pb.pl

Zarządzanie ryzykiem

Risk Management Excellence 2017

20-21.11.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 21 października 2017 do 21 listopada 2017)

Konferencja. Wzmocnij znaczenie zarządzania ryzykiem w organizacji

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w Risk Management Excellence 2017, które jest unikatowym wydarzeniem poświęconym tematyce zarządzania ryzykiem w firmie czy organizacji. Celem spotkania nie jest jednak omawianie poszczególnych ryzyk, które są bardzo zróżnicowane tylko podejście do zarządzania ryzykiem jako do pewnego procesu, którego prawidła trzeba wdrożyć w organizacji. Powiemy jak planować i doskonalić struktury ramowe zarządzania ryzykiem, jak otworzyć dialog dotyczący ryzyka w organizacji, jak komunikować ryzyka w ramach firmy. Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem uznani Eksperci i Praktycy w tej dziedzinie.

Udział w konferencji da Państwu możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami w tym obszarze, a podczas konferencji, z całą pewnością, pojawią się istotne wnioski i nowe idee.

Celem spotkania jest także wzmocnienie Państwa wiedzy w zakresie business continuity management jak i zarządzania niepewnością realizacji celów.

Zachęcam do udziału, w tym ważnym, inspirującym spotkaniu.

Ewelina Stęplewska

Project manager

 

Do udziału w konferencji zapraszamy: Zarząd,  osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, business continuity management, IT, audyt, compliance czy controlling.

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

20 listopada 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Zarządzanie ryzykiem – potencjałem dla dzisiejszego biznesu. Jak przekształcić zarządzanie ryzykiem w istotną przewagę konkurencyjną

Jakub Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej

 

 • Wpływ nowych technologii i rewolucji cyfrowej na zarządzanie ryzykiem
 • Rozwój kompetencji menedżerów w świetle szybko zmieniającego się otoczenia
 • Optymalizacja nadzoru nad ryzykiem a ograniczone zasoby organizacji
 • Integracja zarządzania ryzykiem z planowaniem strategicznym
 • Zaawansowany model zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM)
 • Globalne wyzwania w zarządzaniu ryzykiem – wnioski z Raportu „Global Risk Oversight 2017”

 


09:40

Zarządzanie ryzykiem – lekcje z obszaru ubezpieczeń

dr Jacek Skwierczyński, Open Life TUZ Życie S.A

 • Czy zakłady ubezpieczeń potrafiły zarządzać swym ryzykiem?
 • Wypłacalność II – przykład formalizacji zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Trendy światowe w tej dziedzinie
 • Aktuariusze a zarządzanie ryzykiem. Inicjatywy Światowego i Europejskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.
 • Aktuariusze w innych niż ubezpieczenia rodzajach działalności

 

10:40

Przerwa na kawę

11:00

Optymalizacja identyfikacji własnych ryzyk

Rafał Kmiecik, Proces Sector Manager, Audytor wiodący i wykładowca, DNV GL

 

 • Identyfikacja ryzyk Organizacji w prowadzonej działalności operacyjnej
 • Ryzyka vs cele, procesy i struktura organizacyjna
 • Agregacja i optymalizacja ryzyk w organizacji
 • Właściciele ryzyk i odpowiedzi na zagregowane ryzyka
 • Monitorowanie, komunikacja i raportowanie ryzyk

 

12:00

Ryzyko towarzyszące procesowi digitalizacji

dr Aleksandra Suchorzewska, Senior Manager, KPMG; Paweł Skowroński, Starszy Manager w dziale usług doradczych, KPMG

 • Cyber-ryzyko wczoraj i dziś
 • Droga do cyberbezpieczeństwa w organizacji
 • Rola i wyzwania towarzyszące pracy CDSO (Chief Digital Security Officer)
 • Dzisiejsze trendy zwiększające kompleksowość zarządzania ryzykiem
 • Holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i szacowaniem ryzyka w świecie cyfrowym


13:15

Przerwa na lunch

14:10

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń, czy zarządzanie niepewnością realizacji celów. Jak „otworzyć” dialog dotyczący ryzyka w organizacji

Tomasz Gasiński, Szef Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A. - odpowiada za rozwój kultury i narzędzi oraz profesjonalizację zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

15:00

Współpraca z innymi działami firmy w zakresie informowania o ryzykach

Waldemar Indrzejczak; Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Bezpieczeństwem Informacji, DNB Bank Polska SA

 

 • Informowanie zarządu o ryzykach
 • Współpraca z działem HR w zakresie informowania o ryzyku
 • obieg informacji w zakresie informowania o ryzyku

 

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

21 listopada 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Supply Chain Risk Management-łańcuch dostaw i ciągłość działania

Mateusz Borowiecki, Prezes Zarządu, OptiBuy

 

 • Ryzyka strategiczne i operacyjne w łańcuchu dostaw
 • Trójkąt Wartość-Koszt-Ryzyko w obszarze zarządzania bazą dostawców.
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym i zmiennością cen surowców. Kiedy i jak warto stosować narzędzia hedgingowe.
 • Przykłady konsekwencji nieumiejętnego zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.

 

10:00

Planowanie i doskonalenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem korporacyjnym

dr Jerzy Podlewski, Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem, Wiceprezes Stowarzyszenia POLRISK

 

 • Struktura ramowa w standardach ISO 31000 i COSO II
 • Wymogi regulacyjne i dobre praktyki
 • Informacja i komunikacja
 • Show killerzy zarządzania ryzykiem

 


11:00

Przerwa na kawę

11:20

Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem zgodnie z RODO

Maciej Jurczyk, inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24

 

 • Niezbędne elementy,
 • Redukcja ryzyka,
 • Uniknięcie ryzyka,
 • Transfer ryzyka,
 • Spajanie oceny skutków przetwarzania oraz procesu szacowania ryzyka dla zasobu,
 • Potencjalne zagrożenia oraz trudności wykonania DPIA oraz szacowania ryzyka dla zasobu.

 

12:10

Plany zarządzania kryzysowego

Marcin Marczewski; Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o.

 

 • Czym jest tak naprawdę kryzys w organizacji? Powszechne vs. właściwe rozumienie znaczenia tego słowa.
 • Źródła i rodzaje sytuacji kryzysowych.
 • Najchętniej rozmawiamy o problemach innych - dyskusja nt. wybranych case'ów opisujących przypadki złych i dobrych praktyk w zarządzaniu kryzysowym.
 • Najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu się do zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
 • Zarządzanie incydentami oraz sytuacjami kryzysowymi w dobie elektronicznego przetwarzania danych i cyber zagrożeń.
 • O czym należy pamiętać po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

 


13:10

Przerwa na lunch

14:00

Zarządzanie ryzykiem w projektach- czy musi być nudne?

Małgorzata Kusyk, Ekspert zarządzania projektami, CEO AgilePMO, Partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego projektu, a efektywne nim zarządzanie jest kluczem do sukcesu zarówno projektu jak i całego biznesu. Podczas warsztatu przedstawiony zostanie proces zarządzania ryzykiem, omówione zostaną najbardziej problematyczne aspekty zarządzania ryzykiem oraz zaproponowane praktyczne rozwiązania dla procesów oceny ryzyka oraz przygotowania planu reakcji na ryzyko. Podzielę się też kilkoma praktycznymi narzędziami i technikami, dzięki którym zarządzanie ryzykiem nie będzie już nudne.

1. Jak realnie oszacować ryzyko w projekcie?

Problemy z oceną ryzyka

Matryca Prawdopodobieństwa i Skutku

Poszukujemy inwestorów i wzywamy na pomoc  - klasyfikacja i wizualizacja szans i zagrożeń

Dzisiejsza prognoza  - Analiza ilościowa

2. Zaplanuj odpowiedzi

Wybierz strategię reakcji na ryzyko

Porównanie oczekiwanej wartości pieniężnej (EMV) do zwrotu z inwestycji (ROI)

3. Radar ryzyka  -  monitorowanie i kontrola

Dodaj historyjki wynikające z planu reakcji na ryzyko do Rejestru Produktu lub zadania do harmonogramu

Wykresy spalania ryzyka

Retrospektywa – ocena efektywności Planu Zarządzania Ryzykiem


15:00

Oszustwa w erze cyfrowej

Mikołaj Rutkowski, Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zwalczania przestępczości finansowej

 • Psychologiczne mechanizmy wykorzystywane w oszustwach online.
 • Klasyczne „mity i legendy” w nowym wydaniu.
 • Perswazja, socjotechnika i ataki wiralne.
 • Społeczeństwo przestępców sieciowych i cybercrime jako usługa.
 • Ataki bezpośrednie – spear phishing, watering hole, ransomware etc.
 • Cyberjihad i propaganda sieciowa
 • Lepsze jutro? Spojrzenie w przyszłość oszustw w sieci.

 

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 21 października 2017 do 21 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Risk Management Excellence 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter