pb.pl

Prawo

Efektywne wdrożenie RODO/GDPR

09-10.01.2018, Warszawa,
Sound Garden Hotel,ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 1 grudnia 2017 do 10 stycznia 2018)

Konferencja. Skorzystaj z doświadczeń, wyeliminuj błędy, zminimalizuj ryzyko

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Konferencją Efektywne wdrożenie RODO/GDPR. Z uwagi na brak wolnych miejsc, rejestracja on-line została zakończona. Niebawem poinformujemy Państwa o nowym terminie, Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Rafałem Przyborkiem: r.przyborek@pb.pl, 22 333 97 77.

 

Szanowni Państwo,

Stoimy w przededniu wielkiej rewolucji jaką są regulacje RODO/GDPR.  Eksperci są zdania, iż szykują nam się zmiany, które kompletnie zmodyfikują funkcjonowanie firm i organizacji na skalę jakiej dotychczas nie notowaliśmy. Nieuchronny charakter planowanych zmian powoduje, że trzeba się bezbłędnie przygotować na ich wdrożenie w każdym ich wymiarze.

Celem naszego wydarzenia jest praktyczne podejście do ochrony danych osobowych we wszystkich najważniejszych aspektach. Nie będziemy omawiać konsekwencji ani straszyć, iż wdrożenie zmian nie jest możliwe. Pokażemy natomiast jak to zrobić bezpiecznie i efektywnie, naświetlimy jak procesy wdrożeniowe przebiegają w szerszej skali, wypunktujemy korzyści dla biznesu wynikłe z RODO w kontraście do zagrożeń, które są powszechnie znane. Zaprezentujemy jak wyglądają pierwsze wdrożenia oraz damy Państwu gotowe recepty na relatywnie spokojne wdrożenie procesów w Państwa organizacjach.

Do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy znakomitych Ekspertów, program zawiera najbardziej newralgiczne obszary.

Jeśli zatem chcecie Państwo otrzymać porcję rzetelnej wiedzy, uzyskać odpowiedź na pytania i poczuć się pewniej w obliczu RODO/GDPR to serdecznie zapraszamy.

Ewelina Stęplewska

Project manager

 

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim:

Reprezentantom działów prawnych, compliance, IT, administratorom bezpieczeństwa informacji, osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych oraz wszystkim osobom zajmującym się tym obszarem w swoich firmach i organizacjach

 

Partnerzy

Patron Medialny

9 stycznia 2018

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:30

Ewolucja w ochronie danych osobowych. Nowe zasady nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości

GOŚĆ HONOROWY: Dr Maciej Kawecki, Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

10:25

RODO-sprawdzam! Proces kontroli krajowego organu nadzorczego- Co się zmieni? Jak przygotować się do kontroli

Bogusława Pilc, Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11:20

Przerwa na kawę

11:40

Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych (PIA – Privacy Impact Assessment), podejście privacy by default oraz privacy by design

Jakub Wezgraj, Radca prawny, Kancelaria ODOekspert

 • Jakie operacje przetwarzania danych podlegają PIA?
 • Kiedy przeprowadzenie PIA jest obligatoryjne?
 • Kryteria jakie należy brać pod uwagę przeprowadzając PIA
 • Jak podejście privacy by design oraz privacy by default może pomóc w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych?
 • Przykładowe metody przeprowadzania PIA - ćwiczenie
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym po przeprowadzeniu PIA – zasady postępowania

 

12:55

Dostosowane współpracy z podwykonawcami do wymogów RODO/GDPR

Czekamy na potwierdzenie Prelegenta

 

 • Jak zgodnie z RODO wybrać podmiot przetwarzający dane osobowe?
 • Nowe wymagania dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych
 • Odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego

 

 

13:55

Przerwa na lunch

14:55

Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą

Agnieszka Sagan-Jeżowska, Radca prawny w praktyce ochrony prywatności i danych osobowych, Kancelaria prawna Bird & Bird

 • Katalog uprawnień osób, których dane dotyczą przewidziany w RODO
 • Zmiana uprawnień wprowadzana przez RODO w stosunku do uprawnień dotychczasowych
 • Granice możliwych żądań osób, których dane dotyczą
 • Sposoby realizacji obowiązków w zależności od żądań osób, których dane dotyczą
 • Case study – wybrane wyzwania czekające na organizacje przy realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą
16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

10 stycznia 2018

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Co wiemy o ochronie danych w przededniu RODO

Aleksandra Piotrowska,Prezes zarządu Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo, ekspert ds. ochrony danych, Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

 

 • Jak postrzegamy zagrożenia dla danych osobowych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • RODO coraz bliżej. Czy widać to w organizacjach?

 

09:30

Pierwsze doświadczenia z wdrażania wymogów RODO

Maciej Jurczyk, Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24

 

 • Zasada rozliczalności i analizy ryzyka zgodnie z RODO.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu otwarcia.
 • Procedura szacowania ryzyka, metody jej przeprowadzenia.
 • Zabezpieczenia techniczne na gruncie RODO.
 • Przykłady rozwiązań dla systemów informatycznych z uwzględnieniem poziomu oszacowanego ryzyka.

 

10:00

Korzyści z wdrożenia RODO

Maciej Kaczmarski, Prezes Zarządu, ODO 24

 

 • Znaczące podniesienie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, nie tylko danych osobowych.
 • Wstęp do zarządzania opartego na procesach.
 • Korzyści ze stosowania zatwierdzonych kodeksów postępowania i poddania się certyfikacji.

 


10:30

Przerwa na kawę

10:50

Dokumentowanie czynności przetwarzania danych według RODO

Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:50

Ocena skutków dla ochrony danych na przykładzie Big Data

dr Paweł Mielniczek,Prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki i prawie nowych technologii, ODO 24

 • Opis czynności przetwarzania,
 • Ocena niezbędności i proporcjonalności,
 • Środki przewidziane w celu zapewnienia zgodności,
 • Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności,
 • Środki przewidziane w celu zaradzenia ryzyku,
 • Dokumentacja,
 • Zasady monitorowania i przeglądu.

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych - wybrane zagadnienia

Anna Kobylańska, Adwokat, Wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.

 • Incydent ochrony danych osobowych
 • Kiedy następuje stwierdzenie zaistnienia incydentu?
 • Postępowanie po stwierdzeniu naruszenia
 • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu

15:00

Mechanizmy transferu danych osobowych do państw trzecich na gruncie RODO

Marcin Lewoszewski , Radca prawny, Wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.

 

 • Standardowe klauzule umowne
 • Wiążące reguły korporacyjne
 • Zgoda organu nadzorczego
 • Porównanie dotychczasowych środków ze środkami na podstawie ustawy z 1997 roku

 

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 1 grudnia 2017 do 10 stycznia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Efektywne wdrożenie RODO/GDPR
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter