pb.pl

Marketing i PR

Konkursy i loterie - ryzyka prawne i podatkowe

12-13.10.2016, Warszawa,
Hotel Novotel Warsaw Airport (1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 29 sierpnia 2016 do 12 października 2016)

Warsztaty.

Organizowanie konkursów i loterii jest wśród przedsiębiorców bardzo popularnym sposobem na reklamę swoich produktów i usług, a przede wszystkim wsparciem działań sprzedażowych, zdobyciem klientów oraz promocją dla firmy.

Akcje promocyjne to popularny sposób wspierania działań sprzedażowych – skuteczny pod warunkiem, że jest przygotowany i zrealizowany zgodnie z wymogami prawa. W innym przypadku, może narazić firmy, korzystające z tego rozwiązania na wysokie kary pieniężne i kłopoty związane z nadszarpnięciem reputacji. Udział w warsztatach to gwarancja zdobycia niezbędnej wiedzy gotowej do wykorzystania w praktyce codziennej pracy.

Warto wziąć udział w warsztatach, aby:

 • dowiedzieć się, jakie są zasady wykorzystywania SMS-ów w działaniach marketingowych
 • poznać ryzyko prawne związane z realizacją akcji SMS Premium
 • wiedzieć jakie są skutki i sankcje wynikające z naruszenia praw konsumentów
 • prawidłowo formułować regulamin akcji promocyjnej
 • uniknąć błędów przy organizacji loterii promocyjnej
 • wzbogacić swoją wiedzę na temat aspektów podatkowych
 • odpowiednio przygotować się do kontroli Urzędu Celnego

W programie m.in.:

 • Loteria promocyjna czy konkurs? Stanowisko Izb Celnych i Ministra Finansów
 • Kiedy loterie i konkursy SMS mogą naruszać prawo?
 • Skutki nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dla organizatorów loterii i konkursów sms
 • Organizatorzy akcji sms pod czujmy okiem Prezesa UOKiK – przegląd orzecznictwa
 • Metody optymalizacji i ryzyka podatkowe związane z prowadzeniem akcji promocyjnych
 • Jak prawidłowo formułować regulamin akcji promocyjnej?
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw do cudzego znaku towarowego w związku z użyciem go w reklamie
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy:
Przedstawicieli branży: FMCG/Retail (także sieci handlowe), telekomunikacyjnej,finansowej (banki i ubezpieczenia), turystycznej, wydawniczej oraz kancelarie prawne
na stanowiskach: Dyrektor Marketingu, Prawnik, Brand Manager, Dyrektor ds. Trade Marketingu, Specjalista ds. Marketingu i e–marketingu.


Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 30
fax.(22) 333 97 78
e-mail: a.mlonek@pb.pl


Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

12 października 2016

09:30

Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

10:00

Organizacja loterii / konkursu / promocji a podatki

Urszula Płusa-Szpadzik - Doradca podatkowy, Starszy Konsultant, Accreo Sp. z o.o.

 

 • Prawidłowe sformułowanie regulaminu konkursu to połowa sukcesu
 • Co każdy organizator konkursu wiedzieć powinien o podatkach
 • Metody optymalizacji i ryzyka podatkowe związane z prowadzeniem akcji promocyjnych
 • Odpowiedzialność karno-skarbowa - jak uniknąć przestępstwa hazardowego

 

11:20

Przerwa na kawę/networking

11:45

Loterie i konkursy sms a prawa konsumentów – zagrożenia prawne

Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, założycielka kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. K.

 

 • Źródła praw konsumentów – czyli jakie przepisy mogą zostać naruszone przez organizatorów?
 • Kiedy loterie i konkursy SMS mogą naruszać prawo?
 • Treść komunikatów sms a wprowadzenie w błąd
 • Wywoływanie wrażenia wygranej i nakłanianie konsumentów do wysyłania pustych sms–ów a agresywna praktyka rynkowa
 • Komunikat o konkursie lub loterii – czy to SPAM?
12:45

Lunch

13:30

Loterie i konkursy sms – skutki i sankcje wynikające z naruszenia praw konsumentów

Przemysław Rybicki - Radca prawny, Kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. K.

 

 • Odpowiedzialność administracyjna – szerokie uprawnienia Prezesa UOKiK
 • Skutki nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dla organizatorów loterii i konkursów sms
 • Odpowiedzialność cywilna – czyli organizator przed sądem cywilnym
 • Odpowiedzialność karna – agresywne praktyki rynkowe i rozsyłanie SPAM

 

14:30

Przerwa na kawę/networking

14:45

Organizatorzy akcji sms pod czujnym okiem Prezesa UOKiK – przegląd orzecznictwa

Przemysław Rybicki - Radca prawny, Kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. K.

 

 • Omówienie najważniejszych decyzji Prezesa UOKiK
 • Statystyki na podstawie raportów
 • Tendencje i prognozy

 

16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

13 października 2016

09:30

Rejestracja, poranna kawa, rozpoczęcie warsztatów

10:00

Loteria promocyjna czy konkurs? Stanowisko Izb Celnych i Ministra Finansów

Katarzyna Klimczyk - Doradca podatkowy, Konsultant, Accreo Sp. z o.o.

 

 • „Konkursy z nagrodami” - różnice pomiędzy loterią promocyjną a konkursem
 • Losowy charakter promocji może wpłynąć na jej ocenę jako loterii przez organy celne
 • Minister Finansów weryfikuje prawo do odliczenia
 • Aktualne stanowisko sądów administracyjnych w zakresie konkursów i akcji promocyjnych.

 


11:30

Przerwa na kawę/networking

11:45

Jak skonstruować regulamin akcji promocyjnej?

Katarzyna Górna - Adwokat, Kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. K.

 

 • Regulamin akcji promocyjnej jako wzorzec umowny
 • Najczęściej kwestionowane klauzule w regulaminach akcji promocyjnych – przegląd orzecznictwa Prezesa UOKiK i SOKiK
 • Klauzule niedozwolone (abuzywne) – nowe role Prezesa UOKiK i SOKiK
 • Jak prawidłowo formułować regulamin akcji promocyjnej?

 


12:45

Lunch

13:30

Marketing a własność intelektualna

Marek Rumak - Radca prawny, Kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. K.

 

 • Zasady używania znaku towarowego w marketingu i reklamie
 • Formy eksploatacji znaku towarowego – w tym w katalogach, na ulotkach, plakatach, banerach, szyldach itp.
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw do cudzego znaku towarowego w związku z użyciem go w reklamie
 • Reklama porównawcza – dozwolona, ale…
 • Czego nie można reklamować i dlaczego nie jest to takie oczywiste

 


14:45

Przerwa na kawę/networking

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

15:00

Część praktyczna - praca w grupach

 • Test wielokrotnego wyboru obejmujący tematykę szkolenia
 • Kazusy - praca w kilkuosobowych grupach nad przygotowanymi przypadkami praktycznymi,
 • Przygotowanie propozycji rozwiązań przez każdą z grup
 • Wspólne omówienie rozwiązań i przedstawienie wzorcowych odpowiedzi.


16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 29 sierpnia 2016 do 12 października 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Konkursy i loterie - ryzyka prawne i podatkowe
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie