pb.pl

Nieruchomości

Kontrakty budowlane

07-08.12.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

koszt uczestnictwa netto
1795.00 PLN (od 5 września 2017 do 27 października 2017)
2295.00 PLN (od 28 października 2017 do 8 grudnia 2017)

Warsztaty. Relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na kolejną edycję warsztatów „Kontrakty budowlane - relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.

Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa zawierana jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą wiele ryzyk.

Podczas warsztatów zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości z tego zakresu.

Zapraszam do udziału,

Aldona Mlonek
Project Manager


Dzięki udziałowi w warsztatach, poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
 • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów budowlanych
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje z rękojmią za wykonane roboty
 • jakie są uprawnienia inwestora z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
 • jakie obowiązki ma wykonawca względem podwykonawców
 • jak nabyć prawa autorskie w kontraktach budowlanych
 • kiedy można korzystać z wizerunku budynku w celach reklamowych i promocyjnych
 • jakie są zasady wynagrodzenia w kontraktach budowlanych – zasady płatności, obowiązki, wysokość
 • jak wpływa projekt nowelizacji przepisów CIT z 12 lipca 2017 r. na sektor budowlany
 • stosowanie podatkowej klauzuli anty-abuzywnej i znowelizowanego art. 5 ust. 4 Ustawy VAT na rynku kontraktów
 • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności i jak zabezpieczyć wykonanie umowy
 • jak dochodzić roszczeń z umów zawieranych wg wzorca FIDIC.

Kto powinien wziąć udział:

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.


Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych.


Deweloperzy nie boją się ryzyka

Pb.pl  2017-09-05

Większość biurowców w Polsce buduje się spekulacyjnie. Zdaniem spółek, nie ma potrzeby, by to zmieniać. W 2016 r. w Warszawie było ponad 5 mln mkw. biur, czyli dwa razy więcej niż przed dekadą. Przy założeniu, że rynek będzie rósł w takim tempie jak dotychczas, do 2027 r. stolica będzie mogła się pochwalić aż 10 mln mkw. nowoczesnych miejsc do pracy (…)

Mnożą się problemy budowlanki

Pb.pl  2017-09-05

(…)  większość firm budowlanych korzysta  z usług firm podwykonawczych. Niemniej, jeżeli firmy podwykonawcze nie będą miały mocy przerobowych, to z braku sił własnych, zaczną podnosić ceny usług i w rezultacie spowoduje to istotny wzrost kosztów i presję na marżę dla dużych firm generalnego wykonawstwa. Dodatkowo oprócz wpływu na marże realizowanych kontraktów brak dostępności firm podwykonawczych może również wpłynąć na opóźnienia w realizacji robót budowlanych na części kontraktów (…)

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

7 grudnia 2017

09:30

Rejestracja i rozpoczęcie warsztatów

10:00

Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenia podwykonawcy

dr Jan M. Góralski – Partner, Góralski & Goss

 • Stosunek cywilnoprawny miedzy zamawiającym  a podwykonawcą – prawa i obowiązki
 • Roszczenia o zapłatę podwykonawcy wobec upadłości wykonawcy
 • Case study: roszczenia podwykonawców przy budowie dróg i autostrad
11:00

Przerwa kawowa/networking

11:15

Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane

Jan Hasik – Senior Associate, Góralski & Goss

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane
 • Rodzaje roszczeń z umów o roboty budowlane,
 • Strony postępowania sądowego (kazus konsorcjum)
 • Polubowne sposoby rozstrzygania sporów z umów o roboty budowlane
12:15

Gwarancja i rękojmia kontraktach budowlanych

dr Dominik Sypniewski – Senior Associate, Góralski & Goss

 • Postacie, zasady i zakres odpowiedzialności za wady
 • Pojęcie wady
 • Konstrukcja rękojmi i gwarancji za wady
 • Uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi za wady
 • Uprawnienia inwestora z tytułu gwarancji
 • Roszczenie odszkodowawcze i ich zabezpieczenie
13:15

Lunch

14:00

Współpraca z podwykonawcami

Andrzej Lulka - Partner Zarządzający, Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 • Charakter umowy podwykonawstwa
 • Relacje pomiędzy umową podwykonawstwa a umową o generalne wykonawstwo
 • Terminowość prac
 • Rozliczenia z podwykonawcą z tytułu wynagrodzenia
 • Odbiory
 • Zabezpieczenia wykonawcy (generalnego wykonawcy) w umowie podwykonawstwa
 • Odpowiedzialność podwykonawcy za wady obiektu/robót
 • Solidarna odpowiedzialność wykonawcy (generalnego wykonawcy) i inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
15:00

Przerwa na kawę/networking

15:15

Kontrakty budowlane w ramach PZP

Przemysław Izdebski – Associate, Góralski & Goss

 • Zawarcie kontraktu – informacje ogólne
 • Obowiązek zatrudniania pracowników
 • Obowiązki wykonawcy względem podwykonawców
 • Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
 • Możliwość zmiany, rozwiązania kontraktu
16:15

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

8 grudnia 2017

09:30

Rejestracja i rozpoczęcie warsztatów

10:00

Zabezpieczenie roszczeń umownych a upadłość

Bartosz Piechota – Adwokat, Wspólnik, Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Sp. k.

11:00

Przerwa na kawę/networking

11:15

Prawa autorskie w kontraktach budowlanych

Piotr Zawadzki - Senior Associate, Adwokat, Rzecznik patentowy w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird
Michał Prochwicz - Adwokat, Senior Associate, członek zespołu nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird

 • Autorskie prawa majątkowe do projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i rysunków technicznych (nabycie praw od właściwego podmiotu, dobór pól eksploatacji, najczęściej popełniane błędy)
 • Prawa osobiste twórców dokumentacji projektowej (prawo do zmiany dokumentacji i obiektów budowlanych, skuteczność zgód i zezwoleń dotyczących praw osobistych, prawo do wprowadzania zmian a prawa zależne)
 • Inteligentne budynki i nowoczesne technologie w budownictwie (nabywanie i przenoszenie praw do zastosowanych technologii, w tym systemów IT)
 • Znaki towarowe i inne oznaczenia wykorzystywane na budynkach oraz w ich wnętrzach
 • Korzystanie z wizerunku budynku w celach reklamowych i promocyjnych
12:15

Ukształtowanie wynagrodzenia w kontraktach budowlanych

Bartłomiej Niewczas - Counsel, Radca prawny, kieruje praktyką rozwiązywania sporów polskim biurze Bird & Bird
Daria Mientkiewicz - Associate, Adwokat w zespole rozwiązywania sporów i zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Edyta Deszczka - Associate, aplikant adwokacki w zespole nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird

 • Możliwe systemy wynagradzania (ryczałtowe, kosztorysowe, obmiarowe, godzinowe)
 • Zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego
 • Prawo do wynagrodzenia za roboty dodatkowe
 • Zasady płatności (zaliczki, rozliczenia według zaawansowania, znaczenie odbiorów częściowych)
 • Uzależnienie płatności częściowych i płatności końcowej od odbioru, konsekwencje braku odbioru
 • Rozliczenie z dalszym podwykonawcą w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy (wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
 • Obowiązek zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót
13:15

Lunch

14:00

Podatki w robotach budowlanych

Piotr Andrzejak – Radca prawny i doradca podatkowy, partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 • Odwrócone obciążenie VAT – aspekty praktyczne i podejście organów podatkowych
 • Rozliczenie VAT robót przerwanych, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego przy rozwiązanie kontraktu, odstąpieniu od umowy
 • Wpływ projektu nowelizacji przepisów CIT z 12 lipca 2017 r. na sektor budowlany
 • Nowe zasady raportowania (JPK) i trendy na przyszłość
 • Stosowanie podatkowej klauzuli anty-abuzywnej i znowelizowanego art. 5 ust. 4 Ustawy VAT na rynku kontraktów budowlanych
15:00

Przerwa na kawę/networking

15:15

Rozwiązanie umowy o roboty budowlane

Piotr Staniszewski – Counsel, Dentons

 • Ustawowe i umowne przesłanki rozwiązania umowy o roboty budowlane
 • Obowiązki inwestora i wykonawcy w przypadku rozwiązania umowy
 • Wpływ przepisów upadłościowych na możliwość rozwiązania umowy (po stronie wykonawcy i po stronie inwestora)
 • Odpowiedzialność wykonawcy za jakość robót wykonanych do momentu rozwiązania umowy
 • Rozwiązanie umowy o roboty budowlane w orzecznictwie sądów
16:15

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795.00 PLN (od 5 września 2017 do 27 października 2017)
2295.00 PLN (od 28 października 2017 do 8 grudnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Kontrakty budowlane
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1795.00 PLN
2 1795.00 PLN
3 1795.00 PLN
4 1795.00 PLN
5 1795.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Niemcom nie jest potrzebna tzw. dobra zmiana

Wyborcy rozrzucili głosy...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Część inwestycyjna poczeka długie lata

ICS uznawany jest przez...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Zachowawczy, jak menedżer

Bez ułańskich szarż – to...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Internet of Things

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

Nowy Londyn powstanie nad Wisłą

Po naszych ulicach jeżdżą...
Najlepsze blogi o biznesie