pb.pl

Zarządzanie

Zarządzanie reklamacjami

30-31.01.2018, Warszawa,
Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
2295.00 PLN (od 9 grudnia 2017 do 30 stycznia 2018)

Warsztaty. Efektywny proces zarządzania reklamacjami jako element budowania przewagi konkurencyjnej

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejną edycję praktycznych warsztatów "Zarządzanie reklamacjami", które odbędą się 30-31 stycznia 2018 r., w Warszawie.

Coraz większa świadomość swoich praw wśród konsumentów powoduje, że poziom obsługi klienta stale wzrasta.
Mimo wysokiej jakości produktów i usług, firmy muszą liczyć się z możliwością niezadowolenia ze strony klienta
i możliwością złożenia reklamacji.

Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że na coraz bardziej nasyconym rynku walka o nowego klienta wymaga wysokich
nakładów, a przede wszystkim odpowiedniej i profesjonalnej jego obsługi.
Jeśli reklamacja nie zostanie sprawnie rozwiązana spowoduje rosnące niezadowolenie konsumenta, a także rezygnację z
usług danej firmy. Czasem niewielki ukłon w stronę klienta może zaprocentować przedłużeniem współpracy
na wiele lat.

Profesjonalne załatwienie reklamacji jest czynnikiem decydującym o jego zadowoleniu, dzięki któremu postrzeganie
danej marki może znacznie wzrosnąć i zaskarbić firmie zaufanie lojalnych klientów!
Warsztaty będą okazją do znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania pojawiające się przy codziennym podejmowaniu
decyzji oraz przy opracowywaniu długofalowej strategii i współpracy z klientami.

Do zobaczenia podczas warsztatów!

Aldona Mlonek
Project Manager

 

 

 

 

 

 


Zapewniamy uczestnikom warsztatu bezpłatny parking na terenie hotelu.


W programie dowiesz się m.in.:

 

 • Jak powinien wyglądać idealny proces rozwiązywania reklamacji
 • Jakie są najczęstsze błędy w formułowaniu klauzul umownych oraz jakie są wzorce umów uznane za niedozwolone
 • Jak redagować odpowiedzi na reklamacje, aby interpretacja klienta była właściwa
 • W jaki sposób zarządzać emocjami i trudnymi sytuacjami w rozmowie reklamacyjnej


Kto powinien wziąć udział?
Osoby zainteresowane profesjonalną obsługą reklamacji, m.in. pracownicy i kierownictwo działów:

 • reklamacji,
 • jakości,
 • serwisu,
 • obsługi klienta;
 • e-BOK

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

30 stycznia 2018

09:30

Rejestracja, poranna kawa

09:50

Przywitanie uczestników

Aldona Mlonek - Project Manager, Bonnier Business Polska

WARSZTAT I: „Klient ma zawsze racje”, czyli czy zawsze musimy uznawać reklamacje

10:00

„Klient ma zawsze racje”, czyli czy zawsze musimy uznawać reklamacje

Przemysław Rybicki - Radca prawny, Kancelaria Affre & Wspólnicy

Wzrost stopy życiowej, nieograniczony dostęp do Internetu oraz aktywna polityka edukacyjna UOKiK powodują coraz większą świadomość prawa wśród klientów, w szczególności konsumentów. W konsekwencji, mimo wysokiej jakości produktów i usług, przedsiębiorcy muszą liczyć się z niezadowoleniem ze strony klientów i coraz częstszym składaniem przez nich reklamacji – nie zawsze uzasadnionych.
Na konkurencyjnym rynku walka o klientów wymaga wysokich nakładów oraz profesjonalnej obsługi. Jeśli reklamacja nie zostanie sprawnie rozpatrzona zwiększy to niezadowolenie klienta i może skutkować rezygnacją z usług lub kolejnych zakupów u przedsiębiorcy. Natomiast sprawne i szybkie rozpatrywanie reklamacji buduje zaufanie wobec przedsiębiorcy i lojalność klientów wobec marki.
Liczne zmiany w przepisach prawa w ostatnich latach wpłynęły znacząco rozszerzyły obowiązki przedsiębiorców, jak i uprawnienia klientów w ramach składanych reklamacji. Niestety, przepisy są niejasne, co powoduje, że w wielu przypadkach rozpatrzenie reklamacji nie sprowadza się do decyzji na TAK lub NIE, lecz wymaga głębszej analizy prawnej.
Błędna decyzja (np. nieuznanie zasadnej reklamacji), może spowodować: uwikłanie w wieloletnie postępowania sądowe, stratę czasu i pieniędzy, dodatkowe zaangażowanie pracowników, koszty obsługi prawnej, czarny PR, a nawet postępowanie przed Prezesem UOKiK.

Na warsztacie dowiesz się m.in.:

 • Co to jest wada, rękojmia, gwarancja i jak je odróżnić?
 • Czym różnią się reklamacje B2C i B2B?
 • Poznasz podstawowe zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 • Jakie błędy popełniają firmy na kolejnych etapach procesu reklamacyjnego?
 • Jakie praktyki związane z obsługą reklamacji są kwestionowane przez Prezesa UOKiK?
 • Jakich klauzul niedozwolonych unikać w regulaminach obsługi reklamacji?
11:15

Przerwa kawowa/networking

11:35

Ciąg dalszy warsztatu

12:40

Lunch

WARSZTAT II: Sprawny proces reklamacji jako element budowy przewagi konkurencyjnej firmy

13:40

Sprawny proces reklamacji jako element budowy przewagi konkurencyjnej firmy

Maciej Schab - Menedżer, doradca biznesowy i trener

Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom jak sprawny proces reklamacji wpływa na odbiór firmy przez klientów i potencjalnych klientów. Zwrócona zostanie uwaga, że niezadowolenie klientów z komunikacji z firmą, podczas wyjaśniania problemów związanych z serwisem czy jakością towarów lub usług może się stać źródłem negatywnego przekazu marketingowego. Podczas warsztatów omówione zostaną także czynniki wpływające na jakość komunikacji z klientami podczas procesu reklamacji. Przygotowane przykłady z praktyki handlu B2C i B2B dostarczą spojrzenia na proces planowania procedur reklamacyjnych oraz doskonalenia umiejętności pracowników od strony komunikacji.

Główne punkty warsztatów to:

 • Czynniki decydujące o prawidłowym procesie komunikacji z klientem podczas realizacji procedur reklamacyjnych,
 • Typowe błędy komunikacyjne z klientami podczas załatwiania reklamacji (dla różnych kanałów komunikacji),
 • Doskonalenie procesu komunikacji (rozwój umiejętności pracowników),
 • Proces komunikacji a emocje i presja ze strony klienta (jak przygotować się do trudnych rozmów z klientami).
14:50

Przerwa kawowa/networking

15:10

Ciąg dalszy warsztatu

16:10

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

31 stycznia 2018

09:30

Rejestracja, poranna kawa

WARSZTAT III: Co nam jako organizacji przynosi reklamacja?

10:00

Co nam jako organizacji przynosi reklamacja?

Sylwester Pietrzyk - Dyrektor Zarządzający, Aspekt HR, Trener biznesu

Reklamacja jest tym zdarzeniem w relacjach z klientem, które zawsze wywołuje u nas silne i nie zawsze pozytywne emocje oczekujemy, „zderzenia” się ze złością i frustracją po stronie klienta z powodu jego zawiedzionych oczekiwań co do produktu czy usługi. Osoby pracujące w dziale reklamacji tak naprawdę przyjmują na siebie wszystkie zastrzeżenia klientów co do firmy.

Ten moment w relacjach pomiędzy organizacją a klientem jest krytyczny, głownie dlatego, że pozwala klientowi na autentyczne przetestowanie wiarygodności firmy. Badania marketingowe jednoznacznie wykazują, że utrzymanie obecnego klienta jest wielokrotnie tańsze od pozyskiwania nowego. Dobrze poprowadzony proces reklamacyjny pozwala nam na zamianę „krytycznego zdarzenia” w okazję do wzmocnienia relacji.

11:15

Przerwa kawowa/networking

11:35

Ciąg dalszy warsztatu

12:40

Lunch

WARSZTAT IV: Efektywność współpracy opartej na empatii w zarządzaniu reklamacjami

13:40

Efektywność współpracy opartej na empatii w zarządzaniu reklamacjami

Jacek Jakubowski - Superwizor, trener, coach, psycholog, założyciel Grupy TROP

Najnowsze badania nad budową mózgu pokazują, że empatia jest wrodzoną cechą wszystkich ludzi. Rozwijanie jej jest warunkiem komunikacji, pomagania sobie nawzajem i, co w biznesie bardzo ważne, wszelkich form współpracy.  Brak świadomego rozwijania tzw. dojrzałości empatycznej powoduje konflikty, niską motywację, brak zaangażowania.

Specyficzne kompetencje empatyczne (sztuka aktywnego słuchania i umiejętność decentracji, czyli rozumienia cudzego punktu widzenia) są bazą kompetencji każdego lidera, menedżera, szefa. Dzięki nim jest w stanie budować zintegrowany zespół sprawnie realizujący zadania, budzić zaangażowanie i motywację, współtowarzyszyć kulturę organizacji promującej jakość i efektywność. Z kolei lider mający niskie kompetencje w tym zakresie sięga po formy tzw. zarządzania folwarcznego - dominacji, stosowania kar i nagród, a także różnych form przemocy.
W zarządzaniu reklamacjami stosunek do Klienta odgrywa znaczącą rolę. Istotne jest traktowanie Klienta i postawa w stosunku do niego.
Badania nad mózgiem pokazują także, że w/w kompetencje można rozwijać, "trenować". Trzeba to robić samodzielnie, ale nie samotnie. Warto korzystać z nowoczesnych form wsparcie takich coaching, trening, różne formy action-learningu itp. W ramach tego typu działań można pogłębiać samoświadomość i podmiotowo rozwijać swój potencjał, który ma każdy człowiek.

14:50

Przerwa kawowa/networking

15:10

Ciąg dalszy warsztatu

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295.00 PLN (od 9 grudnia 2017 do 30 stycznia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Zarządzanie reklamacjami
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2295.00 PLN
2 2295.00 PLN
3 2295.00 PLN
4 2295.00 PLN
5 2295.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter