pb.pl

Prawo

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD

23-24.10.2017, Warszawa,
Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94

koszt uczestnictwa netto
2195.00 PLN (od 1 września 2017 do 24 października 2017)

Konferencja. Dystrybucja ubezpieczeń - nowy wymiar pośrednictwa

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

do 23 lutego 2018 roku ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która ma wdrożyć do krajowego porządku prawnego zapisy unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń). Będzie to jeden z ważniejszych aktów prawnych, który wprowadzi wiele zmian i znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń. W szczególności wprowadzony zostanie wymóg, żeby wszystkie informacje kierowane do Klienta były rzetelne, jasne i niewprowadzające w błąd. Projektowana regulacja określa przy tym nie tylko na czym polega dystrybucja ubezpieczeń i dystrybucja reasekuracji, ale również wskazuje na rodzaje działalności, które nie są uznawane za taką dystrybucję. Projekt ustawy zakłada zachowanie podmiotowego podziału pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji, dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami za dystrybutora uznany zostanie zakład ubezpieczeń, jak również uwzględnione zostaną inne kanały dystrybucji np. porównywarki internetowe.

Projekt odnosi się także w dużym stopniu do wynagrodzenia dystrybutora. Zgodnie z przepisami dyrektywy Klient zostanie poinformowany o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez pośrednika. Ponadto polski ustawodawca wprowadził obowiązek przekazania informacji o kosztach dystrybucji i kosztach prowizji związanych z umową w umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym.

Ponadto projektowany akt przywraca obowiązkowe szkolenia pośredników ubezpieczeniowych oraz wprowadza zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia!


Magdalena Sokulska
Project Manager
Do udziału zapraszamy:

- Towarzystwa Ubezpieczeniowe
- Multiagencje Ubezpieczeniowe
- Firmy Brokerskie
- Banki
- internetowe porównywarki cen polis
- Salony Dealerskie
- Firmy Leasingowe

W szczególności:

Prezesów Zarządów, Członków Zarządów, Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z Departamentów: Zarządzania i Rozwoju Produktów , Prawnego, Likwidacji Szkód oraz Sprzedaży

Uczestnikom gwarantujemy:

- prelekcje znakomitych ekspertów – specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeniowego
- możliwość zadawania ważnych dla siebie pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości
- atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy
- możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku oraz zaproszonymi doskonałymi ekspertami
- imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

- bezpłatny parking (parking znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 27. Wjazd od ulicy Parkingowej. W chwili wjazdu na parking trzeba pobrać bilet i w momencie wyjazdu udać się z tym biletem do recepcji, podając nazwę wydarzenia)

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

23 października 2017

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

MODERATOR: dr Jan M. Góralski - Partner, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

09:00

Wdrożenie Dyrektywy IDD do polskiego porządku prawnego

Piotr Radziszewski, Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń, Ministerstwo Finansów

09:30

Nowe podejście do dystrybucji ubezpieczeń – implementacja dyrektywy IDD – perspektywa zakładów ubezpieczeń

Andrzej Kiciński, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń
Piotr Wrzesiński, Ekspert, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń

 • założenia i cele dyrektywy IDD
 • proces implementacji
 • zasada minimalnej harmonizacji – najważniejsze odstępstwa
 • zakład ubezpieczeń jako dystrybutor
 • nowe obowiązki dystrybutora wobec klienta oraz rola nadzoru

 

10:30

Wpływ IDD na rynek dystrybucji ubezpieczeń w Polsce

Igor Rusinowski, Prezes Zarządu, Unilink SA

 • praktyczne aspekty IDD w kontekście pracy Agenta
 • możliwe implikacje zmian regulacyjnych na rynek pośrednictwa w Polsce
 • rola poszczególnych uczestników rynku we wdrażaniu zmian (Towarzystwa, Agenci, Multiagencje, KNF)

 

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Pośrednik ubezpieczeniowy w procesie dystrybucji w świetle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Łukasz Zoń, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

 • zakres podmiotowy IDD – nowe podmioty na polskim rynku
 • przedmiotowy i podmiotowy model pośrednictwa
 • broker ubezpieczeniowy a inni dystrybutorzy ubezpieczeń
 • porada a rekomendacja brokerska
 • nowa rekomendacja brokerska

12:45

Obowiązki informacyjne agentów wobec klientów w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Paweł Stykowski, Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk

 • informowanie o wynagrodzeniu pośrednika
 • określanie wymagań i potrzeb klientów, przekazywanie obiektywnych informacji
 • ustandaryzowany dokument informujący o umowie
 • formy: "papierowa", trwały nośnik i "internetowa"
 • opis umów składających się na pakiet
 • informacje o zatwierdzaniu produktu

 

13:45

Przerwa na lunch

14:30

Nowe przepisy o dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Finansowego

Aleksander Daszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego
Anna Dąbrowska, Główny Specjalista w Zespole Prawnym Biura Rzecznika Finansowego

15:30

Porady EIOPY dotyczące implementacji IDD

dr Jacek Skwierczyński, Aktuariusz, CRSA, Open Life TU Życie S.A.

 • zarządzanie produktem
 • konflikty interesu
 • zachęty dla sprzedawców – kiedy mają negatywny wpływ dla klienta
 • adekwatność ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

16:30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

24 października 2017

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

MODERATOR: dr Jan M. Góralski - Partner, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

09:30

Wpływ nowych przepisów na różne modele dystrybucji ubezpieczeń: ubezpieczenia grupowe, bancassurance, dystrybucja przez agenta/brokera, direct

Piotr Czublun, Radca Prawny, Partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

 • czy nowe przepisy wpłyną na pozycję prawną ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 • relacja nowych przepisów do artykułu 18 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • zdalna komunikacja z klientem – nowe możliwości wynikające z nowych przepisów
 • zarządzanie konfliktem interesów w procesie sprzedaży ubezpieczeń

 

10:30

Działanie dystrybutora w najlepiej rozumianym interesie klienta

dr Aleksander Raczyński, Radca Prawny, Kancelaria Raczyński Jóźwiak Radcowie Prawni

 • wykładnia pojęcia "działania w najlepiej rozumianym interesie klienta" w IDD i cel jego użycia w dyrektywie
 • rozumienie pojęcia "działania w najlepiej rozumianym interesie klienta" w prawie polskim
 • unikanie missellingu czy optymalizacja postanowień umowy i warunków ochrony?
 • rozumienie pojęcia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów pośredników, zakładu ubezpieczeń oraz ubezpieczającego u ubezpieczeniach grupowych
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Pojęcie wynagrodzenia na gruncie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 • zakaz stosowania przy ustalaniu zasad wynagrodzenia zachęt do proponowania klientom określonych umów ubezpieczenia
 • obowiązki informacyjne agenta związane z wynagrodzeniem przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń związane z wynagrodzeniem przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • obowiązki informacyjne brokerów ubezpieczeniowych związane z wynagrodzeniem przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • szczególne obowiązki informacyjne agenta, brokera i zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym
 • nadzór KNF i innych organów w zakresie wynagrodzeń nad pośrednikami wykonującymi działalność agencyjną lub brokerską

 

12:45

Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń w Polsce po implementacji IDD

Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

 • zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej
 • rejestr pośredników ubezpieczeniowych
 • badanie zgodności działalności z przepisami prawa prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec dystrybutora ubezpieczeń

13:45

Przerwa na lunch

14:30

Działalność transgraniczna agentów i brokerów w świetle implementacji IDD

Anna Tarasiuk, Radca Prawny, Filipska Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

 • działalność transgraniczna zagranicznego i krajowego pośrednika ubezpieczeniowego
 • formy działalności: swoboda świadczenia usług a oddział – tworzenie i funkcjonowanie
 • naruszenie przepisów przez pośredników ubezpieczeniowych – praktyczne aspekty funkcjonowania nadzoru i czynności nadzorczych
 • podział kompetencji nadzorczych w praktyce

15:15

Realizacja wymagań IDD w kontekście obowiązków spoczywających na dystrybutorach ubezpieczeń wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Jakub Wezgraj, Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • status i rola dystrybutorów ubezpieczeń (zakłady ubezpieczeń, agenci, brokerzy) na gruncie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i wynikające z tego konsekwencje
 • kluczowe wymagania RODO jakie muszą spełnić dystrybutorzy ubezpieczeń w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • polityka informacyjna wobec osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej oraz klientów, a obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z RODO
 • szczególne wymagania RODO wobec agentów ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń (wynikające ze współpracy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zakład ubezpieczeń oraz nadzoru nad agentem pełnionego przez ten zakład)

16:15

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2195.00 PLN (od 1 września 2017 do 24 października 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2195.00 PLN
2 2195.00 PLN
3 2195.00 PLN
4 2195.00 PLN
5 2195.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie