pb.pl

Zarządzanie

ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna

23.11.2017, Warszawa,
Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1

koszt uczestnictwa netto
995.00 PLN (od 26 września 2017 do 20 października 2017)
1295.00 PLN (od 21 października 2017 do 23 listopada 2017)

Warsztaty. Nawet do 10 mln zł i 5 lat więzienia grozi zarządowi za brak rejestracji ASI i działalność bez wymaganego zezwolenia.

Zarejestruj się

W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja jest wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, jest wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.


Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie  tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.


Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego i będącego na etapie prac legislacyjnych ustawodawstwa w zakresie wspierania innowacyjności
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności odpowiadającej działalności zastrzeżonej dla ASI

 

Zapraszam do udziału,

Renata Grzeszczak
Project Manager

 


 

Wszyscy inwestorzy pod lupą KNF

Pb.pl  2017-05-14

Zbliża się termin rejestracji firm inwestycyjnych do rejestru nadzorcy, ale zgłoszeń brak. Kary za niedopełnienie obowiązku są drakońskie.
Jedna — tyle spółek, według rejestru KNF, dotychczas dopełniło ustawowego obowiązku, którego termin upływa 4 czerwca. Chodzi o podmioty prowadzące działalność inwestycyjną, np. fundusze PE/VC, które muszą zarejestrować się jako tzw. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) w KNF. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy ZAFI do polskiego porządku prawnego. (…)

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

23 listopada 2017

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

12.30 Przerwa na lunch

15.30 Przerwa na kawę

17.00 Zakończenie warsztatów

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Alternatywna spółka inwestycyjna

 • Alternatywna spółka inwestycyjna jako nowa kategoria działalności regulowanej w prawie polskim
  - nowa instytucja jako implementacja dyrektywy o ZAFI, wejście w życie ustawy, przepisów wykonawczych
 • Pojęcie alternatywnej i zakres definicji, w szczególności w kontekście działalności funduszy PE/VE
  - jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla ASI, kiedy następuje rozpoczęcie tego rodzaju działalności, co nie jest w naszej ocenie działalnością ASI
 • Relacje pomiędzy ASI oraz ZASI
 • ASI a inne rodzaje funduszy


Rodzaje ASI oraz ZASI

 • Formy prawne działania w ramach alternatywnej spółki inwestycyjnej i pozycja ZASI
  - rodzaje spółek, w ramach których może być prowadzona ASI
 • ZASI działający na podstawie zezwolenia KNF i na podstawie wpisu do rejestru
  - kryteria wyznaczające podstawę działalności ZASI
 • Konsekwencje prawne związane z podziałem na „małych” i „dużych” ZASI
  - wynikające z u.f.i. wymogi dotyczące ZASI i ich wyłączenie w odniesieniu do ZASI rejestrowych

Procedura powstania ASI

 • Warunki i procedura ubiegania się o zezwolenie na zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną
  - warunki co do stadium organizacji ASI i ZASI, warunki co do dokumentów założycielskich i regulacji wewnętrznych, koszt postępowania rejestrowego
 • Warunki i procedura ubiegania się o wpis do rejestru ZASI
  - warunki co do stadium organizacji ASI i ZASI, warunki co do dokumentów założycielskich i regulacji wewnętrznych, koszt postępowania rejestrowego
 • Zarządzanie przez ZASI kilkoma ASI
  - procedura przejęcia zarządzania ASI przez innego ZASI, utworzenie przez ZASI wpisanego do rejestru nowego ASI

Szczególne obowiązki dotyczące ZASI

 • Obowiązki wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia wykonawczego KE
  - ZASI rejestrowe / ZASI działające na podstawie zezwolenia
  - formy wsparcia działalności stanowiących ASI funduszy PE/VC
 • Ustawodawstwo o innowacyjności – ułatwienia dla funduszy PE/VC
 • Programy NCBiR (BRidge Alfa), PFR, EFI) adresowane do funduszy inwestujących w działalność B+R
17:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
995.00 PLN (od 26 września 2017 do 20 października 2017)
1295.00 PLN (od 21 października 2017 do 23 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 995.00 PLN
2 995.00 PLN
3 995.00 PLN
4 995.00 PLN
5 995.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie