pb.pl

Prawo

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV

05-06.12.2017, Warszawa,
Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
2395 PLN (od 4 listopada 2017 do 6 grudnia 2017)

Konferencja. Najważniejsze konsekwencje wdrożenia nowych regulacji

Szanowni Państwo,

sektor finansowy stoi przed kolejnym wyzwaniem, w dniu 26 września 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obecnie projekt jest na etapie prac w Komisji Prawniczej.

Przyjęcie nowych regulacji na polskim rynku finansowym wynika z konieczności implementacji do prawa polskiego unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV). 26 czerwca 2017 r. minął termin wdrożenia tej Dyrektywy do prawa polskiego.

AMLD IV wprowadza szczegółowe wytyczne dotyczące wewnętrznych polityk oraz procedur, które mają doprowadzić do efektywnej kontroli ryzyka. Jedną z zasad ma być każdorazowe przeprowadzenie analizy klienta w celu przyporządkowania mu określonego poziomu ryzyka, na podstawie czego instytucje obowiązane dopasowują adekwatne środki bezpieczeństwa finansowego. AMLD IV rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych, zgodnie z nowymi przepisami będą to również podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych oraz osoby prowadzące handel towarami, dokonujące płatności w gotówce w kwocie 10 000 euro lub wyższej. Utworzono również centralny rejestr zawierający informacje o beneficjentach rzeczywistych oraz osobach z nimi powiązanych, w związku z tym firmy będą musiały posiadać aktualne dane beneficjentów rzeczywistych oraz udostępniać je instytucjom obowiązanym w celu przeprowadzenia ich analizy. Rozszerzono również definicję osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) o pochodzących z kraju siedziby instytucji obowiązanej, co zobowiązuje instytucje zobowiązane do przejrzenia swoich rejestrów klientów, w celu dostosowania do nowej definicji PEP.

W trakcie konferencji uznani eksperci i wybitni specjaliści tej tematyki podpowiedzą jak praktycznie wdrożyć zmiany wskazane w AMLD IV oraz odpowiedzą na wszelkie nurtujące Państwa pytania związane z trudnościami wynikającymi z zastosowania wskazanych zmian.

Powyższe zmiany dążą do uszczelnienia systemu finansowego Unii Europejskiej i ograniczą ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas trwania warsztatów uczestnicy pozyskają kompleksową, zaawansowaną  wiedzę o wszystkich kluczowych obszarach, które zostaną zmodyfikowane po wejściu AMLD IV.

Uczestnictwo wskaże Państwu zatem kierunek zmian oraz zasugeruje rozwiązania i ułatwi przeniesienie uzyskanej wiedzy na praktyczne rozwiązania w Państwa organizacjach.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia!

 

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów - praktyków
 • zapewniamy najwyższą jakość merytoryczną spotkania
 • wieloaspektowe omówienie tematu
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

Kto powinien wziąć udział:

 • Przedstawiciele Banków, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści z departamentów:
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • compliance
 • prawnych
 • nadzoru i kontroli
 • bezpieczeństwa
 • oceny ryzyka
 • ochrony
 • analiz i audytu wewnętrznego
 • IT
 • Przedstawiciele Spółek Ubezpieczeniowych
 • Przedstawiciele Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
 • Przedstawiciele SKOK-ów
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

 


Zapewniamy uczestnikom konferencji bezpłatny parking na terenie hotelu.

 

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395 PLN (od 4 listopada 2017 do 6 grudnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter