pb.pl

Nieruchomości

KONTRAKTY BUDOWLANE

16-17.03.2017, Warszawa,
Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2195.00 PLN (od 4 lutego 2017 do 16 marca 2017)

Warsztaty. Relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszam na warsztaty, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.
Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa zawierana jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą  wiele ryzyk. Podczas warsztatów zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości  z tego zakresu.

Dzięki udziałowi w warsztatach, poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
 • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów budowlanych
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje i rękojmią za wykonane roboty
 • jak zabezpieczyć wykonanie umowy
 • jakie są istotne kwestie podatkowe dotyczące inwestorów i wykonawców
 • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności i  jak zabezpieczyć wykonanie umowy
 • jak dochodzić roszczeń z umów zawieranych wg wzorca FIDIC
 • jak nabyć prawa autorskie w procesie inwestycyjnym.

Zaproszeni eksperci przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce.

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach!

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 30
e-mail: a.mlonek@pb.pl


KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

16 marca 2017

09:30

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

10:00

Zagadnienia ogólne

Bartosz Poręba - Senior Associate, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

 • Przedmiot  umowy  o  roboty,  z  uwzględnieniem  rozróżnienia  z  umową  o  dzieło, zastosowanie do prac remontowych, essentialia negotii (etapy)
 • Strony  umowy  o  roboty  budowlane,  podwykonawcy i  uczestnicy  procesu  budowlanego (krótko o uprawnieniach)
 • Forma zawarcia umowy i możliwość jej zmiany
 • Prawa i obowiązki stron (ogólnie), terminy i odbiory robót
 • Wynagrodzenie? – przy  czym  sposób  płatności  (np.  kwestia  zapłaty  wykonawcy  po rozliczeniu się z podwykonawcami) można objąć zabezpieczeniami
 • Zakończenie  obowiązywania  umowy – przypadki  odstąpienia  od  umowy  oraz  jego skutek (także różnica pomiędzy odstąpieniem a rozwiązaniem)

.

11:10

Przerwa na kawę/networking

11:25

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

dr Jan M. Góralski - Partner, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

 • Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy – konstrukcje umowne
 • Instrumenty prawne zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Case study – gwarancje ubezpieczeniowe
12:35

Prawa autorskie w procesie inwestycyjnym

dr Dominik Sypniewski - Senior Associate, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

 • Dokumentacja  generalnego  wykonawcy/wykonawcy, do której ma zastosowanie  prawo autorskie
 • Nabycie praw autorskich oraz praw zależnych do dokumentacji
 • Prawa osobiste autora dokumentacji
13:45

Lunch

14:45

Dochodzenie roszczeń

Jan Hasik - Senior Associate, Kancelaria Prawna Góralski & Goss

 • Polubowne rozwiązanie sporu
 • Rodzaje roszczeń z umowy o roboty budowlane
 • Strony postępowania sądowego (w tym m.in. problemy dot. konsorcjum)
 • Przedawnienie roszczeń dot. umowy o roboty budowlane
  Prawo zamówień publicznych a dochodzenie roszczeń z umowy o roboty budowlane
 • Procedury FIDIC
 • Egzekucja roszczeń z umowy o roboty budowlane
16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

17 marca 2017

09:30

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

10:00

Współpraca z podwykonawcami – jak nie zapłacić dwa razy

Ewelina Rogowska - Adwokat, Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. K.

 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w tym poprzez dorozumiane zaakceptowanie podwykonawcy
 • Postanowienia umowne i zabezpieczenia zmniejszające ryzyko podwójnej zapłaty za roboty budowlane
 • Roszczenia i uprawnienia inwestora lub generalnego wykonawcy w razie dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

 

11:15

Podatki w robotach budowlanych

Michał Zdyb - Doradca Podatkowy, TaxWise

 • Dostawa nieruchomości na gruncie VAT – kiedy opodatkowanie a kiedy zwolnienie
 • Moment wykonania usługi budowlanej na gruncie przepisów o VAT
 • Czy grunt zabudowany może być gruntem niezabudowanym dla celów VAT?
12:30

Przerwa na kawę/networking

12:45

Rozliczanie umów o roboty budowlane

Małgorzata Zamorska - Partner, Radca prawny, bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp.j.

 • Możliwe systemy wynagradzania (ryczałtowe, kosztorysowe, obmiarowe, godzinowe)
 • Zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego
 • Prawo do wynagrodzenia za roboty dodatkowe
 • Zasady płatności (zaliczki, rozliczenia według zaawansowania, znaczenie odbiorów częściowych)
 • Uzależnienie płatności częściowych i płatności końcowej od odbioru, konsekwencje braku odbioru
 • Rozliczenie z dalszym podwykonawcą w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy (wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy – zakres odpowiedzialności (w tym za odsetki, kaucje gwarancyjne; ograniczenie zakresu odpowiedzialności np. za kaucje), jak prawidłowo przeprowadzić i udokumentować rozliczenie z podwykonawcą, roszczenia regresowe wobec bezpośredniego kontrahenta
 • Obowiązek zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót
14:00

Lunch

15:00

Rękojmia za wady i gwarancja jakości robót budowlanych

Justyna Milewska - Radca Prawny i Szef Zespołu ds. Nieruchomości, Deloitte Legal
Artur Lisicki - Radca prawny, Senior Managing Associate w Zespole ds. Nieruchomości, Deloitte Legal


•      Rękojmia za wady
−      Właściwe przepisy prawa
−      Pojęcie wady fizycznej
−      Zakresy i terminy
−      Umowne modyfikacje

•       Gwarancja Wykonawcy
−      Właściwe przepisy prawa
−      Gwarancja a rękojmia
−      Najczęstsze błędy

•       Odpowiedzialność z rękojmi, gwarancji i na zasadach ogólnych

−      Roszczenia z rękojmi i gwarancji
−      Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
−      Kary umowne

•       Sprzedaż obiektu a rękojmia i gwarancja

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2195.00 PLN (od 4 lutego 2017 do 16 marca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
KONTRAKTY BUDOWLANE
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie