pb.pl

Bankowość

Sztuczna Inteligencja w sektorze finansowym

31.01.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)

koszt uczestnictwa netto
1695.00 PLN (od 9 grudnia 2017 do 31 stycznia 2018)

Konferencja. Technologiczna rewolucja przyszłości

Zarejestruj się

 

W przeciągu najbliższych stu lat komputery wyprzedzą ludzi pod względem inteligencji. Kiedy to się stanie, musimy się upewnić, że cele komputerów będą zbliżone do ludzkich. Nasza przyszłość to wyścig, który odbywa się pomiędzy rosnącą potęgą technologii i naszą wiedzą na temat korzystania z niej mądrze.”

Stephen Hawking, Na konferencji Zeitgeist 2015Wszelkiego rodzaju innowacje biznesowe związane z tematyką sztucznej inteligencji oraz robo doradztwa są dzisiaj jednym z priorytetów wielu strategii biznesowych w instytucjach finansowych.

Założenie to wydają się potwierdzać doradcy, albowiem wedle raportu PwC sektor finansowy jest jednym z trzech, który najbardziej może skorzystać w najbliższym czasie z wykorzystania technologii opartej o różnego rodzaju AI.

Pomimo rosnącej na rynku popularności tematyki AI wykorzystanie dużej części pomysłów oraz technologii nie zostało dotąd szczegółowo zweryfikowane przez nadzorcę. Coraz częściej jednak słyszy się o możliwych problemach prawnych i podatkowych związanych z wykorzystaniem AI w sektorze bankowym. Duży wpływ ma na to ogromna inflacja regulacyjna dotykająca obecnie instytucje finansowe w wymiarach codziennej działalności oraz jednoczesny brak regulacji w wielu obszarach, których dotyka AI.

W przypadku projektów realizowanych przez instytucje finansowe, identyfikacja ewentualnych ryzyk regulacyjnych oraz podatkowych może być kluczowa, ponieważ ewentualny brak zgodności z prawem może powodować szczególne konsekwencje.

Niniejsza konferencja jest jedną z pierwszych na rynku, która powinna pomóc osobom zaangażowanych w instytucjach finansowych w rozwój AI oraz innych technologii związanych z robotyką. Udział w wydarzeniu pozwoli Państwu na uniknięcie ewentualnych ryzyk prawnych, przygotowanie organizacji na wdrożenie tego typu projektów oraz uzyskanie informacji o przewidywanej działalności legislacyjnej w tym zakresie.

Eksperci podzielą się z Państwem wiedzą uzyskaną przy okazji realizacji lub oceny projektów związanych ze sztuczną inteligencją, przez co każdy wykład stanowić będzie nie tylko wartość merytoryczną, ale także biznesową dotyczącą funkcjonujących na rynku pomysłów z dziedziny AI.

Uczestnictwo pozwoli Państwu na ocenę regulacyjną i podatkową rozwiązań nazywanych dzisiaj szeroko w biznesie „Sztuczną inteligencją” oraz przeniesienie uzyskanej wiedzy na praktyczne działania w Państwa organizacjach.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia.

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

 


 

Zapewniamy uczestnikom konferencji bezpłatny parking na terenie hotelu. 

UE chce wspierać rozwój sztucznej inteligencji

Pb.pl  2017-02-09

UE pracuje nad przepisami dot. sztucznej inteligencji, m.in. w zakresie bezpieczeństwa wykorzystania robotów, ochrony danych osobowych obywateli, odpowiedzialności cywilnej - np. w sytuacji wypadków z udziałem robotów (...)

(...) w połowie stycznia komisja prawna PE przyjęła raport ws. wprowadzenia unijnych przepisów dot. robotów i sztucznej inteligencji, w tym przepisów prawa cywilnego, które odnosiłyby się do kwestii bezpieczeństwa wykorzystania robotów, odpowiedzialności cywilnej, a także zmian na rynku pracy w związku z rozwojem robotyzacji. (...)*

* Źródło: PAP

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

31 stycznia 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa

Moderator: dr Michał Kisiel, Analityk, Bankier.pl

09:00

Sztuczna inteligencja w organizacji - kluczowe aspekty prawne

Łukasz Łyczko, Associate, Radca Prawny, PwC Legal

 • definicja AI - konsekwencje prawne odpowiedniej kategoryzacji technologii
 • AI a podstawowe koncepcje prawne (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych)
 • odpowiedzialność za narzędzia AI
 • świadczenie usług z wykorzystaniem AI a prawa konsumenta
 • działalność prawodawcza organów europejskich w kontekście AI
09:45

AI w finansach i ubezpieczeniach

Łukasz Łyczko, Associate, Radca Prawny, PwC Legal

 • Robo-advisory a kwalifikacja regulacyjna usług
 • współpraca z dostawcami technologii AI
 • AI a tajemnice zawodowe
 • wykorzystanie chatbots a ryzyka instytucji finansowych
10:30

Case Study - Alior Bank SA. - Wdrożenie sztucznej inteligencji w bankowości na przykładzie Wirtualnego Doradcy Dronn

Marcin Król, Dyrektor Działu Rozwoju Systemów i Robotyzacji, Dział Rozwoju Systemów i Robotyzacji, Alior Bank SA

 • sztuczna inteligencja - temat rzeka
 • w jaki sposób wykorzystujemy SI w Alior Banku?

- Wirtualny doradca Dronn - co to?

- czy jest to tylko narzędzie do komunikacji?

- możliwości narzędzia

 • plany na przyszłość

- analiza predykcyjna

- obszary rozwoju

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Prawo ochrony danych a profilowanie z użyciem mechanizmu AI

dr Arwid Mednis, Lider praktyki TMT/IP i ochrony danych osobowych, Radca Prawny, PwC Legal

 • profilowanie w Rozporzadzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych
 • prawa jednostki w związku z profilowaniem
 • AI a transparentność profilowania
12:30

Case study - Sztuczna Inteligencja w branży ubezpieczeniowej

Tomasz Huś, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu Korporacyjnego, Prezes Zarządu, PZU Lab

13:00

Case study - Czy roboty zastąpią pracowników?

Robert Gniezdzia, CEO, Digital Teammates

 • „Robotic Process Automation” - nowe podejście do pracy w middle i back office
 • czym jest dzisiaj „RPA” z punktu widzenia pracowników operacyjnych?
 • czy „roboty biurowe” zastąpią ludzi?
 • gdzie jest miejsce człowieka wobec technologii RPA? Możliwe scenariusze
 • wdrożenie narzędzi RPA w organizacji – przyszłość, której nie da się uniknąć
13:30

Przerwa na lunch

14:15

AI – coraz większe wyzwanie dla prawa autorskiego

Konrad Dobrowolski, Associate, Adwokat, PwC Legal

 • zdolność AI do stworzenia utworu
 • problem twórcy i praw autorskich do wytworów AI
 • ochrona wytworów AI – koncepcje, postulaty i możliwe rozwiązania
15:15

Case Study - Praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w bankowości. Systemy konwersacyjne, przetwarzanie i zaawansowana analityka danych

Ernest Wagner, Architekt AI/RPA, Piewca Sztucznej Inteligencji, QuantLabs.ai

16:00

Implikacje podatkowe wykorzystania AI

Maciej Dybaś, Menedżer, Zespół Podatków Pośrednich, PwC

 • AI jako outsourcing czynności technicznych a kwestie VAT
 • nieodpłatne świadczenia z wykorzystaniem AI
 • opodatkowanie robotów
17:00

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1695.00 PLN (od 9 grudnia 2017 do 31 stycznia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Sztuczna Inteligencja w sektorze finansowym
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1695.00 PLN
2 1695.00 PLN
3 1695.00 PLN
4 1695.00 PLN
5 1695.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter