pb.pl

Finanse

Forum Controllingu Finansowego

19.09.2017, Warszawa,
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 29 lipca 2017 do 19 września 2017)

Forum. Znaczenie controllingu w przewidywaniu zdarzeń ekonomicznych w firmie

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce program Forum Controllingu Finansowego, którego celem jest zaprezentowanie nowego, świeżego spojrzenia na pracę strategicznego dla firmy działu jakim jest controlling.

Działy controllingu skupiają, bowiem istotne dane potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji w firmie.

W programie 1-dniowego spotkania proponujemy kilka prelekcji oraz  tematy do wyboru w 3 sesjach równoległych.

Udział w wydarzeniu będzie doskonałą okazję by spojrzeć na pracę własnego departamentu z perspektywy doświadczeń prelegentów i pozostałych uczestników.

Wymienić się doświadczeniami, otrzymać gotowe rozwiązania i podpowiedzi.

Samemu wybrać interesujące tematy w ramach sesji równoległych.

Mocną stroną programu jest fakt, iż  dotyka codziennej pracy controllera i wynikających z niej realnych trudności.

Nie może Państwa zatem zabraknąć podczas Forum, jeśli zajmujecie się tematyką controllingu w swoich firmach i organizacjach!

Serdecznie zapraszam i do zobaczenia!

Ewelina Stęplewska

Project manager


Do udziału zapraszamy:
Reprezentantów działów controllingu, finansowych, analiz, planowania i sprawozdawczości oraz wszystkie osoby, którym bliska jest tematyka controllingu.

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

19 września 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed działami controllingu

Michał Plit, Dyrektor Analiz Strategicznych, Adam Sienkiewicz, Kontroler Biznesowy, GRUPA LUX MED

 • 7 metod poprawy wyniku
 • Od kontrolingu finansowego do kontrolingu biznesowego
 • Od kontrolingu biznesowego do biznes partneringu
 • Od biznes partneringu do internal consultingu
09:30

Zmiany podatkowe z punktu widzenia controllingu: VAT, JPK, analiza porównawcza w zakresie cen transferowych

Małgorzata Pełka Menadżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC)

 • Uszczelnianie systemu podatkowego – zarys zmian prawnopodatkowych w zakresie VAT, Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz cen transferowych,
 • Jak dane widzą i analizują urzędnicy, czyli o rozwoju katalogu usług cyfrowych zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego przez fiskusa,
 • Rozwiązania IT a JPK i ceny transferowe, czyli jak skutecznie analizować dane z systemów ERP
10:20

Pro-aktywne przewidywanie zdarzeń ekonomicznych w firmie

Artur Waśkiewicz,Dyrektor Finansowy,Wiceprezes Zarządu,J.S. Hamilton Poland S.A

 • Jak skutecznie przewidywać zdarzenia ekonomiczne w firmie
 • Rola controllingu w predykcji zdarzeń finansowych
 • Jak controlling może wpływać na zdarzenia o charakterze ekonomicznym
 • Przewidywanie skutków i przygotowanie się na nie

 

11:10

Przerwa na kawę

11:30

Wewnętrzne działania antykorupcyjne, antyfraudowe i etyka biznesowa

Konrad Sędkiewicz, Compliance Officer, Departament Prawny, Totalizator Sportowy

 • Compliance: miejsce i rola w organizacji
 • Praktyczne aspekty przeciwdziałania zjawisku korupcji i nadużyciom
 • Raportowanie niefinansowe
 • Standard Minimum Programu Etycznego

12:20

Jak prezentować dane zarządowi by realnie wspierać procesy decyzyjne

dr hab. prof. SGH Tomasz Cicirko Dyrektor Biura Kontrolingu Grupy Kapitałowej

 

 • Jak wybrać te dane, które realnie mają znaczenie
 • Optymalna forma prezentacji danych
 • Co tak naprawdę jest istotne
 • Jak faktycznie wesprzeć podejmowanie strategicznych decyzji
 • Rola danych dostarczanych przez controlling dla Zarządu

 


13:10

Przerwa na lunch

14:00

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Mariusz Suminski, Dyrektor, MDDP Business Consulting

 

 • Jak zoptymalizować proces konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Najbardziej newralgiczne kwestie i sposoby ich rozwiązania
 • Jakich błędów należy unikać

 

Controlling kosztów a budżetowanie elastyczne (Flexible Budgeting) - jednoczesne wyznaczanie celów kosztowych oraz operacyjnych

Dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, ABC Akademia

 

Budżet statyczny vs. Flexible Budgeting (budżet elastyczny)

Mankamenty wykorzystania budżetowania statycznego do monitorowania wykonania celów kosztowych i operacyjnych

Cele kosztowe i operacyjne w zaawansowanym budżetowaniu elastycznym

Koszty uzasadnione jako element motywacyjny budżetowania elastycznego (ang.: Authorized Cost, niem.: Sollkosten)

Analiza autoryzowanego i nieautoryzowanego zużycia (wykorzystania) zasobów

Analiza odchyleń kosztów niewykorzystanych zasobów.

15:00

Budżetowanie –pułapki, trudności, ocena realizacji budżetu

Paweł Kwiatkowski,Szef Biura Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w LOTOS Kolej

 • Pułapki, na które nie można dać się złapać w procesie budżetowania
 • Najtrudniejsze etapy procesu
 • Gdzie najłatwiej popełnić błędy
 • Efektywne metody oceny realizacji budżetu
 • Ocena realizacji budżetu w trakcie jego trwania


KPI na użytek działu controllingu

Sławomir Borkowski, Partner, Crido Business Consulting

 

 • Jak czytać KPI by stanowiły one realną informację o sytuacji w firmie
 • Na co zwrócić szczególną uwagę
 • KPI a działania działu controllingu

 

15:55

Przerwa na kawę

16:05

Współpraca Kontrolingu z innymi działami firmy

Andrzej Ogrodowczyk, Dyrektor ds. Kontrolingu, Amica SA

 

 • Rola kontrolingu - przyjaciel czy wróg?
 • Czy bez kontrolingu organizacja da radę?
 • Podejście procesowe.
 • Rola kontrolingu w organizacji międzynarodowej.
 • A jak to jest w Amice?

 

Jak znaleźć i zatrzymać najlepszych specjalistów do działu controllingu?

Jacek Siennicki, Główny Analityk w Zespole Raportów Płacowych, Agnieszka Grzesik, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa, HRM partners

 

 • Gdzie szukać ekspertów do działu
 • Jak dotrzeć do najlepszych
 • Sytuacja w zakresie zatrudniania służb finansowo-księgowych
 • Wynagrodzenia w działach controllingu
 • Jak będzie się kształtował rynek pracy w tym obszarze

 

 

17:00

Zakończenie Forum i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 29 lipca 2017 do 19 września 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Forum Controllingu Finansowego
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995.00 PLN
2 1995.00 PLN
3 1995.00 PLN
4 1995.00 PLN
5 1995.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ułatw sobie życie podczas sezonu wynikowego...

Dobry PR-owiec nawet...
News

Rynek magazynowy w Polsce ciągle w górę

Za nami udane sześć...
News

Wojna cywilów rozkłada wojsko

Prezydent nie godzi się,...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dwóch panów z fryzurami

Podobno historia uczy nas tylko tego, że jeszcze...
News

Rekordowa wtopa z bezmyślności

Od rocznicy wybuchu...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie