instrumenty wspierające rozwój Państwa firm zapraszamy do uczestnictwa w Akademii wspierania rozwoju MSP.  Wraz z naszymi partnerami - Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, firmą doradczą PWB, towarzystwem ubezpieczeniowym AXA, serwisem wizualizacji danych SpotData, znakomicie ocenianymi prelegentami dotychczas organizowanych przez Puls Biznesu szkoleń, przedstawimy najbardziej kompleksowy pakiet instrumentów, jakimi mogą Państwo zabezpieczać i finansować bezpośrednio lub pośrednio ewolucję i ekspansję.

Podczas konferencji usłyszą Państwo m.in. o:

 • prognozach ekonomicznych, które ułatwią planowanie strategii rozwoju,
 • szansach, jakie daje rozwijanie działalności w jednej z inteligentnych specjalizacji wybranych przez dany region,
 • najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia MSP, konkursów w programach krajowych i regionalnych,
 • jak międzynarodowe programy ubezpieczeniowe wspierają ekspansję polskich firm i dlaczego warto z nich skorzystać,
 • instytucjach wspierających rozwój i ekspansję zagraniczną,
 • nowych przepisach dotyczących stosowania cen transferowych,
 • wszelkich innych finansowych formach wspierania rozwoju.

Tym co niewątpliwie wyróżnia tę konferencję od innych jest to, że podczas całego jej trwania będziecie mieli Państwo do dyspozycji ekspertów, z którymi na bieżąco będziecie mogli omówić swoje potrzeby, posłuchać o możliwych rozwiązaniach i umówić się na kolejne spotkania.

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:

 • właścicieli MSP,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za strategie rozwoju,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za długofalowe strategie inwestycyjne i ich zespoły eksperckie,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i ich zespoły eksperckie,
 • prawników i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
 • dyrektorów zarządzających.

 


Serdecznie zapraszam do kontaktu:

Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu

kom: 603 503 663

e-mail: b.tomaszkiewicz@pb.pl

 


O Partnerach

AXA jest światowym liderem w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. Roczny przypis składki Grupy przekroczył 100 mld euro. W rankingu Best Global Brands AXA jest od 9 lat najbardziej wartościową marką ubezpieczeniową na świecie wycenianą na ponad 11 mld euro. W Polsce jesteśmy piątą największą grupą ubezpieczeniową i oferujemy pełen zakres ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia na życie, Otwarty Fundusz Emerytalny i fundusze inwestycyjne. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

Oferta ubezpieczeń korporacyjnych oparta jest na indywidualnie negocjowanych rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb firm i obejmuje ubezpieczenia majątkowe (mienia i techniczne), gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, transportowe, komunikacyjne, osobowe i turystyczne. Wzmacniamy bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw, ale również doradzamy w zarządzaniu ryzykiem. Zespół doświadczonych specjalistów zajmujących się oceną i zarządzaniem ryzykiem oraz likwidacją szkód wspiera naszych klientów w rozwoju ich biznesu. Korzystamy przy tym z doświadczenia zagranicznych spółek Grupy AXA, które w 150 krajach tworzą globalną sieć serwisową dla polskich firm prowadzących ekspansję zagraniczną. Dlatego złożyliśmy oficjalną obietnicę podejmowania działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

PWB Sp. z o. o. - od 2002 roku świadczymy na najwyższym poziomie usługi z zakresu audytu, pozyskiwania funduszy europejskich, doradztwa transakcyjnego oraz  doradztwa podatkowego. Wyróżnia nas indywidualne podejście, doskonała organizacja pracy i sprawna komunikacja. PWB pozyskało do tej pory dla swoich klientów pomoc bezpośrednią z różnych sektorów w wysokości powyżej 1.000 mln PLN. Nasz zespół brał udział we wszystkich rundach aplikacyjnych w zakresie projektów dotyczących nowych inwestycji, OZE oraz szkoleń.

www.pwb.com.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która została powołana w 2000 r. do wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obszary działalności PARP rozwijają się wraz z rozwojem gospodarczym i wyłanianiem się nowych trendów w przedsiębiorczości i innowacyjności. PARP jest zaangażowana w realizację trzech programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o Agencji znajduje się na stronie www.parp.gov.pl


NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 10 lat działa na rzecz polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy realizują nowatorskie projekty badawczo-rozwojowe. Centrum przekazuje im środki finansowe i biznesowe know-how, bierze aktywny udział w procesie budowy ekosystemu wspierania innowacji i podejmuje działania mające na celu wykorzystanie potencjału polskich badaczy i naukowców.
Sztandarowym konkursem NCBR dla przedsiębiorców jest tzw. „szybka ścieżka”. Konkurs adresowany jest do firm różnej wielkości, działających w różnych branżach i z różnych regionów kraju. W trwających obecnie naborach, na przedsiębiorców z sektora MŚP czeka aż miliard złotych, a w konkursie dla dużych przedsiębiorstw – 350 mln zł.

Partnerzy

Organizator

Partner

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 12 października 2017 do 16 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Akademia wspierania rozwoju MSP 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

2. Udział w konferencji będzie możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli takich instytucji jak: firmy ubezpieczeniowe, firmy doradcze, uczelnie jak również zgłoszenia osób prywatnych.

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter