pb.pl

Zarządzanie ryzykiem

Risk Management Excellence 2017

20-21.11.2017, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 20 października 2017)
2395.00 PLN (od 21 października 2017 do 21 listopada 2017)

Konferencja. Wzmocnij znaczenie zarządzania ryzykiem w organizacji

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w Risk Management Excellence 2017, które jest unikatowym wydarzeniem poświęconym tematyce zarządzania ryzykiem w firmie czy organizacji. Celem spotkania nie jest jednak omawianie poszczególnych ryzyk, które są bardzo zróżnicowane tylko podejście do zarządzania ryzykiem jako do pewnego procesu, którego prawidła trzeba wdrożyć w organizacji. Powiemy jak planować i doskonalić struktury ramowe zarządzania ryzykiem, jak otworzyć dialog dotyczący ryzyka w organizacji, jak komunikować ryzyka w ramach firmy. Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem uznani Eksperci i Praktycy w tej dziedzinie.

Udział w konferencji da Państwu możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami w tym obszarze, a podczas konferencji, z całą pewnością, pojawią się istotne wnioski i nowe idee.

Celem spotkania jest także wzmocnienie Państwa wiedzy w zakresie business continuity management jak i zarządzania niepewnością realizacji celów.

Zachęcam do udziału, w tym ważnym, inspirującym spotkaniu.

Ewelina Stęplewska

Project manager

 

Do udziału w konferencji zapraszamy: Zarząd,  osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, business continuity management, IT, audyt, compliance czy controlling.

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron

20 listopada 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Zarządzanie ryzykiem – potencjałem dla dzisiejszego biznesu. Jak przekształcić zarządzanie ryzykiem w istotną przewagę konkurencyjną

Jakub Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej

 

 • Wpływ nowych technologii i rewolucji cyfrowej na zarządzanie ryzykiem
 • Rozwój kompetencji menedżerów w świetle szybko zmieniającego się otoczenia
 • Optymalizacja nadzoru nad ryzykiem a ograniczone zasoby organizacji
 • Integracja zarządzania ryzykiem z planowaniem strategicznym
 • Zaawansowany model zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM)
 • Globalne wyzwania w zarządzaniu ryzykiem – wnioski z Raportu „Global Risk Oversight 2017”

 


09:40

Zarządzanie ryzykiem – lekcje z obszaru ubezpieczeń

dr Jacek Skwierczyński, Open Life TUZ Życie S.A

 • Czy zakłady ubezpieczeń potrafiły zarządzać swym ryzykiem?
 • Wypłacalność II – przykład formalizacji zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Trendy światowe w tej dziedzinie
 • Aktuariusze a zarządzanie ryzykiem. Inicjatywy Światowego i Europejskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.
 • Aktuariusze w innych niż ubezpieczenia rodzajach działalności

 

10:40

Przerwa na kawę

11:00

Optymalizacja identyfikacji własnych ryzyk

Rafał Kmiecik, Proces Sector Manager, Audytor wiodący i wykładowca, DNV GL

 

 • Identyfikacja ryzyk Organizacji w prowadzonej działalności operacyjnej
 • Ryzyka vs cele, procesy i struktura organizacyjna
 • Agregacja i optymalizacja ryzyk w organizacji
 • Właściciele ryzyk i odpowiedzi na zagregowane ryzyka
 • Monitorowanie, komunikacja i raportowanie ryzyk

 

12:00

Ryzyko towarzyszące procesowi digitalizacji

dr Aleksandra Suchorzewska, Senior Manager, KPMG; Paweł Skowroński, Starszy Manager w dziale usług doradczych, KPMG

 • Cyber-ryzyko wczoraj i dziś
 • Droga do cyberbezpieczeństwa w organizacji
 • Rola i wyzwania towarzyszące pracy CDSO (Chief Digital Security Officer)
 • Dzisiejsze trendy zwiększające kompleksowość zarządzania ryzykiem
 • Holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i szacowaniem ryzyka w świecie cyfrowym


13:15

Przerwa na lunch

14:10

Współpraca z innymi działami firmy w zakresie informowania o ryzykach

Waldemar Indrzejczak; Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Bezpieczeństwem Informacji, DNB Bank Polska SA

 • Informowanie zarządu o ryzykach
 • Współpraca z działem HR w zakresie informowania o ryzyku
 • obieg informacji w zakresie informowania o ryzyku

15:00

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń, czy zarządzanie niepewnością realizacji celów. Jak „otworzyć” dialog dotyczący ryzyka w organizacji

Tomasz Gasiński, Szef Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A. - odpowiada za rozwój kultury i narzędzi oraz profesjonalizację zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

21 listopada 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Planowanie i doskonalenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem korporacyjnym

dr Jerzy Podlewski, Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem, Wiceprezes Stowarzyszenia POLRISK

 • Struktura ramowa w standardach ISO 31000 i COSO II
 • Wymogi regulacyjne i dobre praktyki
 • Informacja i komunikacja
 • Show killerzy zarządzania ryzykiem


Zarządzanie ryzykiem w projektach

Czekamy na potwierdzenie Prelegenta

 • Jak realnie oszacować ryzyko w projekcie
 • Najbardziej newralgiczne momenty w projekcie
 • Jak oszacować czy projekt ma szanse powodzenia
 • Minimalizowanie ryzyka projektowego

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Plany zarządzania kryzysowego

Marcin Marczewski; Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o.

 • Czym jest tak naprawdę kryzys w organizacji? Powszechne vs. właściwe rozumienie znaczenia tego słowa
 • Źródła i rodzaje sytuacji kryzysowych
 • Najchętniej rozmawiamy o problemach innych - dyskusja nt. wybranych case'ów opisujących przypadki złych i dobrych praktyk w zarządzaniu kryzysowym
 • Najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu się do zarządzania sytuacjami kryzysowymi
 • Brak planowania przed wystąpieniem kryzysu
 • Brak kryteriów aktywacji trybu zarządzania kryzysowego
 • Brak efektywnych kanałów komunikacji w kryzysie
 • O czym należy pamiętać po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.
 • Pojedyncze i dobrze zorganizowane EOC (Emergency Operations Center)
 • Zespół kompetentnych ludzi oceniających skutki zdarzenia kryzysowego
 • Jedna osoba podejmująca decyzje
 • Jeden kanał komunikacji
 • Monitorowanie otoczenie zewnętrznego po wystąpieniu kryzysu


Audyt polityki zarządzania ryzykiem w organizacji

Czekamy na potwierdzenie Prelegenta

 • Jak przeprowadzić skuteczny audyt w organizacji w zakresie polityki zarządzania ryzykiem
 • Jak mieć pewność, że zbadaliśmy wszystkie najistotniejsze obszary
 • Jak praktycznie wykorzystać wnioski z audyty
 • Wdrożenie realnej naprawy po audycie

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Oszustwa w erze cyfrowej

Mikołaj Rutkowski, Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zwalczania przestępczości finansowej

 • Psychologiczne mechanizmy wykorzystywane w oszustwach online.
 • Klasyczne „mity i legendy” w nowym wydaniu.
 • Perswazja, socjotechnika i ataki wiralne.
 • Społeczeństwo przestępców sieciowych i cybercrime jako usługa.
 • Ataki bezpośrednie – spear phishing, watering hole, ransomware etc.
 • Cyberjihad i propaganda sieciowa
 • Lepsze jutro? Spojrzenie w przyszłość oszustw w sieci.

 

Supply Chain Risk Management-łańcuch dostaw i ciągłość działania

Mateusz Borowiecki, Prezes Zarządu, OptiBuy

 • Ryzyka strategiczne i operacyjne w łańcuchu dostaw
 • Trójkąt Wartość-Koszt-Ryzyko w obszarze zarządzania bazą dostawców.
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym i zmiennością cen surowców. Kiedy i jak warto stosować narzędzia hedgingowe.
 • Przykłady konsekwencji nieumiejętnego zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 20 października 2017)
2395.00 PLN (od 21 października 2017 do 21 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Risk Management Excellence 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995.00 PLN
2 1995.00 PLN
3 1995.00 PLN
4 1995.00 PLN
5 1995.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ułatw sobie życie podczas sezonu wynikowego...

Dobry PR-owiec nawet...
News

Rynek magazynowy w Polsce ciągle w górę

Za nami udane sześć...
News

Wojna cywilów rozkłada wojsko

Prezydent nie godzi się,...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dwóch panów z fryzurami

Podobno historia uczy nas tylko tego, że jeszcze...
News

Rekordowa wtopa z bezmyślności

Od rocznicy wybuchu...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie