pb.pl

Prawo

Służebność przesyłu

13-14.11.2017, Warszawa,
Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94

koszt uczestnictwa netto
1895.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
2295.00 PLN (od 14 października 2017 do 14 listopada 2017)

Warsztaty. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, wyjaśniając kwestie budzące dotąd wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym istotę pasa służebności przesyłu oraz znaczenie dla wartości tej służebności tzw. szkody lokalizacyjnej. Prawdziwy przełom w judykaturze nastąpił w zakresie urządzeń wybudowanych na nieruchomościach państwowych przed 1989 r. oraz urządzeń posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.

Zapraszam Państwa na wyjątkowe warsztaty podczas których przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Analiza opatrzona komentarzami prawników specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem.

Podczas warsztatów będziecie mieć Państwo również okazję do zapoznania się z aktualizacją Standardu WycenyOkreślanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”, który zalecany jest do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych od 1 stycznia 2017 r. W drugim dniu naszego spotkania Rzeczoznawca Majątkowy, który brał czynny udział przy tworzeniu aktualizacji Standardu Wyceny przedstawi rozwiązania metodologiczne dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń.

Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

 

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
 • bezpłatny parking (parking znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 27. Wjazd od ulicy Parkingowej. W chwili wjazdu na parking trzeba pobrać bilet i w momencie wyjazdu udać się z tym biletem do recepcji, podając nazwę wydarzenia)

Kto powinien wziąć udział w warsztatach:

 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

A w szczególności:

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści reprezentujący Departamenty:

Inwestycji, Przesyłu, Eksploatacji, Zarządzania Siecią i Majątkiem, Prawny, Strategii i Rozwoju, Administracji, Nieruchomości, Ochrony Środowiska

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

13 listopada 2017

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Status prawny urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste

Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.

 • tytuł prawnych dla budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej
 • znaczenie prawne uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych na mieniu pozostającym w ich zarządzie
 • ustanawianie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
 • problem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w stanie zabudowanym urządzeniami przesyłowymi
11:00

Przerwa na kawę

11:30

Pas służebności przesyłu – rozbieżności w orzecznictwie

Izabela Libera, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Libera

 • różne kryteria określania pasa służebności przesyłu
 • służebność przesyłu jako służebność czynna
 • ustanowienie służebności na nieruchomości, na której nie ma urządzeń
 • wpływ ustanowienia służebności na nieruchomość znajdującą się poza pasem służebności
 • szkoda lokalizacyjna
 • obowiązki i uprawnienia stron w pasie służebności

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Zasiedzenie służebności przesyłu

Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

 • przesłanki, działania powodujące przerwanie biegu zasiedzenia
 • aspekty procesowo-prawne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciężaru dowodu oraz środków dowodowych
 • omówienie kluczowego orzecznictwa
15:00

Treść służebności przesyłu w praktyce sądowej i notarialnej

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 • przedmiot służebności przesyłu (dla urządzeń istniejących i planowanych)
 • określenie zakresu uprawnień z tytułu służebności przesyłu
 • wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
 • zastrzeżenia dodatkowe: termin, warunek
16:00

Przerwa na kawę

16:15

Decyzje wywłaszczeniowe na potrzeby urządzeń przesyłowych

Andrzej Kulak, Adwokat, Matyjaszczyk Adwokaci

 • przesłanki dopuszczalności wywłaszczenia na potrzeby urządzeń przesyłowych
 • miejscowy plan i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego a wywłaszczenie
 • postępowanie administracyjne i rodzaje decyzji wywłaszczeniowych
 • narzędzia ochrony i roszczenia pozostające w związku z decyzją wywłaszczeniową

17:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

14 listopada 2017

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Roszczenia związane z posadowieniem urządzeń infrastruktury przesyłowej bez tytułu prawnego na nieruchomościach osób trzecich. Przegląd i omówienie

Radosław Kapułka, Radca Prawny, Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

 • służebność przesyłu
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • roszczenia związane z odpowiedzialnością deliktową
 • żądanie usunięcia urządzeń z nieruchomości
 • roszczenia wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami

11:00

Przerwa na kawę

11:30

Nabycie służebności przesyłu – najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

Maciej Kuśmierczyk, Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal
Robert Uhl, Adwokat, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

 • nabycie służebności a użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • nabycie służebności przesyłu a posadowienie urządzeń przesyłowych w okresie sprzed nowelizacji k.c. w 2008 r.
 • dobra/zła wiara przedsiębiorstwa przesyłowego i sposób jej oceny a sytuacja prawna właściciela nieruchomości
 • administracyjne uprawnienie do korzystania z nieruchomości a nabycie służebności przesyłu
 • wyznaczanie przez sąd innego przebiegu urządzenia przesyłowego niż dotychczasowe i nakazy przenoszenia urządzeń przesyłowych
 • problematyka roszczeń z tytułu korzystania z nieruchomości w okresie przed ustanowieniem służebności przesyłu
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Odszkodowania i wynagrodzenia związane z urządzeniami infrastruktury technicznej

Rafał Nowakowski, Rzeczoznawca Majątkowy, Biuro Usług Inwestycyjnych GEOCONSULT

 • rola odszkodowań i wynagrodzeń związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej
- wywłaszczenie praw do nieruchomości, w szczególności służebności przesyłu
- ustanowienie służebności przesyłu
- bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowanie ustalane na potrzeby urządzeń infrastruktury technicznej jako rekompensata za
- obniżenie wartości nieruchomości na skutek prawnej lokalizacji urządzenia
- obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia podczas budowy
- szkody w pożytkach z nieruchomości i w częściach składowych gruntu powstałe podczas budowy urządzeń infrastruktury technicznej
- wywłaszczenie służebności przesyłu
 • wynagrodzenie ustalane na potrzeby urządzeń infrastruktury technicznej jako zapłata za
- korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego z pasa służebności przesyłu w czasie eksploatacji urządzeń
- ustanowienie prawa służebności przesyłu
- bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • rozwiązania metodologiczne dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń w standardzie KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”, przyjętego przez Radę Krajową PFSRM w dniu 12 grudnia 2016 r. i zalecanego do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 r.

16:30

Dyskusja, zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
2295.00 PLN (od 14 października 2017 do 14 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Służebność przesyłu
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2295.00 PLN
2 2295.00 PLN
3 2295.00 PLN
4 2295.00 PLN
5 2295.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie