pb.pl

Finanse

Jednolity plik kontrolny

13.10.2017, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1395.00 PLN (od 15 maja 2017 do 4 sierpnia 2017)
1695.00 PLN (od 5 sierpnia 2017 do 13 października 2017)

Warsztaty. Doświadczenie z e-raportowaniem danych podatkowych

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie elektronicznego raportowania przez podatników danych na potrzeby służb skarbowych.

W myśl nowych przepisów, standardem raportowania danych w formie elektronicznej stał się tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK - ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T), który stanowi zbiór danych tworzony z systemów informatycznych podatników. JPK zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, przedstawione w ustandaryzowanym układzie i formacie (schemat XML) umożliwiającym jego łatwe przetwarzanie.

Obowiązki podatników związane z JPK polegają zasadniczo na przedłożeniu danych w formie JPK na żądanie w trakcie czynności organów podatkowych oraz przesyłania comiesięcznie informacji o ewidencji VAT (JPK_VAT).

Krajowa Administracja Skarbowa już teraz wykorzystuje przekazane pliki JPK do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych. Przykładowo, po analizie comiesięcznych JPK_VAT, które złożono w lutym 2017 r., stwierdzono ponad 63 000 transakcji w rejestrach zakupów budzących wątpliwości w odniesieniu do ich rzetelności i prawidłowości (np. posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT).

Ponadto, podatnicy powinni być przygotowani na działania kontrolne nowej Krajowej Administracji Skarbowej z wykorzystaniem struktur JPK innych niż dla ewidencji VAT, czyli tzw. e-kontrole.

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w II edycji specjalistycznego szkolenia w zakresie problematyki JPK, które zostanie przeprowadzone przy współpracy z firmą doradztwa podatkowego PwC. Podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania od podatników przekazywania danych w formie JPK i sposoby korzystania z tych danych przez nową administrację podatkową. Ponadto, przedstawiony zostanie projekt resortu finansów dotyczący rozwoju katalogu usług cyfrowych w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego, a także dalsze plany dotyczące rozszerzania standardu raportowania danych podatkowych w formie JPK.

PwC posiada kompleksową metodykę i doświadczenie w realizacji projektów na potrzeby wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwalającą na osiągnięcie zgodności rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa, struktury JPK i wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie JPK. Dodatkowo, PwC dysponuje stosowną wiedzą praktyczną przy wspieraniu podatników w zbudowaniu wewnętrznych rozwiązań na potrzeby raportowania JPK (w tym prac koncepcyjnych oraz wsparcia na etapie implementacji przyjętych rozwiązań) oraz wdrożenia aplikacji Taxolite – rozwiązania PwC zapewniającego możliwości raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Z poważaniem,

Ewelina Stęplewska
Project Manager

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką JPK, w szczególności:
  • Dyrektorów Finansowych
  • Głównych Księgowych
  • Dyrektorów Departamenty Podatkowego
  • Dyrektorów Departamentu Rachunkowości
  • Księgowych
  • Specjalistów/Ekspertów Podatkowych
  • Tax Managerów

Patron merytoryczny:


PwC jako wiodąca globalna organizacja świadczy profesjonalne usługi doradcze.
Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.
W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 3500 specjalistów i kadry wspierającej w ośmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie.
Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki - zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

13 października 2017

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

12.30 Przerwa na lunch

15.30 Przerwa na kawę

17.00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

1. Co to jest Jednolity Plik Kontrolny i na czym polega jego zastosowanie

JPK – koncepcja e-raportowania podatkowego i doświadczenia z innych krajów

JPK w Polsce czyli JPK na żądanie fiskusa i bez żądania

JPK a podatnicy podstawowe trudności i korzyści związane z JPK

2. Jednolity Plik Kontrolny a Krajowa Administracja Skarbowa

Struktura nowej administracji podatkowej, czyli Krajowa Administracja Skarbowa w pigułce

Szef KAS a JPK

JPK a uprawnienia naczelników urzędów skarbowych

JPK a uprawnienia naczelników urzędów celno-skarbowych

3. Jak można przekazać JPK fiskusowi

Wymogi techniczne w zakresie przekazania JPK fiskusowi

Nowa Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK

Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK

4. Jak Krajowa Administracja Skarbowa korzysta z JPK

JPK a Projekt CVP, czyli o rozwoju katalogu usług cyfrowych zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego

Aplikacje Krytyczne, czyli specjalna spółka do celów informatyzacji fiskusa a JPK

ANALIZATOR_JPK czyli o tym jak weryfikowane są dane z plików JPK_VAT

5. JPK a potencjalne sankcje za jego brak

Sankcje za brak comiesięcznego JPK dla VAT i jak można bronić się przed sankcjami

Sankcje za nieprzekazanie danych w formie JPK na żądanie i jak można bronić się przed sankcjami

6. Struktury JPK – główne problemy podatników z tworzeniem JPK dla poszczególnych struktur

Struktura 1 - księgi rachunkowe

Struktura 2 - wyciągi bankowe

Struktura 3 - magazyn

Struktura 4 - ewidencja zakupów i sprzedaży VAT

Struktura 5 - faktury

7. Przyszłość JPK

Centralny Rejestr Faktur a JPK

JPK dla paragonów i kas fiskalnych

JPK dla kantorów i akcyzy

8. Dyskusja i pytania otwarte

17:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1395.00 PLN (od 15 maja 2017 do 4 sierpnia 2017)
1695.00 PLN (od 5 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Jednolity plik kontrolny
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1695.00 PLN
2 1695.00 PLN
3 1695.00 PLN
4 1695.00 PLN
5 1695.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ułatw sobie życie podczas sezonu wynikowego...

Dobry PR-owiec nawet...
News

Rynek magazynowy w Polsce ciągle w górę

Za nami udane sześć...
News

Wojna cywilów rozkłada wojsko

Prezydent nie godzi się,...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dwóch panów z fryzurami

Podobno historia uczy nas tylko tego, że jeszcze...
News

Rekordowa wtopa z bezmyślności

Od rocznicy wybuchu...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie