pb.pl

Zarządzanie

Grupy Kapitałowe 2017

14-15.11.2017, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 14 października 2017 do 15 listopada 2017)

Konferencja. Najlepsze praktyki nadzoru właścicielskiego i relacji między spółkami holdingu

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Grupy kapitałowe stanowią wyjątkowo złożone struktury, w których zarządzanie, realizacja strategii czy rozmaite procesy stanowią nie lada wyzwanie.

W trakcie naszej konferencji podpowiemy jak usprawnić funkcjonowanie w ramach grupy kapitałowej, jak zoptymalizować wzajemne relacje i wypracować skuteczną metodologię współpracy w ramach holdingu.

W trakcie wydarzenia doświadczeni Eksperci, Praktycy zaprezentują swoje pomysły i rozwiązania, wyjaśnią wątpliwości o charakterze prawnym oraz przedstawią ich praktyczne implikacje.

Przygotowaliśmy dla Państwa  sesje równoległe, wiele interesujących sesji plenarnych oraz możliwość wymiany doświadczeń w inspirującym gronie.

Już dziś zachęcam Państwa do zarezerwowania czasu na udział w tym wydarzenie, gdzie będziemy mówić o rzeczach najważniejszych z perspektywy holdingów.

Do zobaczenia,

Ewelina Stęplewska
Project manager

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • reprezentantów zarządów spółek-matek oraz spółek zależnych
 • managerów departamentów nadzoru właścicielskiego, strategii, audytu czy controllingu w grupach kapitałowych
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane specyfiką holdingów

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

14 listopada 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Przywitanie uczestników

Ewelina Stęplewska, Project manager, Bonnier Business Polska

09:10

Najważniejsze trendy makroekonomiczne w Polsce i na świecie na przełomie 2017 i 2018 roku

Ignacy Morawski, Dyrektor projektu SpotData

09:50

Wdrażanie strategii w grupie kapitałowej

Małgorzata Kuik, Partner, Grant Thornton

 • Pułapki i wyzwania w procesie wdrażania strategii.
 • O co trzeba zadbać wprowadzając w życie strategię biznesową na różnych poziomach organizacji?
 • Zarządzanie portfelem projektów metodą na sukces wdrożenia strategii.
 • Menedżer w procesie wdrażania zmian strategicznych.

 

10:40

Przerwa na kawę

11:00

Regulacje prawne dotyczące nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej

dr Radosław L. Kwaśnicki Prezes Zarządu, Partner Zarządzający Radca Prawny, Kancelaria prawna RKKW

 

 • "Szczątkowa” regulacja / brak prawa holdingowego w Polsce
 • Szczególne zasady nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ich grupach kapitałowych
 • Prawo holdingowe w praktyce, umowa holdingowa / postanowienia statutowe, orzecznictwo sądów
 • Rada nadzorcza spółki dominującej a efektywny nadzór nad grupą kapitałową

 

 

12:15

Polityka HR w grupie kapitałowej

Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Zarządu, Work Service

13:05

Przerwa na lunch

14:05

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej

Prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, Adwokat, kancelaria Prof. Wierzbowski & Partners

 • Instrumenty nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa na przykładzie wytycznych ministerialnych
 • Instrumenty nadzoru właścicielskiego – jako element umów branżowych – w sferze soft law
 • Instrumenty nadzoru właścicielskiego na przykładzie spółek specjalistycznych

 

15:00

Najlepsze praktyki z zakresu raportowania skonsolidowanego na przykładzie Grupy Asseco z perspektywy spółki matki.

Karolina Rzońca-Bajorek,Dyrektor Działu Sprawozdawczości, Asseco Poland S.A.

15:20

Najlepsze praktyki z zakresu nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej na przykładzie Grupy Impel

Tomasz Dobrowolski,Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich, Grupa Impel

 

 • Ewolucje  systemu nadzoru właścicielskiego w Grupie Impel SA związane z rozwojem grupy
 • Budowa efektywnego systemu nadzoru właścicielskiego w grupie składającej się z kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych skupiając się na takich zagadnieniach jak:

 

- organizacja grupy kapitałowej,

- zadania i kompetencje jednostek organizacyjny,

- standaryzacja,

- planowanie i raportowanie,

- regulacje wewnętrzne opisujące funkcjonowania grupy kapitałowej

 

16:20

Zakończenie I dnia Konferencji

15 listopada 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

Robert Niczyporuk, Partner, Corporate and M&A Practice, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej lub dominującej
 • Realizowanie wskazówek lub poleceń podmiotu dominującego, jeżeli byłyby one sprzeczne z interesem spółki zależnej a odpowiedzialność członków organów spółki zależnej
 • Możliwość umownego (w umowie holdingowej) zwolnienia członków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej z odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne w sytuacji gdy w wyniku wykonania zalecenia spółki dominującej spółka zależna poniosła szkodę (skutek wewnętrzny)
 • Charakter prawny nieformalnych poleceń od zarządu spółki dominującej
 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej (art. 293 k.s.h.).
 • Zarządzanie w grupie kapitałowej – praktyka.


Nadużycia w grupie kapitałowej

Bartłomiej Frączkowski, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Grupa Generali

 • System kontroli i zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej
 • Identyfikacja nadużyć – organizacja, procedury, narzędzia
 • Model zarządzania audytem wewnętrznym w Grupie Kapitałowej
 • Audyty spółek zależnych
 • Raportowanie w Grupie, współpraca z Jednostką Nadzoru Właścicielskiego
 • Zintegrowana koncepcja zapewnienia i rozwoju jakości

 

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Outsourcing w grupie kapitałowej

Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

 • Główne kryteria procesu decyzyjnego dla rozwiązań outsourcingowych
 • Budowanie optymalnego modelu dla rozwiązań outsourcingowych wewnątrz grupy kapitałowej
 • Realne vs oczekiwane benefity - retrospektywa
 • Transformacja modelu biznesowego opartego o centralizacje i standaryzacje – kiedy i jak to wdrożyć

Restrukturyzacja w grupie kapitałowej

Maciej Roch Pietrzak, Prokurent PMR Restrukturyzacje S.A.

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Umowy w grupie kapitałowej

Dr Karolina Kocemba, Adwokat, Partner i Wspólnik w kancelarii Tomczak i Partnerzy

 • Umowy i porozumienia holdingowe
 • Umowy o współpracę w grupie kapitałowej
 • Statuty

Ochrona danych i zarządzanie informacjami poufnymi w grupie kapitałowej

Jakub Wezgraj, Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Partner Zarządzający kancelarii „ODOekspert” specjalizującej się w tematyce ochrony danych osobowych

 

 • Najczęściej występujące rodzaje informacji poufnych w grupach kapitałowych – możliwe systemy klasyfikacji

- Grupy informacji chronionych na podstawie wymagań obowiązujących przepisów prawa (rozwiązania obligatoryjne)

- Grupy informacji chronionych ze względu na ochronę interesu ekonomicznego przedsiębiorcy (rozwiązania fakultatywne)

 • Wpływ unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na wewnętrzne systemy bezpieczeństwa informacji – omówienie głównych obszarów wymagających przeglądu i korekty
 • Nowe rozwiązania w zakresie IV Dyrektywy AML, Dyrektywy MAD (ang. Market Abuse Directive) oraz Rozporządzenia MAR (ang. Market Abuse Regulation) i ich wpływ na korporacyjne systemy bezpieczeństwa informacji
 • Przykłady wewnątrzgrupowych rozwiązań w zakresie zarządzania przepływem informacji chronionych

- Binding Corporate Rules (BCR)

- Standard Operating Procedures (SOP)

- Wewnątrzgrupowe umowy o transfer danych

- Rozwiązania oparte o normy ISO z rodziny 27000

- Inne rozwiązania

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 14 października 2017 do 15 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Grupy Kapitałowe 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2395.00 PLN
2 2395.00 PLN
3 2395.00 PLN
4 2395.00 PLN
5 2395.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie