pb.pl

Zarządzanie

Grupy Kapitałowe 2017

14-15.11.2017, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
2395.00 PLN (od 14 października 2017 do 15 listopada 2017)

Konferencja. Najlepsze praktyki nadzoru właścicielskiego i relacji między spółkami holdingu

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Grupy kapitałowe stanowią wyjątkowo złożone struktury, w których zarządzanie, realizacja strategii czy rozmaite procesy stanowią nie lada wyzwanie.

W trakcie naszej konferencji podpowiemy jak usprawnić funkcjonowanie w ramach grupy kapitałowej, jak zoptymalizować wzajemne relacje i wypracować skuteczną metodologię współpracy w ramach holdingu.

W trakcie wydarzenia doświadczeni Eksperci, Praktycy zaprezentują swoje pomysły i rozwiązania, wyjaśnią wątpliwości o charakterze prawnym oraz przedstawią ich praktyczne implikacje.

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy sesje równoległe, wiele interesujących sesji plenarnych oraz możliwość wymiany doświadczeń w inspirującym gronie.

Już dziś zachęcam Państwa do zarezerwowania czasu na udział w tym wydarzenie, gdzie będziemy mówić o rzeczach najważniejszych z perspektywy holdingów.

Do zobaczenia,

Ewelina Stęplewska
Project manager

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • reprezentantów zarządów spółek-matek oraz spółek zależnych
 • managerów departamentów nadzoru właścicielskiego, strategii, audytu czy controllingu w grupach kapitałowych
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane specyfiką holdingów

Zarejestruj się

14 listopada 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Przywitanie uczestników

Ewelina Stęplewska, Project manager, Bonnier Business Polska

09:10

Najważniejsze trendy makroekonomiczne w Polsce i na świecie na przełomie 2017 i 2018 roku

Ignacy Morawski, Dyrektor projektu SpotData

09:50

Wdrażanie strategii w grupie kapitałowej

Małgorzata Kuik, Partner, Grant Thornton

 • Pułapki i wyzwania w procesie wdrażania strategii.
 • O co trzeba zadbać wprowadzając w życie strategię biznesową na różnych poziomach organizacji?
 • Zarządzanie portfelem projektów metodą na sukces wdrożenia strategii.
 • Menedżer w procesie wdrażania zmian strategicznych.

 

10:40

Przerwa na kawę

11:00

Regulacje prawne dotyczące nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej

dr Radosław L. Kwaśnicki Prezes Zarządu, Partner Zarządzający Radca Prawny, Kancelaria prawna RKKW

 

 • "Szczątkowa” regulacja / brak prawa holdingowego w Polsce
 • Szczególne zasady nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ich grupach kapitałowych
 • Prawo holdingowe w praktyce, umowa holdingowa / postanowienia statutowe, orzecznictwo sądów
 • Rada nadzorcza spółki dominującej a efektywny nadzór nad grupą kapitałową

 

 

12:15

Polityka HR w grupie kapitałowej

Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Zarządu, Work Service

13:05

Przerwa na lunch

14:05

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej

Prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, Adwokat, kancelaria Prof. Wierzbowski & Partners

 • Instrumenty nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa na przykładzie wytycznych ministerialnych
 • Instrumenty nadzoru właścicielskiego – jako element umów branżowych – w sferze soft law
 • Instrumenty nadzoru właścicielskiego na przykładzie spółek specjalistycznych

 

15:00

Najlepsze praktyki z zakresu nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej na przykładzie Grupy Impel

Tomasz Dobrowolski,Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich, Grupa Impel

 • Ewolucje  systemu nadzoru właścicielskiego w Grupie Impel SA związane z rozwojem grupy
 • Budowa efektywnego systemu nadzoru właścicielskiego w grupie składającej się z kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych skupiając się na takich zagadnieniach jak:

- organizacja grupy kapitałowej,

- zadania i kompetencje jednostek organizacyjny,

- standaryzacja,

- planowanie i raportowanie,

- regulacje wewnętrzne opisujące funkcjonowania grupy kapitałowej

 

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

15 listopada 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

Robert Niczyporuk, Partner, Corporate and M&A Practice, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej lub dominującej
 • Realizowanie wskazówek lub poleceń podmiotu dominującego, jeżeli byłyby one sprzeczne z interesem spółki zależnej a odpowiedzialność członków organów spółki zależnej
 • Możliwość umownego (w umowie holdingowej) zwolnienia członków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej z odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne w sytuacji gdy w wyniku wykonania zalecenia spółki dominującej spółka zależna poniosła szkodę (skutek wewnętrzny)
 • Charakter prawny nieformalnych poleceń od zarządu spółki dominującej
 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej (art. 293 k.s.h.).
 • Zarządzanie w grupie kapitałowej – praktyka.


Nadużycia w grupie kapitałowej

Bartłomiej Frączkowski, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Grupa Generali

 • System kontroli i zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej
 • Identyfikacja nadużyć – organizacja, procedury, narzędzia
 • Model zarządzania audytem wewnętrznym w Grupie Kapitałowej
 • Audyty spółek zależnych
 • Raportowanie w Grupie, współpraca z Jednostką Nadzoru Właścicielskiego
 • Zintegrowana koncepcja zapewnienia i rozwoju jakości

 

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Outsourcing w grupie kapitałowej

Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

 • Główne kryteria procesu decyzyjnego dla rozwiązań outsourcingowych
 • Budowanie optymalnego modelu dla rozwiązań outsourcingowych wewnątrz grupy kapitałowej
 • Realne vs oczekiwane benefity - retrospektywa
 • Transformacja modelu biznesowego opartego o centralizacje i standaryzacje – kiedy i jak to wdrożyć

 

Restrukturyzacja w grupie kapitałowej

Maciej Roch Pietrzak, Prokurent PMR Restrukturyzacje S.A.

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Umowy w grupie kapitałowej

Dr Karolina Kocemba, Adwokat, Partner i Wspólnik w kancelarii Tomczak i Partnerzy

 • Umowy i porozumienia holdingowe
 • Umowy o współpracę w grupie kapitałowej
 • Statuty

Ochrona danych i zarządzanie informacjami poufnymi w grupie kapitałowej

Jakub Wezgraj, Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Partner Zarządzający kancelarii „ODOekspert” specjalizującej się w tematyce ochrony danych osobowych

 

 • Najczęściej występujące rodzaje informacji poufnych w grupach kapitałowych – możliwe systemy klasyfikacji

- Grupy informacji chronionych na podstawie wymagań obowiązujących przepisów prawa (rozwiązania obligatoryjne)

- Grupy informacji chronionych ze względu na ochronę interesu ekonomicznego przedsiębiorcy (rozwiązania fakultatywne)

 • Wpływ unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na wewnętrzne systemy bezpieczeństwa informacji – omówienie głównych obszarów wymagających przeglądu i korekty
 • Nowe rozwiązania w zakresie IV Dyrektywy AML, Dyrektywy MAD (ang. Market Abuse Directive) oraz Rozporządzenia MAR (ang. Market Abuse Regulation) i ich wpływ na korporacyjne systemy bezpieczeństwa informacji
 • Przykłady wewnątrzgrupowych rozwiązań w zakresie zarządzania przepływem informacji chronionych

- Binding Corporate Rules (BCR)

- Standard Operating Procedures (SOP)

- Wewnątrzgrupowe umowy o transfer danych

- Rozwiązania oparte o normy ISO z rodziny 27000

- Inne rozwiązania

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
2395.00 PLN (od 14 października 2017 do 15 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Grupy Kapitałowe 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995.00 PLN
2 1995.00 PLN
3 1995.00 PLN
4 1995.00 PLN
5 1995.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ułatw sobie życie podczas sezonu wynikowego...

Dobry PR-owiec nawet...
News

Rynek magazynowy w Polsce ciągle w górę

Za nami udane sześć...
News

Wojna cywilów rozkłada wojsko

Prezydent nie godzi się,...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dwóch panów z fryzurami

Podobno historia uczy nas tylko tego, że jeszcze...
News

Rekordowa wtopa z bezmyślności

Od rocznicy wybuchu...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie