pb.pl

Nieruchomości

KONTRAKTY BUDOWLANE

16-17.03.2017, Warszawa,
Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2195.00 PLN (od 4 lutego 2017 do 16 marca 2017)

Warsztaty. Relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszam na warsztaty, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.
Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa zawierana jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą  wiele ryzyk. Podczas warsztatów zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości  z tego zakresu.

Dzięki udziałowi w warsztatach, poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
 • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów budowlanych
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje i rękojmią za wykonane roboty
 • jak zabezpieczyć wykonanie umowy
 • jakie są istotne kwestie podatkowe dotyczące inwestorów i wykonawców
 • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności i  jak zabezpieczyć wykonanie umowy
 • jak dochodzić roszczeń z umów zawieranych wg wzorca FIDIC
 • jak nabyć prawa autorskie w procesie inwestycyjnym.

Zaproszeni eksperci przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce.

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach!

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 30
e-mail: a.mlonek@pb.pl


KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

16 marca 2017

09:30

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

10:00

Zagadnienia ogólne

Bartosz Poręba - Senior Associate, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

 • Przedmiot  umowy  o  roboty,  z  uwzględnieniem  rozróżnienia  z  umową  o  dzieło, zastosowanie do prac remontowych, essentialia negotii (etapy)
 • Strony  umowy  o  roboty  budowlane,  podwykonawcy i  uczestnicy  procesu  budowlanego (krótko o uprawnieniach)
 • Forma zawarcia umowy i możliwość jej zmiany
 • Prawa i obowiązki stron (ogólnie), terminy i odbiory robót
 • Wynagrodzenie? – przy  czym  sposób  płatności  (np.  kwestia  zapłaty  wykonawcy  po rozliczeniu się z podwykonawcami) można objąć zabezpieczeniami
 • Zakończenie  obowiązywania  umowy – przypadki  odstąpienia  od  umowy  oraz  jego skutek (także różnica pomiędzy odstąpieniem a rozwiązaniem)

.

11:10

Przerwa na kawę/networking

11:25

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

dr Jan M. Góralski - Partner, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

 • Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy – konstrukcje umowne
 • Instrumenty prawne zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Case study – gwarancje ubezpieczeniowe
12:35

Prawa autorskie w procesie inwestycyjnym

dr Dominik Sypniewski - Senior Associate, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

 • Dokumentacja  generalnego  wykonawcy/wykonawcy, do której ma zastosowanie  prawo autorskie
 • Nabycie praw autorskich oraz praw zależnych do dokumentacji
 • Prawa osobiste autora dokumentacji
13:45

Lunch

14:45

Dochodzenie roszczeń

Jan Hasik - Senior Associate, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

 • Polubowne rozwiązanie sporu
 • Rodzaje roszczeń z umowy o roboty budowlane
 • Strony postępowania sądowego (w tym m.in. problemy dot. konsorcjum)
 • Przedawnienie roszczeń dot. umowy o roboty budowlane
  Prawo zamówień publicznych a dochodzenie roszczeń z umowy o roboty budowlane
 • Procedury FIDIC
 • Egzekucja roszczeń z umowy o roboty budowlane
16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

17 marca 2017

09:30

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

10:00

Współpraca z podwykonawcami – jak nie zapłacić dwa razy

Ewelina Rogowska - Adwokat, Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. K.

 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w tym poprzez dorozumiane zaakceptowanie podwykonawcy
 • Postanowienia umowne i zabezpieczenia zmniejszające ryzyko podwójnej zapłaty za roboty budowlane
 • Roszczenia i uprawnienia inwestora lub generalnego wykonawcy w razie dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

 

11:15

Podatki w robotach budowlanych

Michał Zdyb - Doradca Podatkowy, TaxWise

 • Dostawa nieruchomości na gruncie VAT – kiedy opodatkowanie a kiedy zwolnienie
 • Moment wykonania usługi budowlanej na gruncie przepisów o VAT
 • Czy grunt zabudowany może być gruntem niezabudowanym dla celów VAT?
12:30

Przerwa na kawę/networking

12:45

Rozliczanie umów o roboty budowlane

Małgorzata Zamorska - Partner, Radca prawny, bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp.j.

 • Możliwe systemy wynagradzania (ryczałtowe, kosztorysowe, obmiarowe, godzinowe)
 • Zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego
 • Prawo do wynagrodzenia za roboty dodatkowe
 • Zasady płatności (zaliczki, rozliczenia według zaawansowania, znaczenie odbiorów częściowych)
 • Uzależnienie płatności częściowych i płatności końcowej od odbioru, konsekwencje braku odbioru
 • Rozliczenie z dalszym podwykonawcą w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy (wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy – zakres odpowiedzialności (w tym za odsetki, kaucje gwarancyjne; ograniczenie zakresu odpowiedzialności np. za kaucje), jak prawidłowo przeprowadzić i udokumentować rozliczenie z podwykonawcą, roszczenia regresowe wobec bezpośredniego kontrahenta
 • Obowiązek zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót
14:00

Lunch

15:00

Rękojmia za wady i gwarancja jakości robót budowlanych

Justyna Milewska - Radca Prawny i Szef Zespołu ds. Nieruchomości, Deloitte Legal
Artur Lisicki - Radca prawny, Senior Managing Associate w Zespole ds. Nieruchomości, Deloitte Legal


•      Rękojmia za wady
−      Właściwe przepisy prawa
−      Pojęcie wady fizycznej
−      Zakresy i terminy
−      Umowne modyfikacje

•       Gwarancja Wykonawcy
−      Właściwe przepisy prawa
−      Gwarancja a rękojmia
−      Najczęstsze błędy

•       Odpowiedzialność z rękojmi, gwarancji i na zasadach ogólnych

−      Roszczenia z rękojmi i gwarancji
−      Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
−      Kary umowne

•       Sprzedaż obiektu a rękojmia i gwarancja

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2195.00 PLN (od 4 lutego 2017 do 16 marca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
KONTRAKTY BUDOWLANE
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie