pb.pl

 

Fundusze europejskie są dla ludzi

22.06.2017, Warszawa,
Hotel Bellotto, ul. Senatorska 13/15

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 15 maja 2017 do 22 czerwca 2017)

Wydarzenie bezpłatne

Śniadanie biznesowe. Jak skutecznie pozyskać dotacje, zrealizować i rozliczyć projekt

Szanowni Państwo,

pozyskanie dotacji i zawarcie umowy o dofinansowanie to dopiero początek drogi, jaką musi przebyć przedsiębiorca w celu całkowitego zamknięcia projektu. Skomplikowane regulacje i wytyczne, nierzadko zmieniające się w trakcie realizacji projektu, duża ilość dokumentów, które trzeba składać razem z wnioskiem o wypłatę dofinansowania, nie ułatwiają  zadania jakim jest skuteczne zakończenie projektu. Natomiast wszelkie nieprawidłowości mogą spowodować zmniejszenie bądź całkowitą utratą wsparcia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak unikać najczęściej popełnianych błędów w rozliczeniach, a także zapoznać się z planowanymi w najbliższych miesiącach naborami wniosków o dofinansowanie, zapraszamy na udział w cyklu śniadań biznesowych „Fundusze europejskie są dla ludzi. Jak skutecznie pozyskać dotacje, zrealizować i rozliczyć projekt”, które PWB wraz z Pulsem Biznesu  organizują w czerwcu.

Podczas spotkań umożliwimy indywidualne konsultacje z ekspertami.

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:

  • przedsiębiorców, właścicieli MŚP,
  • beneficjentów środków europejskich,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i ich zespoły eksperckie,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za strategie rozwoju,
  • pracowników i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
  • inne osoby zainteresowane tematem inwestycji w innowacje, badania i rozwój, wykorzystania wyników prac badawczo – rozwojowych. Spotkanie rekomendujemy firmom z różnych branży i sektorów, które będą lub są w trakcie rozliczania projektów, a także planują pozyskać środki unijne na kolejne realizacje.


Zapraszamy do kontaktu:
Michał Przybył, menedżer PWB Sp. z o.o.
przybyl@pwb.com.pl

Beata Tomaszkiewicz, menedżer projektu, Puls Biznesu
b.tomaszkiewicz@pb.pl


O Współorganizatorze

PWB od ponad 15 lat pomaga przedsiębiorstwom wyzwolić ich potencjał rozwoju poprzez świadczenie wyjątkowych usług doradczych. Nasz zespół, wykorzystując wiedzę i doświadczenie wpiera naszych Partnerów w obszarze usług audytorskich, doradztwa europejskiego oraz podatkowego a także w zakresie efektywności energetycznej.

 

Partnerzy

Współorganizator

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 15 maja 2017 do 22 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Fundusze europejskie są dla ludzi
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Wydarzenie jest dedykowane przedstawicielom firm produkcyjnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia przedstawicieli szczególnie takich instytucji jak: kancelarie prawne, firmy doradcze, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, agencje reklamowe, agencje marketingowe.

4. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter