pb.pl

 

Rozszerzone raportowanie niefinansowe

12-13.06.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS (Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 3 czerwca 2017 do 13 czerwca 2017)

Konferencja. Nowe obowiązki i szanse dla biznesu

Rok 2017 to okres, w którym wiele spółek w Polsce będzie musiało podjąć decyzje dostosowujące ich dotychczasowy model sprawozdawczości do wymogów określonych w nowych przepisach, tj. w zmienionej Ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych.  Zmiany te płyną z Dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Wiele z podmiotów objętych obowiązkiem rozszerzonego raportowania niefinansowego po raz pierwszy ujawni te informacje w sprawozdaniach po zakończeniu 2017 r.

Obecnie przed spółkami podlegającymi nowym przepisom szereg decyzji – jakie dane niefinansowe powinny zaraportować, jak i w jakim zakresie je sprawnie i rzetelnie pozyskać oraz w jakiej formie je ostatecznie przedstawić. Tym zagadnieniom będzie poświęcone dwudniowe wydarzenie – konferencja połączona z praktycznymi zajęciami warsztatowymi.

Ministerstwo Finansów szacuje, iż w Polsce nowym wymogom w zakresie ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych podlegać będzie ok. 300 podmiotów, jednak ze zmianami muszą się liczyć także ich kontrahenci.

Przepisy wskazują, iż obowiązkiem objęte będą tzw. Jednostki Zainteresowania Publicznego, czyli banki, zakłady ubezpieczeń, emitenci, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, jednostki ubiegające się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, krajowe instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego. Nowe wymogi dotyczyć będą także dużych grup kapitałowych, w których jednostką dominującą jest JZP. W każdym z tych przypadków do oceny, czy dany podmiot podlega zmienionym przepisom, będą miały zastosowanie odpowiednie kryteria określające skalę prowadzonej działalności, tj. liczba zatrudnionych pracowników oraz wielkość przychodów lub aktywów.

O ile nowe wymagania precyzują kryteria zaliczenia spółki do grona firm objętych obowiązkiem rozszerzonego raportowania, o tyle sam zakres ujawnianych informacji niefinansowych wskazany jest na tyle ogólnie, iż każdy z podmiotów będzie musiał przeprowadzić analizę ich doboru pod kątem adekwatności i istotności. A zakres tej analizy jest dość szeroki, bo obejmuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Spółki będą udzielały odpowiedzi na pytania o stosowane w tym zakresie polityki oraz zidentyfikowane ryzyka i sposoby zarządzania nimi w celu ich ograniczenia.

Tematy te powinny znaleźć się także w kręgu zainteresowania firm współpracujących ze spółkami objętymi nowymi wymogami, ponieważ część z nich będzie dążyła do przedstawienia podejścia do wspomnianych kwestii w swoich łańcuchach dostaw. Spowoduje to konieczność dostarczenia takiemu kontrahentowi pewnych rozszerzonych informacji sprawozdawczych.

Ujawnianie rozszerzonych informacji niefinansowych niesie wiele korzyści zarówno dla firm objętych tym obowiązkiem, jak i dla wszystkich zainteresowanych ich działalnością i uzyskiwanymi przez nie wynikami. Transparentne i zobiektywizowane informacje z tego zakresu będą ważną informacją zarządczą oraz staną się wartościowe dla partnerów biznesowych i klientów, inwestorów i analityków, instytucji nadzorujących i regulatorów, ale także dla przyszłych pracowników i członków społeczności lokalnych, w których te firmy funkcjonują. Im samym zaś pomoże to lepiej zarządzać tak ważnymi kwestiami i dzięki temu podnosić spółkom swoją konkurencyjność.

Tym wszystkim zagadnieniom poświęcona będzie konferencja, podczas której dowiemy się:

 • jak interpretować nowe obowiązki,
 • jak najlepiej się do nich przygotować,
 • jaki standard i format sprawozdawczości przyjąć,
 • oraz w jaki sposób udoskonalić swoją działalność, by zwiększyć wartość firmy.


Adresatami wydarzenia są m.in.:

 • Członkowie zarządów i dyrektorzy finansowi spółek objętych nowymi wymogami;
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie i analizę ryzyka w obszarach wskazanych przez Dyrektywę 2014/95/UE (kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu);
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie w firmach zasad społecznej odpowiedzialności i raportowanie społeczne;
 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działania firmy z przepisami prawa i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami (compliance);
 • Biegli rewidenci;
 • Osoby reprezentujące firmy współpracujące lub ubiegające się o współpracę z podmiotami objętymi nowymi wymogami.


W pierwszym dniu wydarzenia skoncentrujemy się na przedstawieniu:

 • nowych wymogów w zakresie ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych oraz kontekstu decyzji o ich wprowadzeniu;
 • kwestii mogących budzić wątpliwości w zakresie zastosowania nowych wymogów;
 • kwestii doboru informacji sprawozdawczych oraz możliwych wskaźników efektywności;
 • nowego obowiązku w kontekście podejścia do zarządzania oraz procedur należytej staranności i analizy ryzka w obszarach niefinansowych;
 • oczekiwań informacyjnych oraz sposobów interpretacji i wykorzystania informacji niefinansowych ze strony różnych grup odbiorców;
 • współdziałania osób odpowiedzialnych za raportowanie finansowe i niefinansowe;
 • korzyści płynących z nowych obowiązków dla raportujących firm i ich interesariuszy;
 • dobrych praktyk z perspektywy wyników wiodących konkursów na  najlepsze raporty.


W drugim dniu wydarzenia podczas praktycznych zajęć ich uczestnicy poznają:

 • różne standardy zarządzania i raportowania kwestii niefinansowych;
 • sposoby organizacji prac w zakresie pozyskiwania informacji niefinansowych;
 • dobre praktyki w zakresie przygotowywania raportu niefinansowego;
 • zasady dobrego raportu niefinansowego;
 • warunki zapewnienia jakości zewnętrznej weryfikacji informacji niefinansowych;
 • sposoby komunikowania nowych informacji sprawozdawczych na zewnątrz organizacji;
 • możliwe formy publikacji wyników niefinansowych.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji!

Aldona Mlonek
Project Manager

 

Patron merytoryczny
Martis CONSULTING to firma doradztwa strategicznego. Funkcjonujący w jej ramach Dział Audytu i CSR specjalizuje się w problematyce compliance (m.in. bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, budowa kultury zgodności), etyki biznesu (m.in. programy etyczne i prewencja nadużyć) oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (m.in. strategie i programy CSR oraz raportowanie niefinansowe i zintegrowane).

Partnerzy

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

12 czerwca 2017

09:30

Rejestracja, poranna kawa

Już od 9.30 czekamy na Państwa. Zapraszamy do rejestracji, na pobudzającą kawę. Za chwilę rozpoczynamy konferencję!

09:50

Uroczyste przywitanie uczestników konferencji

Anna Pawelska - Dyrektor Działu Audytu i CSR, Martis CONSULTING
Aldona Mlonek – Project Manager, Puls Biznesu

10:00

Obowiązek raportowania niefinansowego jako czynnik transparentności życia gospodarczego w relacjach z partnerami biznesowymi oraz klientami indywidualnymi – perspektywa rządu

Jacqueline Kacprzak - Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami w Biurze Ministra, Ministerstwo Rozwoju

 • szerszy kontekst i cel wprowadzenia nowych wymogów w Unii Europejskiej,
 • podejście polskiego rządu do kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 • obowiązek raportowania niefinansowego jako czynnik transparentności życia gospodarczego w relacjach z partnerami biznesowymi oraz klientami,
 • waga i rola informacji niefinansowych z perspektywy poprawy jakości szeregu procesów istotnych dla interesariuszy objętych tym wymogiem przedsiębiorstw.
10:40

Informacje niefinansowe raportowane zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE: kto i co musi raportować, jak inwestorzy mogą wykorzystać te informacje?

Piotr Biernacki - Prezes, Fundacja Standardów Raportowania i Wiceprezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • nowe wymogi w zakresie raportowania informacji niefinansowych: obowiązek czy narzędzie budowy wartości spółki?
 • stan przygotowania polskich spółek giełdowych oraz inwestorów do wykorzystania informacji niefinansowych. Co zrobić, żeby efektywnie raportować oraz wykorzystywać informacje niefinansowe?
 • standard Informacji Niefinansowych: możliwości jego wykorzystania przez spółki i inwestorów

 

11:20

Zmiany w raportowaniu płynące z nowo uchwalonej Ustawy o rachunkowości

Mariusz Kuciński - Partner, biegły rewident nr 9802, PKF Consult

 • kierunkowe omówienie zmian wprowadzonych Ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych,
 • omówienie najczęściej zgłaszanych przez przedsiębiorstwa pytań i wątpliwości związanych z ww. zmianami,
 • przedstawienie podejścia Ministerstwa Finansów do ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa.
12:00

Przerwa na kawę / networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami konferencji!

12:20

Wykorzystanie międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego jako wsparcie w obszarze zarządzania CSR w firmie – wnioski z konkursu na najlepsze raporty społeczne

Mirella Panek-Owsiańska – Prezeska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • wykorzystanie nowych wymogów w zakresie ujawniania szerszego zakresu informacji niefinansowych jako wsparcia w obszarze doskonalenia / zbudowania modelu zarządzania CSR w firmie,
 • waga angażowania interesariuszy w proces raportowania niefinansowego,
 • wnioski z dobrych praktyk na podstawie zgłoszeń do konkursu Raporty Społeczne.
13:00

Biegli rewidenci jako partnerzy komórek CSR w spółkach w procesie raportowania niefinansowego

Ewa Sowińska - Zastępca prezesa, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
Monika Kaczorek - Członek, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • szerszy zakres ujawniania informacji niefinansowych jako czynnik podnoszący jakość zarządzania (lepsze rozpoznanie ryzyk, dobór adekwatnych działań mitygujących, wdrażanie procedur należytej staranności) w organizacji,
 • biegli rewidenci jako partnerzy osób odpowiedzialnych za zarządzanie i raportowanie kwestii społecznej odpowiedzialności w spółkach
 • przygotowanie raportujących spółek do weryfikacji danych niefinansowych,
 • raportowanie niefinansowe w aspekcie budowy wartości spółki.
13:40

Informacje niefinansowe w raporcie – na co zwracają uwagę inwestorzy i analitycy, praktyczne uwagi

Mariusz Babula - Senior IR Manager, Martis CONSULTING

 • szerszy zakres ujawniania informacji niefinansowych w raportach spółek giełdowych jako czynnik podnoszący jakość zarządzania  i zaufanie rynku do organizacji,
 • oczekiwania analityków i zarządzających wobec doboru i prezentacji informacji niefinansowych w raportach spółek giełdowych,
 • doświadczenia i obserwacje płynące z rynków bardziej zaawansowanych pod względem ujawniania informacji niefinansowych,
 • raportowanie niefinansowe w aspekcie oceny wartości niematerialnych spółki z perspektywy inwestora.
14:20

Lunch

Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami konferencji!

15:10

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

13 czerwca 2017

DZIEŃ II: WARSZTATY

Ramowy plan godzinowy:

 • 9:30 Rejestracja uczestników
 • 10:00 Rozpoczęcie warsztatów
 • 11:00-11:15 Przerwa kawowa
 • 13:00-13:45 Przerwa na lunch
 • 15:00-15:15 Przerwa kawowa
 • 16:00 Zakończenie warsztatów
09:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00

INTERAKTYWNE WARSZTATY

Anna Pawelska - Dyrektor Działu Audytu i CSR, Martis CONSULTING
Mariusz Kuciński - Partner, Biegły rewident, PKF Consult
Piotr Żychliński - CEO, Silk Software House

 

Drugi dzień  wydarzenia odbędzie się w formule praktycznych zajęć, prezentacji przykładów dobrych praktyk i wspólnej dyskusji poświęconej takim zagadnieniom raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych, jak:

 • Standardy: pomocne standardy zarządzania i raportowania różnych aspektów społecznej odpowiedzialności w organizacji, w tym w odniesieniu do kwestii społecznych i pracowniczych, ochrony środowiska,  praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz zarządzania różnorodnością.
 • Organizacja prac przy powstaniu raportu: na praktycznych przykładach omówienie sposobu organizacji prac w zakresie sprawnego pozyskiwania dobrej jakości informacji niefinansowych w organizacji oraz podzielenie się dobrymi praktykami w dziedzinie przygotowywania raportu niefinansowego – panel z udziałem przedstawicieli spółek o znacznym doświadczeniu w tej dziedzinie

Wśród panelistów:

Agata Koszarna - Specjalista ds. CSR,  Sekcja CSR, Lubelski Węgiel BOGDANKA

Monika Kulik - Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Komunikacja Korporacyjna i CSR, Wydział CSR i Sponsoringu, Orange Polska

Magdalena Rzeszotalska - Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Polpharma

 • Cechy dobrego raportu: omówienie kluczowych zasad sporządzenia  dobrego raportu niefinansowego, w tym procesu angażowania interesariuszy w jego powstanie.
 • IT w służbie raportowania: jak nowe technologie mogą wpłynąć na proces agregowania i zatwierdzania danych niefinansowych na potrzeby sporządzenia raportu i zarządzania tą sferą działalności w ciągu roku, warunki automatyzacji procesu, eliminacja tradycyjnych szkoleń dla grup projektowych, warunki wdrożenia na praktycznym przykładzie.
 • Forma raportu: przedstawienie możliwych form publikacji wyników niefinansowych w świetle nowych wymagań oraz dobrych praktyk: część sprawozdania z działalności czy odrębny raport społeczny lub zaintegrowany w formie tradycyjnej lub on-line.
 • Weryfikacja danych: przedstawienie warunków zapewnienia jakości zewnętrznej weryfikacji informacji niefinansowych: znaczenie weryfikacji danych niefinansowych dla wiarygodności spółki; praktyczne przygotowanie do weryfikacji raportu niefinansowego zgodnie ze standardem świadczenia usług atestacyjnych ISAE 3000 (proces współpracy z firmą audytorską, jakość dokumentacji na jej potrzeby);  zapewnienie jakości gromadzonych danych sprawozdawczych na potrzeby prac nad raportem niefinansowym i ewentualnej późniejszej weryfikacji - ważne wyznaczniki tego procesu, w tym wskazanie najczęstszych błędów.
 • Komunikacja: upowszechnienie nowych informacji sprawozdawczych na zewnątrz organizacji.

 

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 3 czerwca 2017 do 13 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Rozszerzone raportowanie niefinansowe
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie