pb.pl

IT/Telekomunikacja oraz Media

Ochrona danych osobowych wg przepisów nowego rozporządzenia ogólnego - prawo i wdrożenie

05-06.12.2016, Warszawa,
Hotel Novotel Warsaw Airport (1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1895 PLN (od 15 października 2016 do 5 grudnia 2016)

MIKOŁAJKI! 200 zł mniej w dniach 2-7 grudnia. Wpisz hasło "mikołajki200" w polu UWAGI w formularzu rejestracyjnym.

Warsztaty. Dostosuj swoją działalność do nowych wymogów prawa UE zarówno pod kątem prawnym jak i organizacyjno – technicznym!


Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem zacznie obowiązywać bezpośrednio od 25 maja 2018 roku. Oznacza to, że do związanych z tym zmian muszą się dostosować wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. Warto wykorzystać ten okres, aby dostosować prowadzoną działalność do nowych wymogów prawa UE zarówno pod kątem prawnym jak i organizacyjno - technicznym.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz obowiązków dotyczących praktycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty!

 

"GIODO nie wyręczy administratora danych"

Pb.pl  2016-06-22

Firmy przetwarzające dane osobowe nie radzą sobie z przepisami. Mają problemy nawet z formalnym powołaniem ABI

Ponad 2,2 tys. skarg wpłynęło w ubiegłym roku do Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). To o 225 mniej niż w 2014 r., ale nadal bardzo dużo. W porównaniu z 2010 r. przybyło ich dwukrotnie. Skargi na banki i internet Skargi od lat dotyczą podobnych spraw i najczęściej tych samych podmiotów, przetwarzających dane osobowe — banków i innych instytucji finansowych, administracji publicznej, a także portali internetowych lub samego Internetu (…)

 

"Profilowanie tylko bez sprzeciwu"

Pb.pl 2016-07-26

Założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych powinny powstać do końca roku. Nad zmianami pracuje też komisja GIODO.

Nad dostosowaniem przepisów polskiego prawa ochrony danych osobowych do unijnej reformy będzie pracować specjalna komisja. Powołał ją generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO). Jej zadaniem będzie m.in. analiza koniecznych nowelizacji wynikających z ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych. Pierwszą powołaną do komisji grupą ekspertów są administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI). W najbliższym czasie w jej skład wejdą przedstawiciele świata nauki i nowych technologii. Komisja ma pracować do 24 maja 2018 r. (…)

 

„Dane osobowe pod ścisłą ochroną”

Pb.pl  2016-04-07

Każdy sposób zapewnienia danym bezpieczeństwa będzie do przyjęcia, ale gdy coś pójdzie nie tak, pobłażania nie będzie. Niedopatrzenie może kosztować nawet 20 mln EUR.

Unijna reforma ochrony danych osobowych czeka już tylko na formalny start. Obejmie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) i dla wielu przedsiębiorców będzie prawdziwym wyzwaniem. Tę reformę wprowadzi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

I jak wszystkie rozporządzenia wspólnotowe, musi być stosowane bezpośrednio, stając się częścią krajowego porządku prawnego. Obecnie trwają prace nad odpowiednimi wersjami językowymi treści rozporządzenia, ostatecznie zaakceptowanego w grudniu 2015 r. Polska wersja jest konsultowana z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) (…)


Do udziału zapraszamy:

Wszystkie osoby, odpowiedzialne za bazy danych i wykorzystujące je w swojej pracy, a przede wszystkim:

  • Dyrektorów i Kierowników ds. CRM
  • Dyrektorów i Kierowników ds. baz danych
  • Dyrektorów i Kierowników ds. IT
  • Dyrektorów i Kierowników Działu Obsługi Klienta
  • Administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)
  • Dyrektorów Działów Prawnych
  • Dyrektorów Działów Marketingu
  • Dyrektorów ds. Planowania Strategii i Rozwoju
  • Osoby kierujące projektami związanymi z przetwarzaniem danych (informacji)

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel.(22) 333 98 30
fax.(22) 333 97 78
e-mail: a.mlonek@pb.pl

 

Partnerzy

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895 PLN (od 15 października 2016 do 5 grudnia 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ochrona danych osobowych wg przepisów nowego rozporządzenia ogólnego - prawo i wdrożenie
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter