pb.pl

Prawo

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD

23-24.10.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

koszt uczestnictwa netto
1895.00 PLN (od 30 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2017)
2195.00 PLN (od 1 września 2017 do 24 października 2017)

Warsztaty. Dystrybucja ubezpieczeń - nowy wymiar pośrednictwa

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

do 23 lutego 2018 roku ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która ma wdrożyć do krajowego porządku prawnego zapisy unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń). Będzie to jeden z ważniejszych aktów prawnych, który wprowadzi wiele zmian i znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń. W szczególności wprowadzony zostanie wymóg, żeby wszystkie informacje kierowane do Klienta były rzetelne, jasne i niewprowadzające w błąd. Projektowana regulacja określa przy tym nie tylko na czym polega dystrybucja ubezpieczeń i dystrybucja reasekuracji, ale również wskazuje na rodzaje działalności, które nie są uznawane za taką dystrybucję. Projekt ustawy zakłada zachowanie podmiotowego podziału pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji, dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami za dystrybutora uznany zostanie zakład ubezpieczeń, jak również uwzględnione zostaną inne kanały dystrybucji np. porównywarki internetowe.

Projekt odnosi się także w dużym stopniu do wynagrodzenia dystrybutora. Zgodnie z przepisami dyrektywy Klient zostanie poinformowany o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez pośrednika. Ponadto polski ustawodawca wprowadził obowiązek przekazania informacji o kosztach dystrybucji i kosztach prowizji związanych z umową w umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym.

Ponadto projektowany akt przywraca obowiązkowe szkolenia pośredników ubezpieczeniowych oraz wprowadza zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach oraz zapoznania się z programem wydarzenia!


Magdalena Sokulska
Project ManagerDo udziału zapraszamy:

- Towarzystwa Ubezpieczeniowe
- Multiagencje Ubezpieczeniowe
- Firmy Brokerskie
- Banki
- internetowe porównywarki cen polis
- Salony Dealerskie
- Firmy Leasingowe

W szczególności:

Prezesów Zarządów, Członków Zarządów, Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z Departamentów: Zarządzania i Rozwoju Produktów , Prawnego, Likwidacji Szkód oraz Sprzedaży

Uczestnikom gwarantujemy:

- prelekcje znakomitych ekspertów – specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeniowego
- możliwość zadawania ważnych dla siebie pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości
- atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy
- możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku oraz zaproszonymi doskonałymi ekspertami
- imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

23 października 2017

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Nowe podejście do dystrybucji ubezpieczeń – implementacja dyrektywy IDD – perspektywa zakładów ubezpieczeń

Andrzej Kiciński, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń
Piotr Wrzesiński, Ekspert, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń

 • założenia i cele dyrektywy IDD
 • proces implementacji
 • zasada minimalnej harmonizacji – najważniejsze odstępstwa
 • zakład ubezpieczeń jako dystrybutor
 • nowe obowiązki dystrybutora wobec klienta oraz rola nadzoru

 

10:30

Wpływ IDD na rynek dystrybucji ubezpieczeń w Polsce

Igor Rusinowski, Prezes Zarządu, Unilink SA

 • praktyczne aspekty IDD w kontekście pracy Agenta
 • możliwe implikacje zmian regulacyjnych na rynek pośrednictwa w Polsce
 • rola poszczególnych uczestników rynku we wdrażaniu zmian (Towarzystwa, Agenci, Multiagencje, KNF)

 

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Pośrednik ubezpieczeniowy w procesie dystrybucji w świetle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Łukasz Zoń, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

12:45

Obowiązki informacyjne agentów wobec klientów w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Paweł Stykowski, Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk

 • informowanie o wynagrodzeniu pośrednika
 • określanie wymagań i potrzeb klientów, przekazywanie obiektywnych informacji
 • ustandaryzowany dokument informujący o umowie
 • formy: "papierowa", trwały nośnik i "internetowa"
 • opis umów składających się na pakiet
 • informacje o zatwierdzaniu produktu

 

13:45

Przerwa na lunch

14:30

Pojęcie wynagrodzenia na gruncie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 • zakaz stosowania przy ustalaniu zasad wynagrodzenia zachęt do proponowania klientom określonych umów ubezpieczenia
 • obowiązki informacyjne agenta związane z wynagrodzeniem przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń związane z wynagrodzeniem przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • obowiązki informacyjne brokerów ubezpieczeniowych związane z wynagrodzeniem przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • szczególne obowiązki informacyjne agenta, brokera i zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym
 • nadzór KNF i innych organów w zakresie wynagrodzeń nad pośrednikami wykonującymi działalność agencyjną lub brokerską

 

15:30

Porady EIOPY dotyczące implementacji IDD

dr Jacek Skwierczyński, Aktuariusz, CRSA, Open Life TU Życie S.A.

 • zarządzanie produktem
 • konflikty interesu
 • zachęty dla sprzedawców – kiedy mają negatywny wpływ dla klienta
 • adekwatność ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

16:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

24 października 2017

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Wpływ nowych przepisów na różne modele dystrybucji ubezpieczeń: ubezpieczenia grupowe, bancassurance, dystrybucja przez agenta/brokera, direct

Piotr Czublun, Radca Prawny, Partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

 • czy nowe przepisy wpłyną na pozycję prawną ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 • relacja nowych przepisów do artykułu 18 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • zdalna komunikacja z klientem – nowe możliwości wynikające z nowych przepisów
 • zarządzanie konfliktem interesów w procesie sprzedaży ubezpieczeń

 

10:30

Działanie dystrybutora w najlepiej rozumianym interesie klienta

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci

 • wykładnia pojęcia "działania w najlepiej rozumianym interesie klienta" w IDD i cel jego użycia w dyrektywie
 • rozumienie pojęcia "działania w najlepiej rozumianym interesie klienta" w prawie polskim
 • unikanie missellingu czy optymalizacja postanowień umowy i warunków ochrony?
 • rozumienie pojęcia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów pośredników, zakładu ubezpieczeń oraz ubezpieczającego u ubezpieczeniach grupowych

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Nowe przepisy o dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Finansowego

Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego

12:45

Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń w Polsce po implementacji IDD

Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

 • zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej
 • rejestr pośredników ubezpieczeniowych
 • badanie zgodności działalności z przepisami prawa prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec dystrybutora ubezpieczeń

13:45

Przerwa na lunch

14:30

Działalność transgraniczna agentów i brokerów w świetle implementacji IDD

Anna Tarasiuk, Radca Prawny, Filipska Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

 • działalność transgraniczna zagranicznego i krajowego pośrednika ubezpieczeniowego
 • formy działalności: swoboda świadczenia usług a oddział – tworzenie i funkcjonowanie
 • naruszenie przepisów przez pośredników ubezpieczeniowych – praktyczne aspekty funkcjonowania nadzoru i czynności nadzorczych
 • podział kompetencji nadzorczych w praktyce

15:15

Realizacja wymagań IDD w kontekście obowiązków spoczywających na dystrybutorach ubezpieczeń wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Jakub Wezgraj, Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • status i rola dystrybutorów ubezpieczeń (zakłady ubezpieczeń, agenci, brokerzy) na gruncie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i wynikające z tego konsekwencje
 • kluczowe wymagania RODO jakie muszą spełnić dystrybutorzy ubezpieczeń w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • polityka informacyjna wobec osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej oraz klientów, a obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z RODO
 • szczególne wymagania RODO wobec agentów ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń (wynikające ze współpracy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zakład ubezpieczeń oraz nadzoru nad agentem pełnionego przez ten zakład)

16:15

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895.00 PLN (od 30 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2017)
2195.00 PLN (od 1 września 2017 do 24 października 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1895.00 PLN
2 1895.00 PLN
3 1895.00 PLN
4 1895.00 PLN
5 1895.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Gniew suwerena

Ale się porobiło… Wszystkie znaki na politycznym...
News

Trener z rynku czy własnego chowu

Kiedy korzystać z...
News

Dyskwalifikujący błąd z pośpiechu

Nakazując błyskawiczne...
News

Sąd Najwyższy spacyfikowany

Żeby przeforsować ustawę...
News

Księgowo wyszło dość przyzwoicie

 
News

Prezydent wchodzi zaskakująco do gry

W czwartkowym bloku...
News

Naucz klienta, jak ma cię traktować

Wypchany portfel może nie...
News

Prywatyzacja norm konstytucji

Ustawa o Sądzie Najwyższym...
Najlepsze blogi o biznesie