pb.pl

Nieruchomości

Kontrakty budowlane

07-08.12.2017, Warszawa,
Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
2295.00 PLN (od 28 października 2017 do 8 grudnia 2017)

Warsztaty. Relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na kolejną edycję warsztatów „Kontrakty budowlane - relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.

Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa zawierana jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą wiele ryzyk.

Podczas warsztatów zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości z tego zakresu.

Zapraszam do udziału,

Aldona Mlonek
Project Manager


Dzięki udziałowi w warsztatach, poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
 • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów budowlanych
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje z rękojmią za wykonane roboty
 • jakie są uprawnienia inwestora z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
 • jakie obowiązki ma wykonawca względem podwykonawców
 • jak nabyć prawa autorskie w kontraktach budowlanych
 • kiedy można korzystać z wizerunku budynku w celach reklamowych i promocyjnych
 • jakie są zasady wynagrodzenia w kontraktach budowlanych – zasady płatności, obowiązki, wysokość
 • jak wpływa projekt nowelizacji przepisów CIT z 12 lipca 2017 r. na sektor budowlany
 • stosowanie podatkowej klauzuli anty-abuzywnej i znowelizowanego art. 5 ust. 4 Ustawy VAT na rynku kontraktów
 • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności i jak zabezpieczyć wykonanie umowy
 • jak dochodzić roszczeń z umów zawieranych wg wzorca FIDIC.

Kto powinien wziąć udział:

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.


Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych.


Deweloperzy nie boją się ryzyka

Pb.pl  2017-09-05

Większość biurowców w Polsce buduje się spekulacyjnie. Zdaniem spółek, nie ma potrzeby, by to zmieniać. W 2016 r. w Warszawie było ponad 5 mln mkw. biur, czyli dwa razy więcej niż przed dekadą. Przy założeniu, że rynek będzie rósł w takim tempie jak dotychczas, do 2027 r. stolica będzie mogła się pochwalić aż 10 mln mkw. nowoczesnych miejsc do pracy (…)

Mnożą się problemy budowlanki

Pb.pl  2017-09-05

(…)  większość firm budowlanych korzysta  z usług firm podwykonawczych. Niemniej, jeżeli firmy podwykonawcze nie będą miały mocy przerobowych, to z braku sił własnych, zaczną podnosić ceny usług i w rezultacie spowoduje to istotny wzrost kosztów i presję na marżę dla dużych firm generalnego wykonawstwa. Dodatkowo oprócz wpływu na marże realizowanych kontraktów brak dostępności firm podwykonawczych może również wpłynąć na opóźnienia w realizacji robót budowlanych na części kontraktów (…)

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

7 grudnia 2017

09:30

Rejestracja i rozpoczęcie warsztatów

10:00

Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenia podwykonawcy

dr Jan M. Góralski – Partner, Góralski & Goss

 • Stosunek cywilnoprawny miedzy zamawiającym  a podwykonawcą – prawa i obowiązki
 • Roszczenia o zapłatę podwykonawcy wobec upadłości wykonawcy
 • Case study: roszczenia podwykonawców przy budowie dróg i autostrad
11:00

Przerwa kawowa/networking

11:15

Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane

Jan Hasik – Senior Associate, Góralski & Goss

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane
 • Rodzaje roszczeń z umów o roboty budowlane,
 • Strony postępowania sądowego (kazus konsorcjum)
 • Polubowne sposoby rozstrzygania sporów z umów o roboty budowlane
12:15

Gwarancja i rękojmia kontraktach budowlanych

dr Dominik Sypniewski – Senior Associate, Góralski & Goss

 • Postacie, zasady i zakres odpowiedzialności za wady
 • Pojęcie wady
 • Konstrukcja rękojmi i gwarancji za wady
 • Uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi za wady
 • Uprawnienia inwestora z tytułu gwarancji
 • Roszczenie odszkodowawcze i ich zabezpieczenie
13:15

Lunch

14:00

Podatki w robotach budowlanych

Piotr Andrzejak – Radca prawny i doradca podatkowy, partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 • Odwrócone obciążenie VAT – aspekty praktyczne i podejście organów podatkowych
 • Rozliczenie VAT robót przerwanych, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego przy rozwiązanie kontraktu, odstąpieniu od umowy
 • Wpływ projektu nowelizacji przepisów CIT z 27 października 2017 r. na sektor budowlany
 • Nowe zasady raportowania (JPK) i trendy na przyszłość
 • Stosowanie podatkowej klauzuli anty-abuzywnej i znowelizowanego art. 5 ust. 4 Ustawy VAT na rynku kontraktów budowlanych
15:00

Przerwa na kawę/networking

15:15

Kontrakty budowlane w ramach PZP

Przemysław Izdebski – Associate, Góralski & Goss

 • Zawarcie kontraktu – informacje ogólne
 • Obowiązek zatrudniania pracowników
 • Obowiązki wykonawcy względem podwykonawców
 • Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
 • Możliwość zmiany, rozwiązania kontraktu
16:15

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

8 grudnia 2017

09:30

Rejestracja i rozpoczęcie warsztatów

10:00

Zabezpieczenie roszczeń umownych a upadłość

Bartosz Piechota – Adwokat, Wspólnik, Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Sp. k.

11:00

Przerwa na kawę/networking

11:15

Prawa autorskie w kontraktach budowlanych

Piotr Zawadzki - Senior Associate, Adwokat, Rzecznik patentowy w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird
Michał Prochwicz - Adwokat, Senior Associate, członek zespołu nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird

 • Autorskie prawa majątkowe do projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i rysunków technicznych (nabycie praw od właściwego podmiotu, dobór pól eksploatacji, najczęściej popełniane błędy)
 • Prawa osobiste twórców dokumentacji projektowej (prawo do zmiany dokumentacji i obiektów budowlanych, skuteczność zgód i zezwoleń dotyczących praw osobistych, prawo do wprowadzania zmian a prawa zależne)
 • Inteligentne budynki i nowoczesne technologie w budownictwie (nabywanie i przenoszenie praw do zastosowanych technologii, w tym systemów IT)
 • Znaki towarowe i inne oznaczenia wykorzystywane na budynkach oraz w ich wnętrzach
 • Korzystanie z wizerunku budynku w celach reklamowych i promocyjnych
12:15

Ukształtowanie wynagrodzenia w kontraktach budowlanych

Bartłomiej Niewczas - Counsel, Radca prawny, kieruje praktyką rozwiązywania sporów polskim biurze Bird & Bird
Daria Mientkiewicz - Associate, Adwokat w zespole rozwiązywania sporów i zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Edyta Deszczka - Associate, aplikant adwokacki w zespole nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird

 • Możliwe systemy wynagradzania (ryczałtowe, kosztorysowe, obmiarowe, godzinowe)
 • Zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego
 • Prawo do wynagrodzenia za roboty dodatkowe
 • Zasady płatności (zaliczki, rozliczenia według zaawansowania, znaczenie odbiorów częściowych)
 • Uzależnienie płatności częściowych i płatności końcowej od odbioru, konsekwencje braku odbioru
 • Rozliczenie z dalszym podwykonawcą w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy (wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
 • Obowiązek zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót
13:15

Lunch

14:00

Współpraca z podwykonawcami

Andrzej Lulka - Partner Zarządzający, Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 • Charakter umowy podwykonawstwa
 • Relacje pomiędzy umową podwykonawstwa a umową o generalne wykonawstwo
 • Terminowość prac
 • Rozliczenia z podwykonawcą z tytułu wynagrodzenia
 • Odbiory
 • Zabezpieczenia wykonawcy (generalnego wykonawcy) w umowie podwykonawstwa
 • Odpowiedzialność podwykonawcy za wady obiektu/robót
 • Solidarna odpowiedzialność wykonawcy (generalnego wykonawcy) i inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
15:00

Rozwiązanie umowy o roboty budowlane

Piotr Staniszewski – Counsel, Dentons

 • Ustawowe i umowne przesłanki rozwiązania umowy o roboty budowlane
 • Obowiązki inwestora i wykonawcy w przypadku rozwiązania umowy
 • Wpływ przepisów upadłościowych na możliwość rozwiązania umowy (po stronie wykonawcy i po stronie inwestora)
 • Odpowiedzialność wykonawcy za jakość robót wykonanych do momentu rozwiązania umowy
 • Rozwiązanie umowy o roboty budowlane w orzecznictwie sądów
16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295.00 PLN (od 28 października 2017 do 8 grudnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Kontrakty budowlane
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2295.00 PLN
2 2295.00 PLN
3 2295.00 PLN
4 2295.00 PLN
5 2295.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter