pb.pl

 

Fundusze europejskie są dla ludzi

21.06.2017, Wrocław,
The Granary La Suite Hotel, ul. Mennicza 24

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 15 maja 2017 do 21 czerwca 2017)

Wydarzenie bezpłatne

Śniadanie biznesowe. Jak skutecznie pozyskać dotacje, zrealizować i rozliczyć projekt

Szanowni Państwo,

pozyskanie dotacji i zawarcie umowy o dofinansowanie to dopiero początek drogi, jaką musi przebyć przedsiębiorca w celu całkowitego zamknięcia projektu. Skomplikowane regulacje i wytyczne, nierzadko zmieniające się w trakcie realizacji projektu, duża ilość dokumentów, które trzeba składać razem z wnioskiem o wypłatę dofinansowania, nie ułatwiają  zadania jakim jest skuteczne zakończenie projektu. Natomiast wszelkie nieprawidłowości mogą spowodować zmniejszenie bądź całkowitą utratą wsparcia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak unikać najczęściej popełnianych błędów w rozliczeniach, a także zapoznać się z planowanymi w najbliższych miesiącach naborami wniosków o dofinansowanie, zapraszamy na udział w cyklu śniadań biznesowych „Fundusze europejskie są dla ludzi. Jak skutecznie pozyskać dotacje, zrealizować i rozliczyć projekt”, które PWB wraz z Pulsem Biznesu  organizują w czerwcu.

Podczas spotkań umożliwimy indywidualne konsultacje z ekspertami.

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:

  • przedsiębiorców, właścicieli MŚP,
  • beneficjentów środków europejskich,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i ich zespoły eksperckie,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za strategie rozwoju,
  • pracowników i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
  • inne osoby zainteresowane tematem inwestycji w innowacje, badania i rozwój, wykorzystania wyników prac badawczo – rozwojowych. Spotkanie rekomendujemy firmom z różnych branży i sektorów, które będą lub są w trakcie rozliczania projektów, a także planują pozyskać środki unijne na kolejne realizacje.


Zapraszamy do kontaktu:
Michał Przybył, menedżer PWB Sp. z o.o.
przybyl@pwb.com.pl

Beata Tomaszkiewicz, menedżer projektu, Puls Biznesu
b.tomaszkiewicz@pb.pl

 


 

O Współorganizatorze

PWB od ponad 15 lat pomaga przedsiębiorstwom wyzwolić ich potencjał rozwoju poprzez świadczenie wyjątkowych usług doradczych. Nasz zespół, wykorzystując wiedzę i doświadczenie wpiera naszych Partnerów w obszarze usług audytorskich, doradztwa europejskiego oraz podatkowego a także w zakresie efektywności energetycznej.

Partnerzy

Współorganizator

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 15 maja 2017 do 21 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Fundusze europejskie są dla ludzi
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Wydarzenie jest dedykowane przedstawicielom firm produkcyjnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia przedstawicieli szczególnie takich instytucji jak: kancelarie prawne, firmy doradcze, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, agencje reklamowe, agencje marketingowe.

4. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter